Bwrdd Ymgynghorol

GRŴP:

Bwrdd Ymgynghorol GwE

RÔL:

Herio mewn ffordd adeiladol ac yn cyfrannu at ddatblygu’r strategaeth er grymuso’r sefydliad i gyrraedd eu hamcanion;
Ystyried a gwneud argymhellion i’r Cyd-bwyllgor ynglŷn â’r cynllun busnes blynyddol;
Monitro ac adolygu perfformiad rheolwyr yn cyrraedd a chyflawni’r nodau ac amcanion a monitro adrodd ar berfformiad
Adrodd yn rheolaidd i’r Cyd-bwyllgor

AELODAETH

Arbenigwyr wedi eu penodi gan y Cyd-bwyllgor: Yr Athro Carl Hughes, Prifsgol Bangor
Aled Roberts (Annibynnol)
Iwan Thomas (Bwrdd Economeg ac Uchelgais Gogledd Cymru )
1 x Aelod Portffolio (Arweiniol ar gyfer y Rhanbarth) Cyng. Gareth Thomas, Gwynedd
Cadeirydd y Bwrdd Rheoli Gareth Williams (Annibynnol)
Rheolwr Gyfarwyddwr GwE ac aelodau or Uwch Dim Arwain (fel bo’r angen) Arwyn Thomas