Y Rhaglen Athrawon Graddedig
Prifysgol Aberystwyth

Y Rhaglen Athrawon Graddedig

Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Pam dewis y Rhaglen Athrawon Graddedig?

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i raddedigion hyfforddi i fod yn athro/athrawes, cael 'statws athro cymwysedig' (SAC) wrth ennill cyflog am weithio'n llawn-amser mewn ysgol.

I ysgolion, mae'r Rhaglen Athrawon Graddedig yn rhoi cyfle a braint i hyfforddi a datblygu staff addysgu presennol sydd heb gymhwyster, neu i recriwtio unigolion o safon uchel sy'n dymuno dod yn athrawon cymwys ar y rhaglen hon sydd wedi'i seilio ar gyflogaeth.

Mae’r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) yn llwybr wedi'i seilio ar gyflogaeth i mewn i addysgu yng Nghymru, sy'n cynnig ffordd i gymhwyso fel athro/athrawes tra'r ydych yn gweithio. Mae llefydd RhAG cynradd ac uwchradd ar gael gyda Chanolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru. Caiff Athrawon Graddedig eu talu, fan leiaf, gyflog a nodir yn y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyster sy'n dechrau ar tua £16,626.

Gwneir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn yr ysgol, ond bydd yr Athro Graddedig /Athrawes Raddedig yn treulio tua 10 niwrnod mewn ysgolion eraill, a bydd yn mynd i tua 10 o ddiwrnodau hyfforddiant a arweinir gan y brifysgol.

Hyd y rhaglen

Bydd y RhAG fel rheol yn cymryd tri thymor ysgol i'w chwblhau wrth weithio’n llawn-amser. Efallai y bydd yn bosibl cwblhau'r rhaglen mewn cyfnod byrrach, gan ddibynnu ar eich profiad a'ch cymwysterau. Gall hyfforddeion rhan-amser hyfforddi dros gyfnod hwy.

Cyllido a chostau

Ysgolion Uwchradd a Gynhelir
(pynciau blaenoriaeth)
Mae Llywodraeth Cymru yn talu grant cyflog o hyd at £14,500 i gefnogi lleoedd RhAG uwchradd yn y pynciau blaenoriaeth penodedig, sef mathemateg, ffiseg, cemeg, ieithoedd tramor modern, cyfrifiadureg a Chymraeg ar hyn o bryd.

Mae’r ysgol uwchradd yn derbyn y grant cyflog drwy'r NMWCTE dros gyfnod y rhaglen. Rhaid i'r ysgol uwchradd ymrwymo i dalu cyflog i'r Athro Graddedig/Athrawes Raddedig fel y nodir yn y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyster, sy'n dechrau ar tua £16,626. Mae’r ysgol uwchradd yn talu'r gwahaniaeth rhwng cost y cyflog a'r grant cyflog.

Mae Llywodraeth Cymru yn talu grant hyfforddi i'r NMWCTE o hyd at £14,500 i dalu am gostau hyfforddi lleoedd RhAG uwchradd yn y pynciau blaenoriaeth penodedig. Nid yw’r ysgol uwchradd yn talu am yr asesiadau SAC.

Ysgolion Cynradd a Gynhelir
Mae Llywodraeth Cymru yn talu grant hyfforddi i'r NMWCTE o hyd at £4,500 i dalu am gostau hyfforddi lleoedd RhAG cynradd. Nid yw’r ysgol gynradd yn talu am yr asesiadau SAC.

Nid yw'r rhaglen gynradd yn denu grant cyflog, felly rhaid i'r ysgol dalu'r costau cyflog llawn. Bydd yr ysgol yn talu cyflog i'r Athro Graddedig/Athrawes Raddedig fel y nodir yn y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyster, sy'n dechrau ar tua £16,626.

Rhaglenni heb eu Hariannu
Mae nifer o leoedd RhAG heb eu hariannu ar gael ar gyfer ysgolion cynradd neu uwchradd a gynhelir. Y rhain yw:
 • Athrawon cynradd neu uwchradd gyda chymwysterau dysgu a gafwyd dramor, ond ddim SAC, sydd wedi cael eu cyflogi mewn ysgol a gynhelir am o leiaf flwyddyn.
 • Ymgeiswyr gyda chymhwyster dysgu Addysg Bellach (AB), ond ddim SAC, sydd wedi cael eu cyflogi mewn ysgol a gynhelir am o leiaf flwyddyn.
 • Ymgeiswyr sy’n dymuno dysgu pwnc galwedigaethol yn y cwricwlwm 14-19 mewn ysgolion a gynhelir, lle nodwyd angen dybryd am athro cymwys/athrawes gymwys. Pynciau galwedigaethol yw'r rhai a ddiffinnir fel y cyfryw gan y Gronfa Ddata o Gymwysterau Cymeradwy yng Nghymru. Gellir defnyddio'r lleoedd hyn hefyd ar gyfer pynciau uwchradd nad ydynt ar gael ar hyn o bryd drwy gyrsiau AGA sy'n arwain at SAC mewn sefydliadau achrededig.
Nid oes grantiau hyfforddi neu gyflog yn gysylltiedig â rhaglenni nad ydynt wedi eu hariannu. Bydd yr NMWCTE yn adfer costau hyfforddi ac asesu o £4,500 gan yr ysgol. Dylai ysgolion fod mewn sefyllfa i dalu’r Athro Graddedig/Athrawes Raddedig fel athro heb gymhwyso am gyfnod y rhaglen.

Cymwysterau mynediad

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus fwy o fanylion am hyn.

Bydd ar ymgeiswyr ar gyfer y RhAG uwchradd angen:
 • Gradd israddedig, neu gymhwyster o safon gyfwerth gyda chysylltiad agos â'u pwnc arbenigol.
 • Gradd B TGAU (neu gyfatebol) mewn iaith Saesneg a mathemateg.
Bydd ar ymgeiswyr ar gyfer y RhAG cynradd angen:
 • Gradd israddedig, neu gymhwyster o safon gyfwerth.
 • Gradd B TGAU (neu gyfatebol) mewn iaith Saesneg a mathemateg, a gradd C TGAU (neu gyfatebol) mewn pwnc gwyddoniaeth sengl neu gyfunol.
Os oes gennych radd C neu gyfatebol mewn iaith Saesneg a/neu fathemateg, mae'r NMWCTE yn cynnig profion cywerthedd TGAU gradd B.

Codir tâl am gymryd y profion, ond caiff y gost ei had-dalu i ymgeiswyr llwyddiannus pan fyddant yn dechrau'r rhaglen. Mae'r profion cywerthedd gradd B yn ddilys dim ond os oes gennych TGAU gradd C neu gyfatebol eisoes. Mae angen i chi ddarparu'r tystysgrifau gwreiddiol yn dangos eich TGAU neu gymwysterau cyfatebol, cyn cychwyn y RhAG.

Sylwch nad ydym yn cynnig prawf cywerthedd ar gyfer Gwyddoniaeth TGAU.

Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth am y prawf cywerthedd.

Gwiriadau Cofnodion Troseddol (DBS)

Mae cael gwiriad cofnodion troseddol boddhaol yn un o'r gofynion mynediad ar gyfer dod yn athro/athrawes. Gwneir y gwiriad hwn drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i'r rhai sy'n byw ym Mhrydain, a gellir cael gwybodaeth am y DBS a y wefan hon.

Mae'r ysgol sy'n cyflogi'r Athro Graddedig/Athrawes Raddedig yn gyfrifol am wneud y gwiriadau am gofnodion troseddol yn unol â'u polisi eu hunain. Bydd yr ysgol yn cadarnhau i'r NMWCTE bod yr Athro Graddedig/Athrawes Raddedig wedi cael canlyniad boddhaol yn dilyn y gwiriad cofnodion troseddol.

Nid yw cael euogfarn o angenrheidrwydd yn golygu na fydd ymgeisydd yn cael ei ystyried am y RhAG, ond bydd angen cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC) ar ôl cwblhau'r cwrs, a bydd gan gyflogwyr eu polisïau eu hunain ynghylch derbyn.

Sut i wneud cais

Mae Athrawon Graddedig yn weithwyr cyflogedig mewn ysgol, a gallent gymryd rhan mewn Rhaglen Athrawon Graddedig dim ond os oes ganddynt gontract cyflogaeth fel athro/athrawes heb gymhwyso gydag ysgol. Caiff Athrawon Graddedig eu talu, fan leiaf, gyflog a nodir yn y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyster sy'n dechrau ar tua £16,626.

Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am ddod o hyd i ysgol yng Nghymru a fyddai'n fodlon eu cymryd ar y rhaglen. Nid yw dod o hyd i ysgol sy'n fodlon eich cefnogi yn gwarantu lle ar y RhAG gan fod nifer y llefydd wedi eu cyfyngu.

Llenwch y ffurflen ynghlwm i wneud eich cais. Dylid anfon y cais drwy e-bost, a rhaid cynnwys y canlynol i gyd:
 • Ffurflen gais wedi ei llenwi
 • Datganiad personol (dim mwy na 500 gair)
 • Copïau o'ch tystysgrifau ar gyfer TGAU mathemateg, Saesneg iaith a gwyddoniaeth, a'ch tystysgrif gradd israddedig. Mae hyn yn cynnwys tystysgrifau ar radd C pan fo prawf cywerthedd yn cael ei wneud.
 • Copi o'ch tystysgrif geni, tystysgrif priodas ac unrhyw ddogfennau newid enw os yw'n berthnasol.
 • Llythyr cefnogi gan yr ysgol ar bapur pennawd swyddogol yr ysgol.
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd angen i chi ddod â’r dogfennau gwreiddiol i'r Diwrnod Cynefino oherwydd rhaid i'r NMWCTE ei ddilysu. Gall methu â dangos y ddogfen wreiddiol arwain at dynnu'ch lle yn ôl ar y RhAG.

Sylwch nad yw ceisiadau ar gyfer y RhAG yn cael eu cyflwyno drwy UCAS.

Rhagor o wybodaeth

Am wybodaeth am y RhAG Uwchradd: https://www.bangor.ac.uk/addysg/courses/GTP/GTPsecondary.php.cy

Am wybodaeth am y RhAG Cynradd: https://www.bangor.ac.uk/addysg/courses/GTP/GTPprimary.php.cy

Os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â Chyfarwyddwyr Cyrsiau'r NMWCTE:

Mr Rhys Coetmor Jones
Cyfarwyddwr y Cwrs RhAG Uwchradd
r.c.jones@bangor.ac.uk

Mr Owen Davies
Cyfarwyddwr y Cwrs RhAG Cynradd
o.t.davies@bangor.ac.uk

Cyngor Cyffredinol i Athrawon Hyfforddedig Tramor

Os ydych chi wedi cymhwyso fel athro/athrawes yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon, Guernsey, un o'r gwledydd eraill sy'n aelod o'r Gymuned Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ, Norwy, Liechtenstein neu'r Swistir, gellwch gael asesu'ch cymhwyster i gael eich cydnabod fel athro cymwys/athrawes gymwys.

Mae arnoch angen cysylltu gyda Chyngor y Gweithlu Addysg os ydych yn addysgu yng Nghymru, drwy ffonio: 029 20460099 neu e-bostiwch: information@ewc.wales Gellwch weld restr lawn o wledydd yn yr EEA yn http://www.ukcosa.org.uk/student/eea.php.

Os ydych chi wedi cymhwyso fel athro/athrawes y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE), gellwch weithio am hyd at ddwy flynedd fel athro/athrawes dros dro yng Nghymru, ac am bedair blynedd fel athro/athrawes dros dro yn Lloegr.

Fodd bynnag, o siarad yn gyffredinol, mae ar unrhyw un sy'n dymuno gweithio yng Nghymru nad ydyw'n ddinesydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) angen trwydded i weithio.

Fodd bynnag, cyn y gellwch chi wneud cais am y Rhaglen Athrawon Graddedig, bydd arnoch angen gwirio cywerthedd eich cymwysterau i safonau Prydain gyda'r Ganolfan Cydnabyddiaeth Academaidd Genedlaethol (NARIC) a all roi cyfarwyddyd ysgrifenedig ar gywerthedd cymwysterau (mae cost am y gwasanaeth hwn). Dylid cyflwyno copïau o'r cyfarwyddyd a geir gan y NARIC gyda'ch cais RhAG i'r Ganolfan HCA. Gellir cysylltu â'r NARIC ar 0871 330 7033, neu ewch i www.naric.org.uk

Os ydych chi'n byw dramor ac yn meddwl am wneud cais i'r RhAG, dylech gofio'r gofyniad i fod wedi gweithio eisoes mewn ysgol yng Nghymru am o leiaf blwyddyn cyn y cais.
Mae ‘hollol gymwys’ yn golygu eu bod wedi cwblhau'n llwyddiannus raglen o hyfforddiant proffesiynol i athrawon mewn unrhyw wlad y tu allan i’r EEA neu'r Swistir, ac sy'n cael ei chydnabod fel y cyfryw raglen o hyfforddiant gan awdurdod cymwys y wlad honno.

Mae'r EEA yn cynnwys y gwledydd sy'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein.Hysbyseb Rhag


ATODIADAU