Hyfforddiant gan Gareth Coombes

ARFARNU A GWELLA ANSAWDD ADDYSGU YN EFFEITHIOL DRWY DDEFNYDDIO CONTINUA ADDYSGU - YR OFFERYN HUNAN ARFARNU I ATHRAWON - GARETH COOMBES

HYFFORDDIANT AR GYFER HOLL BENAETHIAID NEU ARWEINWYR DYSGU YSGOLION Y RHANBARTH

LLE I UN CYNRYCHIOLYDD O BOB YSGOL

Manylion

Cwrs hanner diwrnod - yn cael ei gynnal fore a phrynhawn y dyddiadau canlynol:

Sesiynau y bore: 9:00yb - 12:00yp
Sesiynau y prynhawn: 1:00yp - 4:00yp

9 Ionawr 2018 – Ty Menai, Bangor
10 Ionawr 2018 – Canolfan Catrin Finch, Wrecsam
11 Ionawr 2018 – Canolfan Glasdir, Llanrwst

Hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg ond deunyddiau i gyd ar gael yn y Gymraeg

Crynodeb o’r Cynnwys:

  • Gareth Coombes, Ymgynghorydd Annibynnol i gynnig hyfforddiant i bob arweinydd ysgol / addysgu ar draws y rhanbarth ar ddefnydd effeithiol o gontinwwm addysgu a dysgu.
  • Bwriad yr hyfforddiant yw cefnogi arweinwyr wrth ymgymryd â gwella addysgu ar gyfer dysgu mewn ffordd strwythuredig a chynaliadwy
  • Bydd yn galluogi arweinwyr i adnabod yn glir gryfderau a'r meysydd sydd angen eu gwella o fewn ymarfer athrawon unigol ac ysgol gyfan, ac wedyn i gymryd y camau angenrheidiol i godi safonau.

Nod

  • Datblygu athrawon ac arweinwyr i arfarnu a monitro eu safonau a'u dulliau addysgu yn gywir ac yn gyson a chynllunio'n effeithiol ar gyfer gwelliannau pellach
  • Athrawon unigol o fewn ysgolion i fod yn gyfrifol am eu datblygiad dysgu a phroffesiynol eu hunain
  • Codi safonau addysgu a lleihau amrywiaeth mewn safonau addysgu mewn ysgolion cynradd ar draws y rhanbarth

COFRESTRWCH YMA


DYDDIAD LLEOLIAD AMSER DOLEN I GOFRESTRU
9 Ionawr 2018 Ty Menai, Bangor Sesiwn y bore: 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
9 Ionawr 2018 Ty Menai, Bangor Sesiwn y prynhawn: 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!
10 Ionawr 2018 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam Sesiwn y bore: 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
10 Ionawr 2018 Canolfan Catrin Finch, Wrecsam Sesiwn y prynhawn: 1:00yb - 4:00yp Cofrestrwch yma!
11 Ionawr 2018 Canolfan Glasdir, Llanrwst Sesiwn y bore: 9:00yb - 12:00yp Cofrestrwch yma!
11 Ionawr 2018 Canolfan Glasdir, Llanrwst Sesiwn y prynhawn: 1:00yp - 4:00yp Cofrestrwch yma!