Select Page

Arweinwyr y Dyfodol [Carfan 2]

Hyfforddiant arweinyddiaeth 2018-2019 a gynhelir gan SSAT, ar y cyd â GwE

‘Cyfle gwych am ddatblygiad proffesiynol i staff uchelgeisiol a thalentog’

Mae’r rhaglen datblygu proffesiynol hon i staff sy’n  cychwyn ar eu taith ym maes arweinyddiaeth sydd â’r talent, y gallu a’r uchelgais i fod yn  uwch arweinwyr a phenaethiaid y dyfodol. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau arwain, gwybodaeth a dealltwriaeth a meddylfryd, a hynny gyda phobl o’r un anian. Galluogir aelodau i ymestyn eu heffaith y tu hwnt i’w dosbarthiadau eu hunain, drwy ddylanwadu ar eraill a gweithio ar brosiectau ehangach er budd eu hunain a’r ysgol.

Ni fu erioed gymaint o bwysigrwydd ar allu ysgol i ddatblygu a meithrin ei harweinwyr talentog ei hunan.
Mae Carfan 1 bron â chwblhau’r rhaglen, ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio ag ail garfan o Arweinwyr y Dyfodol.

Cynnwys y rhaglen a gwybodaeth

Cyn lansio: Cwblhau arolwg cymhwysedd Arweinyddiaeth SSAT er mwyn adnabod cryfderau personol a meysydd i’w datblygu.

Diwrnod 1: Arwain eich hunan

 • Adnabod eich cryfderau a meysydd i’w datblygu
 • Mathau o bersonoliaethau a deallusrwydd emosiynol
 • Arddulliau arwain a chyfathrebu
 • Datblygu eich potensial

Diwrnod 2: Arwain er effaith, Datblygu gweledigaeth

 • Datblygu tîm
 • Y cylch rheoli newid
 • Cyflwyniad i reoli prosiect

Diwrnod 3: Arwain a dylanwadu ar eraill, 18 Gorffennaf

 • Rheoli i fyny ac i’r ochr
 • Ymrwymiad rhanddeiliaid – dadansoddi
 • Rheoli sgyrsiau anodd
 • Hyfforddi a mentora

Diwrnod 4: Arwain eich hunan yn y tymor hir 

 • Rheoli Amser
 • Rheoli Gyrfa
 • Hunan Reoli
 • Cael adborth a’i ddefnyddio

Prosiect gwella ysgol:  Bydd pob aelod yn ymrwymo i gwblhau prosiect gwella ysgol i’w gyflwyno ar derfyn y diwrnod olaf.

Dyddiadur Dysgu Proffesiynol: Caiff pob aelod ddyddiadur dysgu proffesiynol i gofnodi eu dysgu a’r camau a gymerir i ddatblygu arfer broffesiynol.

Trosolwg o’r rhaglen:


Dyddiadau:

 • 24 Hydref 2018
 • 12 Tachwedd 2018
 • 09 Ionawr 2019
 • i’w gadarnhau

Lleoliadau i’w cadarnhau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Pam McClean: pamelajmc@gmail.com 


I gofrestru:

 • Cwblhewch y ffurflen isod a gofyn i’ch pennaeth ardystio eich cais.
 • Defnyddiwch G6 [https://g6.gwegogledd.cymru] i gofrestru. Gweler y cyfarwyddiadau yma.
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen neu’r broses gofrestru, anfonwch e-bost at Pam McClean, GwE [pamelajmc@gmail.com]
 • DYDDIAD CAU: DYDD GWENER, 28 MEDI 2018

 

Arweinwyr y Dyfodol [Carfan 2] – Ffurflen Gais a Manylion Ychwanegol