Am GwE

GwE yw Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru sydd yn gweithio yn gwbl ddwyieithog ochr yn ochr â ac ar ran Awdurdodau Lleol Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn i ddatblygu ysgolion rhagorol ar hyd a lled y rhanbarth. Gweledigaeth GwE yw, trwy herio yn bwrpasol a chefnogol a thrwy gynnig cefnogaeth heriol, datblygu cyfundrefn sydd yn hunan-wella ac yn dangos ffydd yn ein hysgolion a’u harweinwyr ar bob lefel i’n tywys ar hyd y daith honno. Ar ei orau, mae cydweithio agos rhwng ysgolion yn broses hynod heriol ac yn ein harwain at sylweddoli efallai nad ydy’r hyn yr oeddem ni yn ei ystyried yn arfer ragorol yn ragorol wedi’r cyfan. Gwaith ysgolion yw gwella eu hunain er lles y dysgwyr yn eu gofal; tasg GwE yw sicrhau bod hynny’n digwydd.

Mae’r cynllun gwella cenedlaethol “Cymwys am Oes” yn arwydd o ymrwymiad i’r syniad o gyfundrefn addysg sy’n gwella ei hunan ac yn crisialu’r weledigaeth o arweinwyr ysgol yn gweithio gyda’i gilydd, gan gymryd yr awenau o ran eu dyfodol a’u datblygiad. Tra bod rhaid i’r rhai o fewn ein hysgolion fod yn gyfrifol am godi safonau yn eu sefydliadau eu hunain, mae GwE yn ceisio magu meddylfryd o gyd-ddathlu llwyddiannau cyfundrefn gyfan – “rydw i am i bob ysgol fod yn ysgol dda, ond rydw i am i’m hysgol i fod ‘chydig bach yn well.”