Y Rhaglen Feithrin Genedlaethol i Ysgolion
Bwriad y gweithdy undydd yw rhoi cipolwg i chi o'r Rhaglen Feithrin Genedlaethol i Ysgolion, dan arweiniad y Rhwydwaith Grŵp Meithrin (Nurture Group Network). Mae'r rhaglen yn fodd i staff ddatblygu'n bersonol a phroffesiynol, a hynny tra'n sefydlu diwylliant o feithrin ar draws eu hysgol, yn cyfoethogi'r dysgu a'r addysgu, ac yn hybu deilliannau iach i blant a phobl ifanc. Gwneir hyn drwy ganolbwyntio ar anghenion emosiynol a datblygol, yn ogystal â dysgu academaidd mewn amgylchedd ysgol gyfan. Mae'r chwe egwyddor meithrin yn ganolog i'r rhaglen. Bu'r egwyddorion hyn yn sail i lwyddiant grwpiau meithrin ers dros deugain mlynedd.

Drwy gyfrwng y gweithdy undydd hwn, cewch flas ar sut mae pethau'n gweithio, yn cael eu gweithredu, y cysylltiadau â Gwydnwch Emosiynol a lles, a mesur yr effaith ar ddysgwyr o fewn eich ysgol chi.

Pryd a ble?

  • 5 Rhagfyr 2017 - Venue Cymru, Llandudno - 9:30yb-1:00yp (gyda chinio) - COFRESTRWCH YMA

  • 8 Rhagfyr 2017 - Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam - 9:30yb-1:00yp (gyda chinio) - COFRESTRWCH YMA

Pwy ddylai fynd?

Uwch reolwyr ysgolion/Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Awdurdodau Lleol, a staff sydd wrthi'n ddiwyd yn datblygu ethos a diwylliant 'meithrin' ar draws yr ysgol sy'n gynhwysol, ac yn cefnogi pawb yn yr ysgol a thu hwnt.

Cyflwynir y cyrsiau drwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd yr holl ddeunyddiau yn ddwyieithog.