Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw datblygu cyfundrefn addysg o’r radd flaenaf ble gall pob disgybl yn y rhanbarth elwa ar addysgu sy’n gyson safonol ym mhob dosbarth a ble mae pob ysgol, waeth beth eu lleoliad daearyddol, yn cael ei harwain gan arweinwyr rhagorol.

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth, bydd GwE yn gweithio gyda rhanddeiliaid i fynd ati i gefnogi, herio a monitro perfformiad yn gadarn ac yn effeithiol a sicrhau bod y fframwaith categoreiddio yn cael ei ddefnyddio’n gyson i dargedu cynhaliaeth yn ôl yr angen.

Mae’r cynllun gwella cenedlaethol “Cymwys am Oes” yn arwydd o ymrwymiad i’r syniad o gyfundrefn addysg sy’n gwella ei hunan ac yn crisialu’r weledigaeth o arweinwyr ysgol yn gweithio gyda’i gilydd, gan gymryd yr awenau o ran eu dyfodol a’u datblygiad. Tra bod rhaid i’r rhai o fewn ein hysgolion fod yn gyfrifol am godi safonau yn eu sefydliadau eu hunain, mae GwE yn ceisio magu meddylfryd o gyd-ddathlu llwyddiannau cyfundrefn gyfan.

Er mwyn cyflawni hyn, bydd GwE yn gweithio tuag at set o amcanion addysgol, ac hefyd yn gwella ei strwythurau trefniadaethol mewnol er mwyn bod mewn gwell sefyllfa i gynnig cefnogaeth gynaliadwy i ysgolion y rhanbarth.

Cynllun Busnes GwE – 2016-2019