Select Page

Rôl GwE

GwE yw’r Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol yng ngogledd Cymru ac mae’n gweithio mewn partneriaeth efo’r chwe Awdurdod Lleol (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir Y Fflint) i wella safonau mewn addysg a gwella deilliannau ar gyfer disgyblion trwy sicrhau arweinyddiaeth effeithiol ar bob lefel a dysgu ac addysgu o ansawdd ym mhob dosbarth.
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Hill ym mis Ebrill 2013, derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad y dylid creu pedwar Consortia ar draws Cymru a fyddai yn gyfrifol am wella safonau a gwella ysgolion. Dyma’r pedwar Consortia:

  • GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd) – gogledd Cymru
  • ERW (Education Through Regional Working) – de-orllewin a chanolbarth Cymru
  • CSC (Consortiwm Canolbarth Y De) – canolbarth De Cymru
  • EAS (Gwasanaeth Cyflawni Addysg) – de-ddwyrain Cymru

Penodwyd Rheolwr Gyfarwyddwr cyntaf GwE, Mr Huw Foster Evans, ym mis Medi 2013

Gweledigaeth GwE yw datblygu cyfundrefn addysg o’r radd flaenaf lle bo pob disgybl oddi mewn i’r rhanbarth yn cael mynediad i addysgu o safon uchel yn gyson ym mhob dosbarth, a lle yr arweinir pob ysgol gan arweinwyr rhagorol. Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, bydd GwE yn gweithio gydag ysgolion a rhanddeiliaid i gefnogi, herio a monitro perfformiad ar bob lefel yn effeithiol ac yn rymus, targedu cymorth yn unol â’r angen a nodir a gweithio tuag at greu cyfundrefn ysgol sy’n hunan-wella ac yn gynaliadwy.

Mae GwE yn anelu at ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a dwyieithog ar gyfer gogledd Cymru er mwyn codi safonau a gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc. Ei nod yw:

  • cynnal systemau cadarn newydd ar gyfer perfformiad er mwyn gwella effeithiolrwydd;
  • codi safonau – gwella llythrennedd a rhifedd;
  • hybu lles; codi dyheadau, gwella dyfalbarhad disgyblion fel dysgwyr;
  • gwella deilliannau a lleihau amrywiad rhwng ysgolion ac oddi mewn i ysgolion

gyda’r bwriad o sicrhau diben moesol addysg, cefnogi gwella addysg mewn ysgolion a chefnogi datblygu arweinyddiaeth oddi mewn i ysgolion a chyrff llywodraethu.