CALU

Cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Mae Statws Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn darparu cyfle i gydnabod lefel y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd gan sawl aelod o staff cymorth ysgol a’r cyfraniad gwerthfawr maent yn ei wneud wrth godi safonau mewn ysgolion. Mae’r Cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynir gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni gofynion CALU.

Y BROSES ASESU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwobrwyo statws CALU ddwy waith y flwyddyn, drwy gyfrwng asesiad. Mae’r rhaglen asesu yn cael ei redeg gan y pedwar consortiwm ar ran Llywodraeth Cymru. Mae llefydd ar gael i ymgeiswyr o 6 Awdurdod consortiwm GwE (Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru.

SUT YDW I’N DOD YN CALU?

Mae angen sicrhau eich bod yn cwrdd â’r Safonau Proffesiynol ar adeg eich cais.

CAM UN: CAEL CEFNOGAETH YR YSGOL

Mae rôl yr ysgol wrth gefnogi ymgeiswyr drwy gydol y broses yn hanfodol. Bydd angen i’r Pennaeth gefnogi ceisiadau unigol i gael statws CALU a bydd angen cefnogaeth cydweithwyr eraill yn y broses sy’n arwain at, ac yn ystod, paratoadau ac asesu ar gyfer statws CALU.

CAM DAU: MYNYCHU SESIWN GWYBODAETH GYDA’CH PENNAETH, RHEOLWR NEU FENTOR

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau a restrir isod, fydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y Cynllun a chyfle i ofyn cwestiynau pellach.

SESIWN WYBODAETH CALU AR GYFER CYNORTHWYWYR ADDYSGU A PHENAETHIAID / RHEOLWYR

[Carfan1: 2019-2020] 

LLEOLIAD

DYDDIAD

AMSER

DOLEN I GOFRESTRU

Emrys ap Iwan

18.06.2019

4.15 – 5.00yp

Plas Menai

18.06.2019

4.15 – 5.00yp

Bodhyfryd

19.06.2019

4.15 – 5.00yp

Linden House, Wyddgrug
[swyddfa GwE]

19.06.2019

4.15 – 5.00yp

Dolgellau [Yst. Gynhadledd]

19.06.2019

4.15 – 5.00yp

***WEDI GANSLO***

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau uchod.

Anogir yn gryf i’ch Pennaeth/mentor/rheolwr i fynychu gyda chi.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda:

calu@gwegogledd.cymru

01286 679976

Poster – Sesiynau CALU

CAM TRI: GWNEUD CAIS AM ASESIAD CALU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau am asesiad dwywaith y flwyddyn bellach.

 • Er mwyn ennill statws CALU rhaid i bob ymgeisydd ateb holl ofynion safonau proffesiynol ar gyfer statws CALU a gallu darparu tystiolaeth o’i (g)waith yn ystod y flwyddyn flaenorol.
 • Mae hyn yn cynnwys bod gyda chymwysterau lefel 2, sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol, mewn Llythrennedd [Cymraeg neu Saesneg] a Rhifedd Lefel 2 ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF). Mae hyn yn cyfateb â TGAU Gradd C neu uwch. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf a manylion o’r cymwysterau.

Gweler manylion pellach am sut i fynd o gwmpas ennill cymwysterau lefel 2:

YNYS MÔN A GWYNEDD – Saesneg YNYS MÔN A GWYNEDD – Mathemateg CONWY A SIR DDINBYCH – Cyrsiau Coleg Llandrillo
 SIR Y FFLINT – Taflen ‘Skills for Adults’ WRECSAM – Taflen ‘Skills for Adults’  
 • Bydd y rhai sy’n cofrestru ar gyfer y llwybr asesu eisoes gyda gwybodaeth sylweddol, profiad a sgiliau sy’n gysylltiedig â’r Safonau Proffesiynol. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud cynnydd cyflym tuag at asesiad terfynol.
 • Bydd rhaid i ymgeiswyr fynychu tri diwrnod briffio a chymryd rhan mewn asesiad yn yr ysgol. Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru, ond nid yw costau llanw yn cael eu had-dalu.

 

PECYN CAIS CARFAN 1 CALU 2019-2020

A0 – Gofynion Cenedlaethol CALU 2019-2020

A1 – Canllawiau Llythrennedd a Rhifedd 2019-2020

A2 – Nodyn Briffio’r Pennaeth 2019-2020

A5 – Ffurflen Gais CALU 2019-2020

Rhaid anfon eich ffurflen gais wedi ei chwblhau at GwE erbyn 1:00 o’r gloch ar Ddydd Gwener, 5 Gorffennaf 2019

[I sylw Marian Williams]
GwE
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN


CYSWLLT

Am fwy o fanylion cysylltwch â:

Marian Wyn Williams [calu@gwegogledd.cymru] [01286] 679976

 

Cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Mae Statws Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn darparu cyfle i gydnabod lefel y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd gan sawl aelod o staff cymorth ysgol a’r cyfraniad gwerthfawr maent yn ei wneud wrth godi safonau mewn ysgolion. Mae’r Cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynir gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni gofynion CALU.

Y BROSES ASESU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwobrwyo statws CALU ddwy waith y flwyddyn, drwy gyfrwng asesiad. Mae’r rhaglen asesu yn cael ei redeg gan y pedwar consortiwm ar ran Llywodraeth Cymru. Mae llefydd ar gael i ymgeiswyr o 6 Awdurdod consortiwm GwE (Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru.

SUT YDW I’N DOD YN CALU?

Mae angen sicrhau eich bod yn cwrdd â’r Safonau Proffesiynol ar adeg eich cais.

CAM UN: CAEL CEFNOGAETH YR YSGOL

Mae rôl yr ysgol wrth gefnogi ymgeiswyr drwy gydol y broses yn hanfodol. Bydd angen i’r Pennaeth gefnogi ceisiadau unigol i gael statws CALU a bydd angen cefnogaeth cydweithwyr eraill yn y broses sy’n arwain at, ac yn ystod, paratoadau ac asesu ar gyfer statws CALU.

CAM DAU: MYNYCHU SESIWN GWYBODAETH GYDA’CH PENNAETH, RHEOLWR NEU FENTOR

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau a restrir isod, fydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y Cynllun a chyfle i ofyn cwestiynau pellach.

Sesiwn Wybodaeth CALU ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid/Rheolwyr

[Carfan 2: 2018-2019]

Amser Dyddiad Lleoliad Dolen i gofrestru trwy Eventbrite
4:15yp – 5:00yh Dydd Mawrth, 8 Ionawr 2019 Ysgol Bodhyfryd, Wrecsam https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-wybodaeth-calu-hlta-information-session-tickets-52933359102
4:15yp – 5:00yh Dydd Mercher, 9 Ionawr 2019 Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-wybodaeth-calu-hlta-information-session-tickets-52933006046
4:15yp – 5:00yh Dydd Mercher, 9 Ionawr 2019 Plas Menai, Caernarfon https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-wybodaeth-calu-hlta-information-session-tickets-52932924803
4:15yp – 5:00yh Dydd Iau, 10 Ionawr 2019 Ysgol Glanrafon, Wyddgrug https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-wybodaeth-calu-hlta-information-session-tickets-52660791846
4:15yp – 5:00yh Dydd Iau, 10 Ionawr 2019 Swyddfa’r Cyngor Dolgellau
[Ystafell Gyfarfod 2]
WEDI EI OHIRIO

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau uchod.

Anogir yn gryf i’ch Pennaeth/mentor/rheolwr i fynychu gyda chi.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda:
calu@gwegogledd.cymru
01286 679976

Poster – Sesiynau CALU

CAM TRI: GWNEUD CAIS AM ASESIAD CALU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau am asesiad dwywaith y flwyddyn bellach.

   • Er mwyn ennill statws CALU rhaid i bob ymgeisydd ateb holl ofynion safonau proffesiynol ar gyfer statws CALU a gallu darparu tystiolaeth o’i (g)waith yn ystod y flwyddyn flaenorol.
   • Mae hyn yn cynnwys bod gyda chymwysterau lefel 2, sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol, mewn Llythrennedd

[Cymraeg neu Saesneg] a Rhifedd Lefel 2 ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF). Mae hyn yn cyfateb â TGAU Gradd C neu uwch. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf a manylion o’r cymwysterau.

 

Gweler manylion pellach am sut i fynd o gwmpas ennill cymwysterau lefel 2:

YNYS MÔN A GWYNEDD – Saesneg YNYS MÔN A GWYNEDD – Mathemateg CONWY A SIR DDINBYCH – Cyrsiau Coleg Llandrillo
 SIR Y FFLINT – Taflen ‘Skills for Adults’ WRECSAM – Taflen ‘Skills for Adults’
 • Bydd y rhai sy’n cofrestru ar gyfer y llwybr asesu eisoes gyda gwybodaeth sylweddol, profiad a sgiliau sy’n gysylltiedig â’r Safonau Proffesiynol. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud cynnydd cyflym tuag at asesiad terfynol.
 • Bydd rhaid i ymgeiswyr fynychu tri diwrnod briffio a chymryd rhan mewn asesiad yn yr ysgol. Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru, ond nid yw costau llanw yn cael eu had-dalu.

 Pecyn Cais Rownd 2 CALU 2018-2019 

A0 – Gofynion Cenedlaethol CALU 2018-19

A1 – Canllawiau Llythrennedd a Rhifedd 2018-19

A2 – Nodyn Briffio’r Pennaeth 2018-19

A5 – Ffurflen gais CALU – 2018-2019

Rhaid anfon eich ffurflen gais wedi ei chwblhau at GwE erbyn 1:00 o’r gloch ar Ddydd Gwener, 1 Chwefror 2019

(I sylw Marian Williams)
GwE
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

 

Sesiynau Gwybodaeth: Rhaglen CALU 2018-2019
Gweler isod gopi o’r cyflwyniad a gafwyd yn sesiynau gwybodaeth y Rhaglen CALU a gynhaliwyd yn ddiweddar:
Sesiynau Gwybodaeth CALU – 2018-2019


Cyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Marian Wyn Williams [calu@gwegogledd.cymru] (01286) 679976


 

Dysgu Proffesiynol

Cynhadledd Cenedlaethol CALU

DYDD GWENER, 22 CHWEFROR 2019 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO

SIARADWYR GWADD:

Am ragor o fanylion, anfonwch e-bost at calu@gwegogledd.cymru

COFRESTRWCH DRWY G6.

Cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Mae Statws Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn darparu cyfle i gydnabod lefel y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd gan sawl aelod o staff cymorth ysgol a’r cyfraniad gwerthfawr maent yn ei wneud wrth godi safonau mewn ysgolion. Mae’r Cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynir gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni’r safonau CALU.

Y BROSES ASESU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwobrwyo statws CALU ddwy waith y flwyddyn, drwy gyfrwng asesiad. Mae’r rhaglen asesu yn cael ei redeg gan y pedwar consortiwm ar ran Llywodraeth Cymru. Mae llefydd ar gael i ymgeiswyr o 6 Awdurdod consortiwm GwE (Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru.

SUT YDW I’N DOD YN CALU?

Mae angen sicrhau eich bod yn cwrdd â’r Safonau Proffesiynol ar adeg eich cais.

CAM UN: CAEL CEFNOGAETH YR YSGOL

Mae rôl yr ysgol wrth gefnogi ymgeiswyr drwy gydol y broses yn hanfodol. Bydd angen i’r Pennaeth gefnogi ceisiadau unigol i gael statws CALU a bydd angen cefnogaeth cydweithwyr eraill yn y broses sy’n arwain at, ac yn ystod, paratoadau ac asesu ar gyfer statws CALU.

CAM DAU: MYNYCHU SESIWN GWYBODAETH GYDA’CH PENNAETH, RHEOLWR NEU FENTOR

Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau a restrir isod, fydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y Cynllun a chyfle i ofyn cwestiynau pellach.

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD LINC I GOFRESTRU:
Dydd Iau, 11 Ionawr 2018 4:15yp – 5:00yp Plas Menai, Y Felinheli Cofrestrwch yma!
Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018 4:15yp – 5:00yp Swyddfa’r Cyngor, Penarlag, Dolgellau Cofrestrwch yma!
Dydd Llun, 15 Ionawr 2018 4:15yp – 5:00yp Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych Cofrestrwch yma!
Dydd Llun, 15 Ionawr 2018 4:15yp – 5:00yp Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018 4:15yp – 5:00yp Ysgol Bodhyfryd, Wrecsam Cofrestrwch yma!
Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018 4:15yp – 5:00yp Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele Cofrestrwch yma!

Anogir yn gryf i’ch Pennaeth/mentor/rheolwr i fynychu gyda chi.

CAM TRI: GWNEUD CAIS AM ASESIAD CALU

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau am asesiad dwywaith y flwyddyn bellach.

   • Er mwyn ennill statws CALU rhaid i bob ymgeisydd ateb holl ofynion safonau proffesiynol ar gyfer statws CALU a gallu darparu tystiolaeth o’i (g)waith yn ystod y flwyddyn flaenorol.
   • Mae hyn yn cynnwys bod gyda chymwysterau lefel 2, sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol, mewn Llythrennedd

  [Cymraeg neu Saesneg] a Rhifedd Lefel 2 ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF). Mae hyn yn cyfateb â TGAU Gradd C neu uwch. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarparu prawf a manylion o’r cymwysterau.

 

  Gweler manylion pellach am sut i fynd o gwmpas ennill cymwysterau lefel 2:
  • (Bydd cynrychiolwyr o golegau lleol yn bresennol yn y sesiynau gwybodaeth ym mis Ionawr i roi mwy o wybodaeth i chi).

 

 • Bydd y rhai sy’n cofrestru ar gyfer y llwybr asesu eisoes gyda gwybodaeth sylweddol, profiad a sgiliau sy’n gysylltiedig â’r Safonau Proffesiynol. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud cynnydd cyflym tuag at asesiad terfynol.
 • Bydd rhaid i ymgeiswyr fynychu tri diwrnod briffio a chymryd rhan mewn asesiad yn yr ysgol. Cyllidir y Cynllun gan Lywodraeth Cymru, ond nid yw costau llanw yn cael eu had-dalu.

 

Pecyn Cais CALU 2017-2018

Rhaid dychwelyd eich ffurflen gais ymlaen i Swyddfa’r Consortiwm erbyn 1:00 o’r gloch ar Ddydd Mercher, 31 Ionawr 2018.

(I Sylw Marian Williams)
GwE
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Cyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Marian Wyn Williams (calu@gwegogledd.cymru) (01286) 679976

 

Cynhadledd Cenedlaethol CALU – WEDI EI OHIRIO TAN 9 MAWRTH 2018

Llefydd wedi eu cyfyngu i 2 CALU fesul ysgol

Gweler rhaglen terfynol y Gynhadledd.

 

Cynllun Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Mae’r Cynllun CALU yng Nghymru yn allweddol er mwyn nodi’r rheini sydd â’r gallu i ymgymryd â rolau lle mae gofyn cymryd mwy o gyfrifoldeb am gefnogi dysgwyr. Mae dros 1,800 o gynorthwywyr dysgu wedi llwyddo i ennill statws CALU hyd yn hyn. Mae’r cynllun yn gweithio drwy asesu portffolio o dystiolaeth a gyflwynwyd gan ymgeiswyr i bennu a ydynt yn bodloni’r safonau CALU.

PECYN CAIS AR GYFER Y RHAGLEN CALU 2016-2017

 

 

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i:
Marian Williams, GwE, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BN erbyn 18 Tachwedd 2016.

 

Sesiwn Gwybodaeth: Rhaglen CALU 2016-2017

Gweler isod gopi o’r cyflwyniad a gafwyd yn sesiynau gwybodaeth y Rhaglen CALU a gynhaliwyd yn ddiweddar ynghŷd â’r daflen a rannwyd.

 

 

Cyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Marian Wyn Williams (calu@gwegogledd.cymru) (01286) 679976