Select Page

2 Gynhadledd gan Brifysgol Bangor: Y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd

Hoffem eich gwahodd i Gynhadledd Y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd – cyflwyniad i fyd cymhleth a difyr y siaradwr dwyieithog.

Yn dilyn ymateb 160 o benaethiaid (neu aelodau o uwch dim rheoli) i’r Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg yn nodi y byddent yn gwerthfawrogi “sesiwn adfywio’r Gymraeg” rydym yn cynnig cynhadledd fydd yn:

 • Gosod cyd-destun y Gymraeg i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru fel y nodir yn:
  • Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr,
  • Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl – Cynllun Gweithredu 2017-21,
  • Y Gymraeg mewn Addysg – Cynllun Gweithredu 2017-21,
 • Cynnig trosolwg cynhwysfawr o ddwyieithrwydd;
  • Lansio Llyfryn sy’n nodi tystiolaeth wedi ei selio ar ymchwil sy’n wraidd i ddulliau addysgu dwyieithog;
  • Rhannu arfer dda mewn dulliau Trochi, Trawsieithu, Cymraeg pob dydd a chynyddu sgiliau Cymraeg y gweithlu (Cynlluniau Sabothol).

Dydd Gwener, 9 Tachwedd 2018 – cyfrwng Cymraeg ar gyfer ysgolion Cymraeg / dwyieithog – Ty Menai, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd

Dydd Iau, 22 Tachwedd 2018 – cyfrwng Saesneg ar gyfer ysgolion Saesneg – Gwesty a Chanolfan Cynadleddau Beaufort Park, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

I gofrestru trwy Cynnig GwE ar G6cliciwch yma