Pobl Allweddol
Strwythur Uwch Dîm Arweinyddiaeth - Dim Enwau


Alwyn Jones

Dr Alwyn Lloyd Jones

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Safonau)


Yn enedigol o Drawsfynydd, Meirionnydd, addysgwyd Dr Jones yn Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd ac Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, cyn mynychu Coleg Prifysgol Cymru, Bangor. Cychwynnodd ei yrfa fel athro Gwyddoniaeth yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli cyn cael ei benodi yn Bennaeth Gwyddoniaeth yn Ysgol Ardudwy, Harlech. Yn 2003, fe’i benodwyd yn Ddirprwy Bennaeth yn yr ysgol cyn cael cyfnod ar secondiad gyda Chwmni Cynnal yn gweithio ym maes Llwybrau Dysgu 14-19. Yn 2009, fe’i penodwyd i swydd llawn amser fel Ymgynghorydd Gwyddoniaeth gyda Cynnal, ble bu’n gweithio ar draws y sectorau cynradd ac uwchradd. Yn 2013, pan sefydlwyd GwE, fe’i penodwyd yn Arweinydd System gan weithio yn bennaf yn y sector uwchradd. Yn ddiweddar, bu’n gweithredu fel Uwch Ymgynghorydd Her dros dro yng Ngwynedd ac Ynys Môn, ac yn genedlaethol fel Ymgynghorydd Her i Her Ysgolion Cymru.

Rhys

Rhys Howard Hughes

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cefnogaeth a Broceru)


Ers mis Medi 2014, Rhys Howard Hughes yw Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cefnogaeth a Broceru) GwE gyda chyfrifoldeb rhanbarthol oddi mewn i’r gwasanaeth. Ef hefyd yw Rheolwr Prosiect Strategol CPCP ar gyfer Gogledd Cymru. Bu Rhys yn Bennaeth Ysgol Cael Top, Bangor, Gwynedd ers 2002 a dyfarnodd Estyn saith gradd un i’r ysgol yn eu harolygiad diwethaf yn 2009. Yn ei rôl flaenorol roedd Rhys hefyd yn arolygwr cymheiriad gydag Estyn, yn swyddog cyswllt y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion, yn Swyddog Gwella Ansawdd Addysg (rhan amser) ac yn aelod o’r Bwrdd Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol.

Vicky

Vicky Barlow

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Sir y Fflint / Wrecsam)


Ymgymerodd Vicky a’i swydd fel Arweinydd System ac yna Ymgynghorydd Her GwE ym mis Medi 2013. Ers hynny, mae hi wedi gweithio gydag ystod o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Hwb Wrecsam a Sir y Fflint. Mae Vicky wedi bod yn arwain y gwaith o ddatblygu rhaglen GwE i gefnogi sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso ers mis Medi 2015. Mae gan Vicky brofiad o uwch arweinyddiaeth o weithio mewn amrywiaeth o ysgolion gan gynnwys fel Pennaeth a Dirprwy Bennaeth. Bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd fel swyddog gwelliant ar gyfer ALl Wrecsam, gan gynnwys fel ymgynghorydd pwnc, arweinydd tîm ac yna fel Pennaeth Gwasanaethau (14-19).

Astudiodd Vicky Ddiwinyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen a’i harbenigedd pwnc yw Addysg Grefyddol. Roedd hi’n Ymgynghorydd Addysg Grefyddol ar gyfer ALl Wrecsam rhwng 2003 a 2009 ac yn aelod o’r Panel Cynghori Cenedlaethol ar gyfer Addysg Grefyddol.

Ym mis Medi 2016, fe’i phenodwyd yn Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth ar gyfer Hwb Sir y Fflint/Wrecsam.

Marc

Marc Berw Hughes

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Conwy / Sir Ddinbych)


Cychwynnodd ei yrfa fel athro yn Ysgol y Garnedd, Bangor yn 1993 cyn symud ymlaen yn fuan wedyn i ddysgu yn Ysgol San Siôr, Llandudno. Ym 1996, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Bennaeth Ysgol Capelulo, Penmaenmawr, lle y bu’n dysgu am flwyddyn a hanner. Penodwyd ef yn Bennaeth Ysgol Bodafon, Llandudno ac ar ôl chwe blynedd symudodd i lawr y lôn i fod yn Bennaeth Ysgol Craig y Don. Bu ar secondiad hefyd gydag ALl Conwy fel Swyddog Gwella Ysgolion Cynradd gyda chyfrifoldeb ychwanegol am ANGs, CPCP a lledaenu arfer dda o fewn y Sir.
Mae Marc wedi bod yn Uwch Ymgynghorydd Her ar gyfer Conwy a Sir Ddinbych ers mis Medi 2013.

Elfyn

Elfyn Vaughan Jones

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Ynys Môn / Gwynedd)


Mae Elfyn wedi bod yn Uwch Ymgynghorydd Her ar gyfer Gwynedd a Môn ers mis Ebrill 2013.

Cychwynnodd ei yrfa fel athro Cymraeg yng Nghaergybi, cyn symud ymlaen yn fuan wedyn i Ysgol Ardudwy, Harlech. Ym 1997, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Bennaeth yn yr ysgol cyn cael cyfnod ar secondiad gyda chwmni Cynnal i arwain agenda 14-19. Y flwyddyn ganlynol, fe’i penodwyd i swydd llawn amser gyda chwmni Cynnal gan symud ymlaen i rôl Uwch Ymgynghorydd Uwchradd yn 2010 lle y bu’n gweithio’n bennaf yn cefnogi agweddau ar uwch arweinyddiaeth a rheolaeth.

Llyr Gilmour Jones

Llŷr Gilmour Jones

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Llythrennedd a Rhifedd)


Yn enedigol o Ddinbych, dechreuodd Llŷr ei yrfa fel athro ac yna fel Dirprwy yn Ysgol Tudno, Llandudno cyn cael ei benodi’n Bennaeth mewn tair ysgol wahanol dros gyfnod o bymtheg mlynedd. Yn dilyn cyfnodau fel Pennaeth yn Ysgol Talhaiarn, Llanfairtalhaiarn ac yna Ysgol Maelgwn yng Nghyffordd Llandudno, penodwyd yn Bennaeth ar Ysgol Porth Y Felin yn nhref Conwy. Yn dilyn cyfnod ar secondiad fel Ymgynghorydd Her gyda hwb Conwy a Dinbych, bydd yn ymgymryd â swydd Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth – Llythrennedd a Rhifedd ym mis Medi 2016.

Peter Maddocks

Peter Maddocks

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (TGAU / BAC / HYC)


Yn enedigol o Rhyl, mynychodd Peter Ysgol Uwchradd Glan Clwyd cyn cwblhau gradd mewn Llysieueg / Llysieueg y Môr yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Aeth ymlaen i gwblhau TAR mewn Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Awyr Agored yng Ngholeg Normal Bangor.

Cychwynnodd ei yrfa fel athro yn 1980 fel athro Gwyddoniaeth yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Yn 1984, cafodd ei benodi’n Bennaeth Bywydeg yn Ysgol Ardudwy, Harlech ac yna’n Bennaeth Gwyddoniaeth y flwyddyn ganlynol. Yn 1994, cafodd ei benodi’n ddirprwy Bennaeth yn Ysgol y Berwyn, Y Bala. Bu ar secondiad gyda CYNNAL rhwng 1999 a 2002, gyda chyfrifoldeb dros gasglu data perfformiad a thracio cynnydd. Yn 2004, cafodd ei benodi’n Bennaeth ar Ysgol y Gader, Dolgellau. Gadawodd yn 2014 i ymgymryd â swydd Uwch Ymgynghorydd Her gyda GwE, gyda chyfrifoldebau penodol dros gefnogi ysgolion i weithredu’r manylebau TGAU diwygiedig, a gweithio fel rheolwr prosiect GwE ar gyfer menter ‘Ysgolion Her Cymru’ Llywodraeth Cymru.

Ruth Thackray

Ruth Thackray

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Fframwaith Ysgolion Arloesi)


Magwyd Ruth yn Ninbych, Gogledd Cymru, a graddiodd o Brifysgol Fetropolitan Leeds gyda BA (anrhydedd) mewn Ieithoedd Ewropeaidd a Busnes (Ffrangeg ac Almaeneg). Yna, bu’n gweithio mewn diwydiant am ddwy flynedd yn y maes gwerthiant a marchnata Ewropeaidd. Yn 1998, cwblhaodd ei TAR mewn Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Bangor a derbyniodd swydd addysgu mewn ysgol gynradd yn Rhyl. Dros amser, mae hi wedi dysgu mewn ysgolion tref a gwledig ac wedi bod yn Bennaeth ar Ysgolion Bodfari a Frongoch yn Sir Ddinbych. Yn 2014, cafodd secondiad i swydd ran amser gyda GwE yn gweithio fel Ymgynghorydd Her a daeth yn Ymgynghorydd Her llawn amser ym mis Medi 2015. Ers mis Ebrill 2016, mae hi’n arwain ar Ysgolion Arloesi dros y rhanbarth ac yn cefnogi nifer o ddatblygiadau arweinyddiaeth.

Sioned

Sioned Hywel Thomas

Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (Cyfnod Sylfaen)


Mae Sioned wedi bod yn Uwch Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth gyda chyfrifoldeb dros y Cyfnod Sylfaen ers Ebrill 2016.

Cychwynnodd ei gyrfa fel athrawes yn Ysgol Maelgwn, Cyffordd Llandudno, cyn symud ymlaen yn fuan i ddysgu mewn nifer o ysgolion cynradd yng Nghonwy a Gwynedd. Yn 2008, fe’i phenodwyd yn Bennaeth Ysgol Abercaseg, Bethesda. Bu ar secondiadau hefyd gydag Estyn fel Arolygydd Ysgolion Cynradd ac Awdurdod Addysg Gwynedd fel Athrawes Ymgynghorol Mathemateg .

Cliciwch y ddolen i weld Strwythur GwE 2017