Cyfleoedd

NIFER O GYFLEOEDD SYDD AR GAELSWYDDI GWAG GYDA GwE

SWYDDOG CEFNOGOL - DROS DRO (CYFNOD MAMOLAETH)

Cyflog: GS6 (18,070-£20,138)

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bae Colwyn

Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.


DYDDIAD CAU: 10:00YB, DYDD IAU, 8 MAWRTH 2018

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Bethan Eleri Roberts / Susan Owen Jones ar 0300 500 8087 neu e-bost bethaneleriroberts@gwegogledd.cymru / susanowenjones@gwegogledd.cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch â 01286 679076.

CYFLEOEDD ALLANOL

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru

GWEITHIWR ADDYSG - CYMRU

Elusen addysgol gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ein nod yw brwydro yn erbyn hiliaeth drwy alluogi modelau rôl, sydd yn bêl-droedwyr yn bennaf, i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth i bobl ifanc a’r gymdeithas.

Mae'r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ledled Cymru, gweithio o fewn y tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â hwy yng Nghymru, rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru DU lawn a defnydd o gar / gyrrwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r cartref ar y cychwyn gyda'r bwriad o sicrhau lle mewn swyddfa leol. Mae'r swydd yn golygu cyflwyno gweithdai dros Gymru gyfan gan ganolbwyntio yn bennaf ar gyflwyno yng Ngogledd Cymru.

21 awr/wythnos
Cyflog: NJC Scale 22 - 25 - £20,661 - £22,658 (pro rata)
Pensiwn 6%

Mae'r swydd am gyfnod penodol o hyd at 12 mis

Rhaid i’r ymgeisydd gael:
  • Profiad mewn rôl debyg gan gynnwys cyflwyno gweithdai i bobl ifanc ac oedolion
  • Sgiliau cyfathrebu ardderchog; ysgrifenedig, dros y ffôn a rhyngbersonol
  • Ymrwymiad i fynd i'r afael â hiliaeth a ffurfiau eraill o anghydraddoldeb
  • Y gallu i gwrdd â therfynau amser penodol dan bwysau
  • Y gallu i weithio'n effeithiol fel rhan o dîm
  • Sgiliau cyfrifiadurol rhagorol
  • Y gallu i ddatblygu syniadau a gweithgareddau addysgol newydd

Diddordeb?

I lawr lwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod neu ysgrifennwch at:

Show Racism the Red Card
The Linskill Centre
Linskill Terrace
North Shields
NE30 2AY
Ebost: info@theredcard.org

http://www.theredcard.org

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau (pro rata) sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

Dyddiad cau: 5yh dydd Mercher 21ain Chwefror 2018

Cynhelir cyfweliadau yng ngogledd Cymru ar 13eg Mawrth 2018