Digwyddiadau

Cliciwch ar y tab er mwyn gweld y digwyddiadau sydd yn berthnasol i chwi.


NIFER O DDIGWYDDIADAU SYDD AR GAEL:


CYNRADD

Digwyddiad:

TALK4WRITING - YSGRIFENNU FFEITHIOL I'R CYFNOD SYLFAEN / CA2

Hyfforddiant trwy gyfrwng y Saesneg

Dyddiadau, Lleoliadau a Dolen i Gofrestru:

Rhagor o Fanylion:

Dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gael hyfforddiant swyddogol eto ar Talk4Writing. Cynhelir yr hyfforddiant ymarferol hwn dros ddiwrnod cyfan, ac edrychir ar sut i ddefnyddio Talk4Writing a'i roi ar waith yn ystafell ddosbarth y Cyfnod Sylfaen / CA2, i ddatblygu ysgrifennu ffeithiol ar draws y cwricwlwm.

Bwriad yr hyfforddiant yw ategu'r digwyddiadau Llafaredd gyda Julia Strong (mis Tachwedd 2017 a mis Chwefror 2018), sy'n canolbwyntio ar ddatblygu Llafaredd drwy Talk4Writing ar draws cwricwlwm CA2, CA3 a CA4.
Digwyddiad:

DARLLEN DAN ARWEINIAD A DARLLEN YN DRAWSGWRICWLAIDD YN CA2

Dyddiadau, Lleoliadau a Dolen i Gofrestru:

Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg:

Rhagor o Fanylion:

Darllen dan Arweiniad a darllen yn drawsgwricwlaidd yn CA2 – dyma gyfle cyffrous i ysgolion y rhanbarth gymryd rhan mewn gweithdy hyfforddiant sy’n ceisio cyfoesi ac adnewyddu’r gweithgareddau darllen ar lefel uwch, Darllen dan Arweiniad, a darllen yn drawsgwricwlaidd yn CA2. Bwriedir y gweithdy hanner diwrnod hwn ar gyfer Arweinwyr Llythrennedd ac athrawon dosbarth o bob grŵp blwyddyn yn CA2.

Bydd gweithdai cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar gael.
Techniquest and STEM Learning Logo

Digwyddiad:

ASESU DYSGU A DATBLYGU YN YR AWYR AGORED

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Gwener, 9 Mawrth 2018 - Ymddiriedolaeth Plas Derw Cyf, Hyfforddiant ac Addysg PDT, d/o Prifysgol Glyndŵr, Campws Llaneurgain, Ffordd Treffynnon, Llaneurgain, CH7 6AA.

Rhagor o Fanylion:

Gweler y ddogfen isod am ragor o fanylion:

SUT MAE YMGEISIO

Dilynwch y ddolen hon a cliciwch ar y botwm 'BWCIO'.


GwE Logo Strapline

Digwyddiad:

GWEITHDAI CYFNOD SYLFAEN (AR GYFER ATHRAWON BLYNYDDOEDD 1 A 2)

SUT I GYNLLUNIO AR GYFER DATBLYGU UWCH SGILIAU DARLLEN I FODLONI GOFYNION DEILLIANNAU 5 A 6 O FEWN Y DDATPARIAETH BARHAUS A CHYFOETHOGI

Dyddiad a Lleoliad:

Nifer o ddyddiadau a lleoliadau amrywiol

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma am ragor o fanylion.
Cofrestrwch yma.

Techniquest and STEM Learning Logo

Digwyddiad:

EICH TIROEDD YSGOL - CYFLE I DDYSGU AC ADDYSGU

Dyddiad a Lleoliad:

Diwrnod 1: Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2018 - Gardd Fotaneg Bangor, Bangor, LL57 2RQ
Diwrnod 2: Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018 - Gardd Fotaneg Bangor, Bangor, LL57 2RQ

Rhagor o Fanylion:

Gweler y ddogfen isod am ragor o fanylion:

SUT MAE YMGEISIO

Dilynwch y ddolen hon a cliciwch ar y botwm 'BWCIO'.
Digwyddiad:

HYFFORDDIANT DIGIDOL AR GYFER ATHRAWON CYFNOD SYLFAEN

HYFFORDDIANT MR P.

Dyddiad, lleoliad ac Amser:

Dydd Gwener, 23 Mawrth 2018 - Tŷ Menai, Bangor - 9:00-16:00 Dydd Gwener, 23 Mawrth 2018 - Holiday Inn A55, Yr Wyddgrug - 9:00-16:00

Rhagor o Fanylion:

Mae GwE yn cynnig cyfle arbennig i athrawon y Cyfnod Sylfaen i fynychu hyfforddiant gyda Mr P. Cewch gyfle i ddysgu am amrywiaeth o syniadau ar sut i ehangu'r addysgu a dysgu drwy ddefnyddio technoleg symudol ac offer ar-lein. Mae gan Mr P dros 10 mlynedd o brofiad addysgu. Bellach mae'n ADE (Apple Distinguished Educator) ac yn gweithio gyda ysgolion o amgylch y byd i ymgorffori technoleg ddigidol a'i ddefnyddio i drawsnewid y dysgu. Mae addysgeg yn ganolog i'w holl waith wrth iddo ymgyrchu i gael ysgolion i weithio'n 'glyfrach'. Gallwch ddarllen mwy am ei waith yma : MrParkinsonICT.blogspot.com

Mae'r digwyddiad hwn wedi ei ariannu gan GwE. Nid yw costau cyflewni na cinio yn cael eu darparu. Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar y diwrnod felly dim ond un athro/athrawes o bob ysgol fydd yn cael mynychu. Bydd angen dod a iPad gyda chi i'r digwyddiad.

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen isod:

Tŷ Menai, Bangor

Holiday Inn A55, Yr Wyddgrug - LLAWN

UWCHRADD

Digwyddiad:

'TU HWNT I SEREN'

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Llun, 26 Chwefror 2018 - Venue Cymru, Llandudno

Rhagor o Fanylion:

Dilynwch y ddolen hon.


Cymwysterau Cymru | Qualification Wales

Digwyddiad:

GWEITHDY ATHRAWON A THIWTORIAID TGCH YNG NGHYMRU

Dyddiad, Amser a Lleoliad:

Dydd Mawrth, 27 Chwefror 2018 - 10:00yb tan 2:30yp - Drenewydd, Powys

Rhagor o Fanylion:

Mae angen eich help chi ar Cymwysterau Cymru er mwyn nodi p'un a yw'r cymwysterau TGCh presennol ar gyfer dysgwyr rhwng 16 a 19 oed yng Nghymru, yn addas at y diben – ac ar ba ffurf y dylai'r cymwysterau hyn fod yn y dyfodol. Gwahoddir athrawon a thiwtoriaid y cymwysterau hyn i gymryd rhan mewn gweithdy ya gynhelir yn y Drenewydd, Powys ar 27 Chwefror 2018 rhwng 10am a 2:30pm. Gweler y manylion ynglŷn â'r digwyddiad ar y wefan.


Digwyddiad:

CWRS CYMRAEG

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Mercher, 28 Chwefror 2018 - Glasdir, Llanrwst

Rhagor o Fanylion:

Cwrs i athrawon sy’n addysgu Cymraeg wedi’i anelu at ANG a hefyd athrawon sy’n dysgu Cymraeg y tu allan i’w pwnc arferol.
Cyfranwyr: Ymarferwyr rhagorol o’r rhanbarth gan gynnwys Llio Japheth o Ysgol Dyffryn Conwy. Bydd arweiniad ar addysgu gwaith llafar, darllen ac ysgrifennu yn llwyddiannus.
I gofrestru, cysylltwch ag eirianharris@gwegogledd.cymru
Lle i 20 yn unig felly y cynta’ i’r felin...


Llywodraeth Cymru | Welsh Government

Digwyddiad:

CYNHADLEDD FLYNYDDOL PENAETHIAID UWCHRADD 2018

Dyddiad a Lleoliad:

7 a 8 Mawrth 2018 - Gwesty'r Fro, Hensol, Bro Morgannwg, CF72 8JY

Rhagor o Fanylion:

Cliciwch yma i ddarllen y gwahoddiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

I gofrestru, cliciwch yma.

Danfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych yn uniongyrchol i Leanne.Thomas21@llyw.cymru

CYNRADD | UWCHRADD

Cyngor y Gweithlu Addysgjpg

Digwyddiad:

GWEITHDAI "CYNLLUNIO, GWNEUD, ADOLYGU". SUT I ADEILADU E-BORTFFOLIO GAN Y CGA

Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yw'r llwyfan pennaf ar gyfer eich dysgu proffesiynol. Wedi'i lansio gan Lywodraeth Cymru (drwy CGA) fel e-bortffolio cenedlaethol wedi'i safoni, gellir ei ddefnyddio i gofnodi a myfyrio ar eich datblygiad proffesiynol.

Bydd y sesiwn hon, sy’n agored i holl ymarferwyr addysg, yn dangos i chi sut i ddatblygu portffolio yn gyflym ac yn hawdd ac yn esbonio sut i:
  • ddal a chadw eich dysgu proffesiynol "wrth fynd", gan ddefnyddio eich ffôn symudol, tabledi neu ddyfais symudol arall
  • llwytho dogfennau, fideos, cyflwyniadau a ffeiliau sain wrth i chi symud trwy eich gyrfa
  • cael mynediad at EBSCO, y porth ar-lein i dros 4,500 o gyfnodolion, papurau ac e-lyfrau addysg academaidd, sydd ar gael am ddim i gofrestreion CGA
  • defnyddio eich portffolio i gynllunio eich gyrfa, gosod amcanion a pharatoi ar gyfer eich adolygiad perfformiad blynyddol
  • rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr

Dyddiadau, Lleoliad a Dolen i Gofrestru:

Rhagor o Fanylion:

Ymholiadau: Cysylltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu marianwynwilliams@gwegogledd.cymru
Edau

Digwyddiad:

'KIDS IN MUSEUMS'

Dyddiad ac Amser:

Dydd Mawrth, 6 Mawrth 2018 - 4:00yp-6:00yp

Lleoliad:

Canolfan Dechnoleg OpTIC, Parc Busnes Llanelwy, LL17 0JD

Rhagor o fanylion:

I athrawon cynradd ac uwchradd, artistiaid a sefydliadau diwylliannol.

Darganfyddwch y manteision i ddisgyblion, athrawon a sefydliadau gymryd rhan yn ‘Takeover Day’. Mae'r sesiwn yn rhoi cipolwg ar ymgysylltiad ‘Kids in Museums’ â Threftadaeth Brymbo. Cyflwyniadau, lleisiau disgyblion a chyfleoedd rhwydweithio.

Archebwch eich lle yma.
Edau

Digwyddiad:

MANTELL YR ARBENIGWR

Dyddiad ac Amser:

Dydd Mawrth, 13 Mawrth 2018 - 4:00yp-6:00yp

Lleoliad:

Ystafell Erddig, Prifysgol Glyndŵr, Mold Road, Wrecsam, LL11 2AW

Rhagor o fanylion:

I athrawon cynradd ac uwchradd, artistiaid a sefydliadau diwylliannol.

Ymagwedd drawsnewidiol at addysg - darganfyddwch bosibiliadau'r dulliau dysgu creadigol yma gyda pennaeth Ysgol Priory, Lynsey McCrohon. Darganfyddwch y manteision i ddisgyblion, athrawon a sefydliadau diwylliannol. Cyflwyniadau, gweithdai a chyfleoedd rhwydweithio

Archebwch eich lle yma.


Edau

Digwyddiad:

O STEM I STEAM

Dyddiad ac Amser:

Dydd Iau, 22 Mawrth 2018 - 4:00yp-6:00yp

Lleoliad:

Storiel, Bangor, LL57 1DT

Rhagor o fanylion:

I athrawon cynradd ac uwchradd, artistiaid a sefydliadau diwylliannol.

Darganfyddwch sut mae dysgu creadigol yn gwella dysgu ar draws y cwriciwlwm - cyflwyniad a gweithdai yn gysylltiedig â prosiect Llwybrau Llechi, lle oedd 15 ysgol yn darganfod eu treftadaeth ac amgylchedd drwy ddysgu o brofiadau.

Archebwch eich lle yma.


Estyn Logo

Digwyddiad:

HYFFORDDIANT ESTYN I AROLYGWYR CYMHEIRIAID PRESENNOL

Dyddiadau a Lleoliadau:

Dydd Iau, 22 Mawrth 2018 - Llyndir Hall, Wrecsam.

Rhagor o Fanylion:

Mae cyfle olaf i hyfforddi yn cael ei gynnig ar 22 Mawrth, naill ai yng ngwesty Llyndir Hall, Wrecsam neu yn Stadiwm Dinas Caerdydd, i arolygwyr cymheiriaid presennol sydd heb hyfforddi yn unol â'r fframwaith arolygu newydd. Ni fydd Estyn yn defnyddio arolygwyr cymheiriaid oni bai eu bod wedi mynychu'r hyfforddiant hwn. Mae manylion cofrestru wedi'u hanfon at bawb sy'n gymwys, ond os nad ydych wedi'u derbyn eto, cysylltwch â digwyddiadau@estyn.llyw.cymru.
Digwyddiad:

HYFFORDDIANT SYLFAEN THERAPI TYNNU LLUN A SIARAD

I YSGOLION WRECSAM YN UNIG

Dyddiad:

Dydd Llun, 12 Mawrth 2018

Lleoliad:

Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Amser Cofrestru:

8:45 - 9:15

Cyfnod Allweddol / Sector:

Cynradd / Uwchradd / UauCD / Timau Cynhwysiant / ADY yn Wrecsam yn unig

Rhagor o Fanylion:

Cyflwynir y cwrs yn Saesneg; fodd bynnag, bydd y gweithdai yn ddwyieithog.

Therapi plentyn ganolog yw Tynnu Llun a Siarad sy’n canolbwyntio ar atal, ymyriad cynnar ac adferiad. Cwrs undydd yw’r Cwrs Hyfforddiant Sylfaen fydd yn datblygu technegau y gellir eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi dioddef trawma neu sydd ag anawsterau emosiynol. Mae’n cefnogi’r dysgwyr hynny nad ydynt yn cyflawni eu potensial llawn, yn academaidd nac yn gymdeithasol. Diben y dull hwn yw annog plant/pobl ifanc i dynnu llun gyda rhywun y maent yn gyfforddus yn eu cwmni, a hynny ar yr un amser bob wythnos. Ar ôl cwblhau’r therapi, mae plant yn gallu rheoli eu hymddygiad yn well, gallu cael mynediad gwell i’r cwricwlwm ac, yn fwy pwysig, mae ganddynt well hunan-barch

Prif gyswllt: Chris Moore, Cydlynnydd Addysg Plant Mewn Gofal Wrecsam

Chris.Moore@wrexham.gov.uk

I gofrestru, cliciwch yma