Rôl GwE

GwE yw’r Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol yng ngogledd Cymru ac mae’n gweithio mewn partneriaeth efo’r chwe Awdurdod Lleol (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir Y Fflint) i wella safonau mewn addysg a gwella deilliannau ar gyfer disgyblion trwy sicrhau arweinyddiaeth effeithiol ar bob lefel a dysgu ac addysgu o ansawdd ym mhob dosbarth.
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Hill ym mis Ebrill 2013, derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad y dylid creu pedwar Consortia ar draws Cymru a fyddai yn gyfrifol am wella safonau a gwella ysgolion. Dyma’r pedwar Consortia:

  • GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd) – gogledd Cymru
  • ERW (Education Through Regional Working) – de-orllewin a chanolbarth Cymru
  • CSC (Consortiwm Canolbarth Y De) – canolbarth De Cymru
  • EAS (Gwasanaeth Cyflawni Addysg) – de-ddwyrain Cymru

Gweledigaeth GwE yw datblygu cyfundrefn addysg o’r radd flaenaf lle bo pob disgybl oddi mewn i’r rhanbarth yn cael mynediad i addysgu o safon uchel yn gyson ym mhob dosbarth, a lle yr arweinir pob ysgol gan arweinwyr rhagorol. Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, bydd GwE yn gweithio gydag ysgolion a rhanddeiliaid i gefnogi, herio a monitro perfformiad ar bob lefel yn effeithiol ac yn rymus, targedu cymorth yn unol â’r angen a nodir a gweithio tuag at greu cyfundrefn ysgol sy’n hunan-wella ac yn gynaliadwy.

Mae GwE yn anelu at ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a dwyieithog ar gyfer gogledd Cymru er mwyn codi safonau a gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc. Ei nod yw:

  • cynnal systemau cadarn newydd ar gyfer perfformiad er mwyn gwella effeithiolrwydd;
  • codi safonau – gwella llythrennedd a rhifedd;
  • hybu lles; codi dyheadau, gwella dyfalbarhad disgyblion fel dysgwyr;
  • gwella deilliannau a lleihau amrywiad rhwng ysgolion ac oddi mewn i ysgolion

gyda’r bwriad o sicrhau diben moesol addysg, cefnogi gwella addysg mewn ysgolion a chefnogi datblygu arweinyddiaeth oddi mewn i ysgolion a chyrff llywodraethu.