CALU
2017-2018

Cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Mae Statws Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn darparu cyfle i gydnabod lefel y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd gan sawl aelod o staff cymorth ysgol a’r cyfraniad gwerthfawr maent yn ei wneud wrth godi safonau mewn ysgolion. Mae’r Cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynir gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni’r safonau CALU.

Y BROSES ASESU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwobrwyo statws CALU ddwy waith y flwyddyn, drwy gyfrwng asesiad. Mae’r rhaglen asesu yn cael ei redeg gan y pedwar consortiwm ar ran Llywodraeth Cymru. Mae llefydd ar gael i ymgeiswyr o 6 Awdurdod consortiwm GwE (Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru.

SUT YDW I'N DOD YN CALU?

Mae angen sicrhau eich bod yn cwrdd â’r Safonau Proffesiynol ar adeg eich cais.

CAM UN: CAEL CEFNOGAETH YR YSGOL

Mae rôl yr ysgol wrth gefnogi ymgeiswyr drwy gydol y broses yn hanfodol. Bydd angen i’r Pennaeth gefnogi ceisiadau unigol i gael statws CALU a bydd angen cefnogaeth cydweithwyr eraill yn y broses sy’n arwain at, ac yn ystod, paratoadau ac asesu ar gyfer statws CALU.

CAM DAU: MYNYCHU SESIWN GWYBODAETH GYDA'CH PENNAETH, RHEOLWR NEU FENTOR

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau a restrir isod, fydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y Cynllun a chyfle i ofyn cwestiynau pellach. Anogir yn gryf i'ch Pennaeth/mentor/rheolwr i fynychu gyda chi.

PENAETHIAID: Os gwelwch yn dda, wnewch chi rannu'r poster isod gyda'r Cynorthwywyr Addysgu yn eich Ysgol. Diolch yn fawr.
Gweler isod gopi o'r cyflwyniad o'r sesiynau gwybodaeth:CAM TRI: GWNEUD CAIS AM ASESIAD CALU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau am asesiad dwywaith y flwyddyn bellach.
  • Er mwyn ennill statws CALU rhaid i bob ymgeisydd ateb holl ofynion safonau proffesiynol ar gyfer statws CALU a gallu darparu tystiolaeth o’i (g)waith yn ystod y flwyddyn flaenorol.
  • Mae hyn yn cynnwys bod gyda chymwysterau lefel 2, sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol, mewn Llythrennedd
  • [Cymraeg neu Saesneg] a Rhifedd Lefel 2 ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF). Mae hyn yn cyfateb â TGAU Gradd C neu uwch. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf a manylion o’r cymwysterau.
  • Bydd y rhai sy’n cofrestru ar gyfer y llwybr asesu eisoes gyda gwybodaeth sylweddol, profiad a sgiliau sy’n gysylltiedig â'r Safonau Proffesiynol. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud cynnydd cyflym tuag at asesiad terfynol.
  • Bydd rhaid i ymgeiswyr fynychu tri diwrnod briffio a chymryd rhan mewn asesiad yn yr ysgol. Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru, ond nid yw costau llanw yn cael eu had-dalu.

Pecyn Cais CALU 2017-2018Rhaid dychwelyd eich ffurflen gais ymlaen i Swyddfa'r Consortiwm erbyn 1:00 o'r gloch ar Dydd Llun, 10 Gorffennaf 2017.


(I Sylw Marian Williams)
GwE
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BNCyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Marian Wyn Williams (calu@gwegogledd.cymru) (01286) 679976

2016-2017

Cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Mae'r Cynllun CALU yng Nghymru yn allweddol er mwyn nodi'r rheini sydd â'r gallu i ymgymryd â rolau lle mae gofyn cymryd mwy o gyfrifoldeb am gefnogi dysgwyr. Mae dros 1,800 o gynorthwywyr dysgu wedi llwyddo i ennill statws CALU hyd yn hyn. Mae'r cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynwyd gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni'r safonau CALU.


PECYN CAIS AR GYFER Y RHAGLEN CALU 2016-2017

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi i:
Marian Williams, GwE, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BN erbyn 18 Tachwedd 2016.Sesiwn Gwybodaeth: Rhaglen CALU 2016-2017

Gweler isod gopi o'r cyflwyniad a gafwyd yn sesiynau gwybodaeth y Rhaglen CALU a gynhaliwyd yn ddiweddar ynghŷd â'r daflen a rannwyd.
Cyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Marian Wyn Williams (calu@gwegogledd.cymru) (01286) 679976