Mantell yr Arbenigwr
Edau Hyfforddiant undydd ar gyfer cydweithwyr Cynradd a chyfnod allweddol 3 ar y dull dysgu ac addysgu cyffrous hwn yn seiliedig ar ymholi dramatig. Bydd yr hyfforddiant dan arweiniad Lynsey McCrohon, Pennaeth Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy, Aberhonddu.

Cyfraniad o £100 tuag at gostau llanw, noddwyd gan EDAU (Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg Gogledd Cymru).

*dalier sylw: bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddefnyddio ‘Mantell yr Arbenigwr’ mewn lleoliadau Cynradd; fodd bynnag, mae croeso i gydweithwyr o CA3 sydd â diddordeb yn y ddull hwn.

Cyflwynir y ddau sesiwn trwy gyfrwng y Saesneg.
  • 9 Tachwedd 2017 - Glasdir, Llanrwst: 9.30yb-3.30yp - Darperir cinio.
  • 10 Tachwedd 2017 - Coleg Cambria, Cei Connah 9.30yb-3.30yp - Darperir cinio.
Er mwyn archebu anfonwch e-bost at: Cerisiankenrick@gwegogledd.cymru

Am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn, anfonwch e-bost at: AndreaTaylor@gwegogledd.cymru

RHAGOR O FANYLIONDull dysgu ac addysgu yn seiliedig ar ymholi dramatig yw ‘Mantell yr Arbenigwr’ (Mantle of the Expert) a ddyfeisiwyd a’i ddatblygu gan yr Athro Dorothy Heathcote. Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, rydym wedi ei ddatblygu fel ein haddysgeg yn Ysgol y Priordy. Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi herio ein disgyblion a’n staff i lefelau uwch o feddwl, cwestiynu a chreadigrwydd. Mae wedi bod yn ddull cynhwysol a llwyddiannus o addysgu a dysgu ar y cyd. Mae ‘Mantell yr Arbenigwr’ wedi ein galluogi i greu amgylchedd dysgu ysgogol lle mae gan staff a disgyblion fel ei gilydd ymddiriedaeth cyd-rhwng y naill a’r llall a pharch at ei gilydd. Mae’n rhoi y sgiliau, yr hyder a’r wybodaeth i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu sy’n eu hymestyn allan o’r cyfarwydd a galluogi’r dosbarth cyfan i ddod at ei gilydd fel un a chydweithio fel tîm cydlynol.
Nodyn gan Lynsey McCrohon
RHAGLENDyma fanylion yr hyfforddiant:

Sesiwn bore

  • Cyflwyniad byr ar ‘Fantell yr Arbenigwr’ a’i effaith ar ein hysgol.
  • Drama ar gyfer dysgu ‘camau i’w cymryd'.
  • Trafodaeth fer ar gynllunio a chyfle i edrych ar rai o deithiau dysgu ein disgyblion.

Sesiwn y prynhawn

  • Gwisgo mantell – cyfarfod cychwynnol, dod yn dîm cyfrifol a gweithio fel tîm cyfrifol i ateb her!