Bagloriaeth Cymru - Gwybodaeth Bwysig

CYNHADLEDD/CYSTADLEUAETH BAC GOGLEDD CYMRU - GWYBODAETH I YSGOLION A FFURFLEN GYSTADLU

CYNHADLEDD HER SGILIAU GOGLEDD CYMRU

#hersgiliau

Venue Cymru - Dydd Gwener, 14 Gorffennaf 2017 - 09:00 - 15:00

Ffocws canolog Tystysgrif Her Sgiliau yw darparu cyfrwng i bobl ifanc 14-18 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Mae’r cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr. Bwriad cynhadledd heddiw yw arddangos y sgiliau mae’r bobl ifanc wedi eu datblygu ac i ddod â phobl ifanc, addysgwyr & chyflogwyr at ei gilydd. Mi fydd y disgyblion yn eich arwain trwy ddiwrnod llawn gweithdai tebyg i ‘Dragon’s Den’, Dadl am fater Byd Eang a Datblygiad Cynaliadwy ac arddangosfa o brosiectau Cymunedol & Unigol.

RHAGLEN

09:00 - 09:15 Cofrestru a Phaned
09:15 - 10:00 Croeso (GwE)
Araith: Datblygu'r sgiliau cywir mewn pobl ifanc
- Y sefyllfa bresennol (Edwyn Williams - Llywodraeth Cymru)
- Sgiliau Pobl Ifanc - Iwan Thomas NWEAB
10:00 - 10:15 Croeso a Chyflwyniad i'r gweithdai (Disgyblion Lleol)
10:15 - 10:30 Paned a Symud i'r gweithdai
10:30 - 12:45 Gweithdai
12:45 - 13:30 Cinio a Chyfle i weld gwaith y disgyblion a stondinau
13:30 - 14:30 Adborth gan ddisgylbion lleol, Enillwyr Cystadleuthau a Gwobrau
14:30 - 15:00 Diwedd


CYNHADLEDD HER SGILIAU - CYSTADLEUAETH YSGOLION GWE!

Venue Cymru - Dydd Gwener, 14 Gorffennaf 2017 - 09:00 - 15:00

Bydd gwobr o £100 ar gyfer pob un o’r categoriau isod (1 enillydd i bob her). Cewch eich ysgol gystadlu ym mhob her (1 person/grwp yn unig fesul her) ond os fydd gormod o ysgolion mewn un categori yna mi fydd rhaid tynnu rhestr fer. Bydd nifer o siaradwyr gwadd yma ar y diwrnod i weld y gwaith gwych mae disgyblion wedi bod yn ei wneud a’r holl sgiliau y mae disgyblion wedi eu datblygu drwy’r Dystysgrif her sgiliau. Bydd ‘Dragons’ (entrepreneurs lleol, cynrychiolwyr busnesau, darlithwyr Prifysgol & chwmniau ) yno ar y diwrnod yn beirniadu’r gwaith.

Dyddiad cau i gyflwyno’ch cais: Mai 26ain, 2017. Anfon eich ffurflenni at gwennojarvis@gwegogledd.cymru* Ni fydd cystadleuaeth prosiect Cenedlaethol/Sylfaenol *
* Ni ddylid unrhyw grŵp gael mwy na 4 aelod ynddo *


Annwyl Gydlynydd BAC,

Mae nifer o adnoddau ar gael ar gyfer cefnogi'r addysgu a dysgu y Fagloriaeth ar ein gwefan. Ewch i: http://bacvle.gwegogledd.cymru/cy

Hefyd, os gallaf eich helpu efo unrhyw agweddau o gyflwyno'r cyrsiau Bagloriaeth Cymru, yna mae croeso i chi gysylltu â mi ac mi wnaf fy ngorau i'ch cefnogi chi. Mi fyddaf yn cydlynu y Fagloriaeth ar draws y Gogledd ac yn datblygu mwy o adnoddau yn ogystal â chefnogi ysgolion a cholegau i gyflwyno'r rhaglen newydd a rhannu arfer dda. Mae Siân Coathup yn parhau â'i gwaith o gefnogi'r canolfannau CBAC ac mi fyddaf yn cyd-weithio'n agos gyda hi i sicrhau'r gwasanaeth gorau posib i chi. CBAC fydd yn arwain ar unrhyw ymholiad parthed asesu. Os oes unrhyw gwestiynau gennych chi neu os oes gennych chi adnoddau yr hoffech chi eu rhannu sydd wedi neu yn profi yn ddefnyddio, yna mae croeso i chi gysylltu â mi drwy e-bost.

Pob hwyl gyda chyflwyno'r cyrsiau a chofiwch gysylltu â mi os allaf fod o unrhyw gymorth.

Cofion cynnes,

Gwenno

Gwenno Jarvis
Cydlynydd Bac ac Ymgynghorydd Her, GwE

gwennojarvis@gwegogledd.cymru
07773 585558