Canllawiau Diwygiedig Cwricwlwm i Gymru

Heddiw [dydd Mawrth, 28 Ionawr 2020] cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ganllawiau diwygiedig Cwricwlwm Cymru.

Ynghyd â’r canllawiau, bydd hefyd yn cyhoeddi:

  • Cefnogi dilyniant dysgwyr: canllawiau asesu Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi’u diweddaru, i gefnogi’r sgiliau trawsgwricwlaidd sy’n gyson â’r cwricwlwm newydd
  • Canllaw a map llwybr ar drywydd dysgu
  • Fersiwn o’r cwricwlwm i blant, pobl ifanc a theuluoedd
  • Canllaw arweiniad hawdd ei ddarllen i’r cwricwlwm
  • Asesiad effaith
  • Ymateb i’r adborth

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn nodi newid mewn diwylliant o un sy’n dweud wrth ysgolion beth i’w wneud a beth i’w addysgu, i un sy’n rhoi’r cyfrifoldeb i ysgolion am ddatblygu cwricwlwm sy’n gweithio orau i’w holl blant a phobl ifanc, o fewn fframwaith cenedlaethol.

Caiff y cwricwlwm newydd ei ddysgu ym mhob ysgol a lleoliad a gyllidir nas cynhelir hyd at Flwyddyn 7 o fis Medi 2022 ymlaen. Yna caiff ei gyflwyno fesul blwyddyn nes ei fod yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

Rhagor o wybodaeth:

Datganiad i’r wasg: Carreg filltir enfawr i addysg Cymru wrth i ganllawiau diwygiedig y cwricwlwm gael eu cyhoeddi gydag ymrwymiad o £15m i helpu athrawon ei roi ar waith.

Mae addysg yn newid – llwyfan cyhoeddus i rieni

Diwrnod HMS ychwanegol
Bydd gwybodaeth fanwl ar gael yn Chwefror am y diwrnod HMS Cenedlaethol a Dysgu Proffesiynol.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Polisi: CwricwlwmiGymru2022@llyw.cymru 

Swyddfa’r wasg:
educationpressoffice@gov.wales

Tîm cyfathrebu:
Lowri.jones@llyw.cymru
Beth.mitcheson@llyw.cymru

Am wybodaeth gyfredol ar yr holl ddatblygiadau diweddaraf, dilynwch, hoffwch neu tanysgrifiwch i’r canlynol:

TANYSGRIFIWCH – i dderbyn cylchlythyr addysg Dysg

Dilynwch @LlC_Addysg ar Twitter

Hoffwch addysgcymru ar Facebook

Blog Cwricwlwm i Gymru

YouTube