Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Dysgu yn y Gymru Ddigidol
Hwb - GwE Ddigidol


Trydar: @GwEDigidol

Hyfforddiant a digwyddiadau: http://www.eventbrite.co.uk/o/gwe-digidol-11968969383

Gwefan: http://www.gwegogledd.cymru/cy/y-fframwaith-cymhwysedd-digidol-a-dysgu-yn-y-gymru-ddigidol

Rhwydwaith HWB - GwE - Cefnogi Cymhwysedd Digidol: https://hwb.wales.gov.uk/networks/26133427-e492-45b2-a43d-a32244994200Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (FfCD) yw’r elfen gyntaf i gael ei chyflwyno o’r cwricwlwm newydd i Gymru. Cymhwysedd digidol yw’r enw ar set o sgiliau, gwybodaeth ac agweddau sy’n galluogi dysgwyr i ddefnyddio technolegau a systemau’n hyderus, yn greadigol ac yn feirniadol. Mae cymhwysedd digidol yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod dysgwyr yn wybodus, yn alluog ac yn meddu ar y potensial i lwyddo yn y gymdeithas sydd ohoni.

Ni ddylid cymysgu rhwng cymhwysedd digidol a Thechnoleg Gwybodaeth a Chymdeithasol (TGCh) neu Gyfrifiadureg. Mae cymhwysedd digidol yn un o dri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, ynghyd â llythrennedd a rhifedd. Y nod yw datblygu sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn ystod eang o bynciau a sefyllfaoedd, a rheiny’n rhai y gellir eu trosglwyddo i’r byd gwaith. Fodd bynnag, nid cyflwyno cymhwysedd digidol yn artiffisial ym mhob maes pwnc yw’r bwriad. Mae’r FfCD felly’n cynnwys syniadau ar gyfer tasgau dosbarth y gellid eu defnyddio i ddatblygu sgiliau mewn ffyrdd naturiol ac ystyrlon. Bydd y Rhwydwaith Ysgolion Arloesi yn parhau i ddatblygu’r rhain, a byddant ar gael drwy Hwb a’r offeryn rhyngweithiol ar wefan Dysgu Cymru. Mae arweiniad pellach, deunyddiau i’w lawr lwytho ac ymatebion i gwestiynau cyffredin ar gael hefyd ar Dysgu Cymru.

Mae 4 Arweinydd Digidol bellach wedi eu penodi yng Ngogledd Cymru i weithio ar ran GwE ac i gynnig cefnogaeth gyda’r FfCD a Hwb: Bydd yr aelodau canlynol o Grŵp Rhanbarthol TGCh Gogledd Cymru yn gweithio ochr yn ochr â’r 4 Arweinydd Digidol gan gynnig cefnogaeth strategol ar gyfer y FfCD a’r strategaeth Dysgu yn y Gymru Ddigidol:
 • Simon Billington - Rheolwr Strategaeth TGCh - Adran Addysg Wrecsam

 • Sian Thomas - Ymgynghorydd Her GwE

 • Osian Hughes - Ymgynghorydd Her GwE
Bydd yr Arweinwyr Digidol a Strategol, mewn cydweithrediad â’r Rhwydwaith TGCh Rhanbarthol a GwE ac er mwyn cefnogi strategaethau “Dysgu yn y Gymru Ddigidol (LiDW)” ac “Ysgolion Arloesi” Llywodraeth Cymru, yn cynnig cyngor proffesiynol, arweiniad, hyfforddiant a chefnogaeth yn y meysydd canlynol:
 • Darparu cefnogaeth a hyfforddiant ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd

 • Adnabod ysgolion arweiniol ym maes Cymhwysedd Digidol a datblygu rhwydweithiau

 • Hunanarfarniad TGCh

 • Y defnydd o Hwb, adnodd ar-lein Hwb ac Office 365

 • Dinasyddiaeth Ddigidol ac E-ddiogelwch

 • Cefnogaeth cyn-arolygiad ac ôl-arolygiad – mewn cydweithrediad ag Ymgynghorwyr Her GwE

Arolygu

O fis Medi 2016, bydd Estyn yn parhau i arolygu TGCh ar draws y cwricwlwm, ond am y tro cyntaf yn adrodd ar safonau ym mhob arolygiad. Felly, bydd pob adroddiad arolygu o fis Medi ymlaen yn cynnwys paragraff ar safonau disgyblion wrth ddefnyddio TGCh ar draws y cwricwlwm yn 1.1, yn ogystal â chofnod o dystiolaeth yn 1.1.4.

Pan fydd ysgolion yn bwrw ymlaen â’u mentrau yn greadigol ac arloesol er budd eu dysgwyr, gan gynnwys defnyddio’r FfCD i ddatblygu eu harferion, bydd gan arolygwyr agwedd gadarnhaol tuag at hyblygrwydd ac arloesedd o’r fath.

Bydd Estyn yn disgwyl gweld tystiolaeth o sut mae’r ysgol yn cynllunio ar gyfer y FfCD o dan 3.1 yn y Fframwaith Arolygu Cyffredin (FfAC).

Yn ddiweddar, mae Estyn wedi darparu arweiniad pellach ar arolygu TGCh mewn ysgolion, sydd ar gael ar brif wefan Estyn.

Argymhellion

Mae’n bwysig bod ysgolion yn dechrau ar y gwaith o fabwysiadu’r FfCD gyda’r bwriad o’i wreiddio ar draws y cwricwlwm erbyn 2018.

Yn y lle cyntaf, bydd angen cyfuniad o weithgareddau arweinyddiaeth a datblygiad ym maes addysgu a dysgu. Awgrymir y camau isod ar gyfer dechrau ar y gwaith:
 • Tîm arweinyddiaeth a staff allweddol i ddehongli disgwyliadau’r FfCD

 • Archwiliad i fedrau staff er mwyn adnabod y gefnogaeth sydd ei hangen

 • Hunanarfarniad TGCh

 • Penodi arweinydd FfCD yn yr ysgol

 • Archwiliad i gynlluniau cwricwlwm presennol i benderfynu ar gyd-destunau priodol ar gyfer elfennau’r FfCD

 • Nodi meysydd ar gyfer datblygu’r cwricwlwm ymhellach

 • Nodi gweithgareddau ysgol-i-ysgol posib i gefnogi gweithredu’r FfCD

 • Archwiliad i ganfod anghenion o ran adnoddau

 • Cynllunio gwariant parhaus i gefnogi’r anghenion a nodwyd o ran adnoddau a hyfforddiant

 • Ystyried defnyddio’r model SAMR i helpu i lunio a chynllunio eich cwricwlwm

  - https://www.commonsensemedia.org/videos/introduction-to-the-samr-model

 • Dechrau ymgorffori’r FfCD ar draws y cwricwlwm
Dylai’r gweithgareddau hyn fod yn rhan o gynllunio parhaus ar gyfer gwella’r ysgol.

Am arweiniad a gwybodaeth bellach, cysylltwch â:

Simon Billingtonsimon.billington@wrexham.gov.uk neu billingtons2@hwbmail.net - Wrecsam / Sir Fflint

Sian Thomassianthomas@gwegogledd.cymru neu thomass133@hwbmail.net - Conwy / Sir Ddinbych

Osian Hughesosianhughes@gwegogledd.cymru neu hugheso35@hwbmail.net - Gwynedd / Ynys Môn


Cefnogaeth ar gyfer Cymhwysedd Digidol gan GwE:

Trydar: @GwEDigidol

Hyfforddiant a digwyddiadau: http://www.eventbrite.co.uk/o/gwe-digidol-11968969383

Gwefan: http://www.gwegogledd.cymru/cy/y-fframwaith-cymhwysedd-digidol-a-dysgu-yn-y-gymru-ddigidol

Rhwydwaith HWB - GwE - Cefnogi Cymhwysedd Digidol: https://hwb.wales.gov.uk/networks/26133427-e492-45b2-a43d-a32244994200