Ŵy, Chips a Nain
Frân Wen - Galeri - Academi Gofal Cymdeithasol Pe
STORI DEULUOL A GWIRIONEDDOL HYFRYD SY'N
DATHLU'R BERTHYNAS UNIGRYW RHWNG NAIN A'I ŴYR

Wy Chips a Nain


Mae Guto yn caru treulio amser gyda'i Nain. Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!

Ond mae'r antur fwyaf eto i ddod...

Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

Mae Ŵy, Chips a Nain yn gynhyrchiad ar y cŷd rhwng Frân Wen a Galeri Caernarfon, gyda chefnogaeth gan Academi Gofal Cymdeithasol Pendine.

CRONFA EWCH I WELD

HYD AT £1,000 GAN CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRUMae hyd at £1,000 ar gael i dalu costau tocynnau a teithio i fynd â disgyblion eich ysgol i weld Ŵy, Chips a Nain.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau bychain, untro, hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau a digwyddiadau celfyddydol o safon mewn canolfannau led-led Cymru. Gall ysgolion wneud cais i fynd â disgyblion i weld perfformiad o Ŵy, Chips a Nain mewn theatr gyfagos.

Gall y grant dalu am:
 • Logi bws neu gostau cludiant cyhoeddus arall
 • Costau tocynnau
 • Costau gweithdy
Dim ond YS GOLION all ymgeisio am y grant EWCH I WELD.

Gall y grant dalu hyd at 90% o’r costau felly os yw cyfanswm y gost yn £1,000 gall yr ysgol hawlio £900 fel grant.

Bydd angen cwblhau ffurflen gai s syml ar lein drwy ddilyn y ddolen hon.

THEMAU

MAE'R DDRAMA HYFRYD HON YN SEILIEDIG AR BERTHYNAS BACHGEN O'R ENW GUTO A'I NAIN

Bydd yr awdures ac athrawes ymgynghorol Haf Llewelyn yn gyfrifol am lunio pecynaddysg gynhwysfawr i gyd-fynd â’r cynhyrchiad Ŵy, Chips a Nain.

Dyma amlinelliad ganddi o berthnasedd addysgol y cynhyrchiad a syniad o gynnwys yr adnoddau fydd ar gael.

Ceir gip ar berthynas o safbwynt y ddau gymeriad, a gwelir sut y mae aelodau hŷn ein teuluoedd yn rhan mor ganolog ym mywydau plant, a sut mae’r plant yn eu tro hefyd yn fodd o gyfoethogi bywydau y rhai hŷn.

Fe welwn y cariad a’r gofal sydd yn gadwyn rhwng y ddau gymeriad, ond ar yr un pryd, mae’n ddrych realistig, gyda geiriau pigog, weithiau, a chroes-dynu yn bywiogi’r ddeialog.

Mae’r ddrama yn fodd o gyffwrdd â sawl thema, gan gynnwys:
 • Perthynas plant gydag aelodau hŷn y teulu
 • Dangos y rhan ganolog mae aelodau hŷn ein teuluoedd yn ei chwarae yn ein bywydau
 • Sut mae dygymod wrth i annwyliaid heneiddio a cholli iechyd gan ddelio gyda dementia neu ddryswch
 • Delio gyda galar
 • Dangos parch a gwerthfawrogiad o bobl hŷn, a’u cyfraniad at gymdeithas a theulu
 • Trafod defodau/arferion teulu sy’n ymwneud gyda Nain a Taid, neu aelodau hŷn e.e. chwarae yn tŷ Nain a Taid, amser bwyd yn tŷ Taid a Nain, amser gwely yn tŷ Taid a Nain
 • Storiau sydd yn codio ymwneud gyda Taid a Nain

SUT MAE'R SIOE YN CEFNOGI'R CWRICWLWM?

Bydd gweithgareddau wedi eu cynllunio i gyd fynd gyda maes LLYTHRENNEDD Y RHAGLEN ASTUDIO. Bydd cyfle i:
 • Ddatblygu llafaredd, trwy annog sgwrsio am brofiadau, dweud straeon ac adrodd atgofion, yn ogystal â rhoi sylw i ddatblygu geirfa a chystrawen addas.
 • Annog darllen ar gyfer ymchwilio i wahanol feysydd, ond yn bennaf er mwyn mwynhâd personol.
 • Arwain yn naturiol at ysgrifennu ar gyfer gwahanol ddibenion e.e. ysgrifennu personol, cyflwyno gwybodaeth, perswadio a.y.b.
Bydd gweithgareddau wedi eu cynllunio yn ogystal i gefnogi ysgolion ymateb i’r FFRAMWAITH CYMHWYSEDD DIGIDOL gan ganolbwyntio yn benodol ar ddinasyddiaeth, rhyngweithio, cydweithio a chynhyrchu.

GWELEDIGAETH DONALDSON

Datblygu plant a phobl ifanc yn:
 • Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog.
 • Unigolion iach, hyderus.
 • Ddinasyddion egwyddorol, gwybodus.
 • Gyfranwyr mentrus, creadigol.
Bydd cyfle i edrych ar y Meysydd Dysgu a Phrofiad, gan gyffwrdd â’r elfennau: CELFYDDYDAU MYNEGIANOL, IECHYD A LLÊS, DYIAETHAU, LLYTHRENNEDD, MATHEMATEG A RHIFEDD A GWYDDONIAETH A THEHNOLEG

Mae’r ddrama yn fodd gwych o drafod sefyllfaoedd a all fod yn heriol, gyda sensitifrwydd, gan roi cyfle i’r dysgwyr gyfleu teimladau a sgwrsio am brofiadau, mewn awyrgylch gynhaliol.

GWEITHDAI CREADIGOL

Dyma gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy celfyddydol ymarferol llawn hwyl fydd yn tanio dychymyg wrth archwilio a dathlu perthnasau ac emosiynau a hynny mewn amgylchedd chwareus, diogel a chyfforddus.

Bydd y gweithdy yma'n datblygu sgiliau cyfathrebu, yn codi hyder, yn ysbrydoli creadigrwydd ac yn annog y disgyblion i ddathlu perthnasau unigryw eu bywyd.

Bydd y gweithdy dan arweiniad Elgan Rhys, Artist Cyswllt Frân Wen neu Mari Morgan, Mentor Arloesi Creadigol Frân Wen.

HYD:

Awr a hanner.

NIFER:

30 ar y mwyaf.

ADNODDAU:

Bydd Frân Wen yn darparu adnoddau y gweithdy.

COST:

£100

Cysylltwch ag Owen (olwen@franwen.com / 01248 715048) i drafod eich anghenion penodol o ran y gweithdai.

Cynhelir y gweithdai yn dilyn ymweliad eich ysgol â'r theatr, ac ar ddyddiad ac amser cyfleus i chi â'r arweinwyr.

Ceir mwy o wybodaeth yn y ffurflen isod: