Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

HYFFORDDIANT NEWYDD CENEDLAETHOL AR GYFER DARPAR CALU

Cynhelir diwrnod o hyfforddiant ar 15/05/18 yn Glasdir ar gyfer cymorthyddion dysgu sydd â diddordeb mewn dilyn y rhaglen CALU yn 2018-19.
Cynhelir y sesiynau gwybodaeth CALU arferol hefyd ym mis Mehefin, ond mae’r diwrnod hyfforddiant hwn yn gyfle i chi gael gwybodaeth ehangach, i rwydweithio, cydweithio a datblygu’n broffesiynol.
Ceir wybodaeth ar y diwrnod am: y llwybr dysgu cenedlaethol ar gyfer cymorthyddion dysgu; y cynllun CALU a’r hyn sydd ei angen er mwyn cyflwyno cais; profiadau ymgeiswyr CALU blaenorol; sut i gael cymhwyster Lefel 2 (Saesneg/Cymraeg/Maths) yn lleol; y Pasbort Dysgu Proffesiynol; newidiadau ym myd Addysg ayb.
I gofrestru, cliciwch yma.


SESIYNAU GWYBODAETH CALU

Os nad ydych am fynychu'r Hyfforddiant ar y 15fed o Fai, dewch i un o'r sesiynau gwybodaeth ar gyfer cynorthwy-wyr dysgu a'u penaethiaid/rheolwyr, a gynhelir ar draws y rhanbarth rhwng 4 a 7 Mehefin 2018.

Gweler yr union ddyddiadau a lleoliadau'r Sesiynau Gwybodaeth isod:

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

Dydd Llun, 4 Mehefin 2018 4:15yp - 5:00yp Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele Cofrestrwch yma!
Dydd Llun, 4 Mehefin 2018 4:15yp - 5:00yp Plas Menai, Caernarfon Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 5 Mehefin 2018 4:15yp - 5:00yp Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug Cofrestrwch yma!
Dydd Iau, 7 Mehefin 2018 4:15yp - 5:00yp Swyddfa'r Cyngor, Penarlag, Dolgellau (Ystafell Gynhadledd) Cofrestrwch yma!Tymor y Gwanwyn 2018

Darperir tair rhaglen newydd ar draws Cymru ar gyfer Cymorthyddion Dysgu:
 • Sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd
 • Hyfforddiant ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol
 • Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill
Bydd y dair rhaglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu eleni i gymorthyddion dysgu newydd.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.

Edrychir ar:
 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar fy rôl
 • Defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais er mwyn gwella fy arferion o ddydd i ddydd
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun: Safonau Proffesiynol Drafft ar gyfer Cefnogi’r Addysgu, Llwybr Hyfforddiant Cenedlaethol, Cwricwlwm Newydd i Gymru.
Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD DOLEN I EVENTBRITE
16 Ionawr 2018
14 Mawrth 2018
Carfan A Diwrnod 1
Carfan A Diwrnod 2
Oriel House, Llanelwy Cofrestrwch yma!
17 Ionawr 2018
7 Mawrth 2018
Carfan B Diwrnod 1
Carfan B Diwrnod 2
Gorllewin Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!
31 Ionawr 2018
9 Mawrth 2018
Carfan C Diwrnod 1
Carfan C Diwrnod 2
Dwyrain Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers o leiaf dwy flynedd, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Edrychir ar:
 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Y polisïau a’r arferion sy’n sail i arferion
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun
 • Gwrando, cwestiynu ac adborth da i ddysgwyr
 • Cefnogi a herio pob dysgwr yn briodol, ac addasu i anghenion pawb
Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU HYFFORDDIANT LLEOLIAD DOLEN I EVENTBRITE
25 Ionawr 2018
21 Mawrth 2018
Carfan A Diwrnod 1
Carfan A Diwrnod 2
Canol Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!
6 Chwefror 2018
16 Mawrth 2018
Carfan B Diwrnod 1
Carfan B Diwrnod 2
Dwyrain Gogledd Cymru Cofrestrwch yma!


"Cyfathrebu, Gwaith Tîm ac Arwain Eraill"

Rhaglen newydd undydd ar gyfer cymorthyddion dysgu a CALU sy'n cefnogi ac yn arwain ar brosiectau ysgol a/neu sy'n rheoli eraill yn yr ysgol.

DYDDIADAU HYFFORDDIANT LLEOLIAD DARPARWR DOLEN I GOFRESTRU
Dydd Iau, 15 Mawrth 2018 Cyfrwng Saesneg Oriel House, Llanelwy Ian Kelly Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2018 Cyfrwng Cymraeg Glasdir, Llanrwst Ian Kelly | Bryn Jones Cofrestrwch yma!


Cynhadledd Cenedlaethol CALU - WEDI EI OHIRIO TAN 9 MAWRTH 2018

Llefydd wedi eu cyfyngu i 2 CALU fesul ysgol

Gweler rhaglen terfynol y Gynhadledd.Cofrestrwch yma!

Adults Teaching - Web