Select Page

Cyflwyno’r Manylebau TGAU Diwygiedig – 2016-2017

Cynllun Cefnogi Ysgolion i Gyflwyno’r Manylebau TGAU Diwygiedig: 2016-2017

Rhagymadrodd

Mae cymwysterau a’r cwricwlwm yng Nghymru yn newid. Yn dilyn cyflwyno’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) statudol yn 2013 gwnaed newidiadau i ‘Feysydd Dysgu Sgiliau Iaith’, ‘Llythrennedd a Chyfathrebu’ a ‘Datblygiad Mathemategol’ ynghyd â rhaglenni astudio a manylebau TGAU ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf, Saesneg Iaith a mathemateg er mwyn iddynt gyfateb â’r FfLlRh. Daeth y manylebau TGAU diwygiedig ar gyfer y pynciau hyn yn weithredol ym mis Medi 2015, gyda manylebau TGAU diwygiedig mewn pynciau eraill yn cael eu cyflwyno dros y blynyddoedd dilynol.

Y bwriad yw y bydd y cwricwlwm yng Nghymru, cymwysterau TGAU a’r Fagloriaeth Cymru ddiwygiedig yn addysgu ac yn profi’r sgiliau a ystyrir yn rhyngwladol fel rhai sylfaenol i lwyddiant mewn astudiaethau pellach a chyflogaeth, gan ddatblygu’r dysgwyr i fod yn hyderus wrth gymhwyso’r wybodaeth a ddysgir yn yr ystafell ddosbarth i sefyllfaoedd anghyfarwydd a phroblemau bywyd go iawn.

Ym mis Medi 2015 trosglwyddwyd cyfrifoldeb am y rhaglen diwygio cymwysterau TGAU a Safon Uwch o Lywodraeth Cymru i Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr annibynnol newydd ar gyfer Cymru.

Cyflwyniad

Er mwyn cynorthwyo ysgolion i baratoi ar gyfer cyflwyno’r manylebau TGAU diwygiedig mewn Cymraeg Iaith Gyntaf, Saesneg Iaith, mathemateg-rhifedd a mathemateg ym mis Medi 2015 (a gwyddoniaeth yn 2016), gwahoddodd Llywodraeth Cymru y pedwar Consortia rhanbarthol i wneud cais am gyllid; bu cais GwE yn llwyddiannus a chafodd cyllid ei gadarnhau am flynyddoedd ariannol 2014-15 a 2015-16.

Yn greiddiol i gynnig GwE roedd gweledigaeth i ddewis nifer fach o ysgolion arbenigol arweiniol o fewn y rhanbarth i ddatblygu deunyddiau a dulliau pedagogaidd ar dasgau PISA i ymateb i’r manylebau TGAU newydd, a rhannu’r rhain â phob ysgol. Gweithredwyd model a fyddai’n cyfleu’n glir y bwriad i feithrin cynhwysedd ar lefel ysgol, a chyflwyno ‘system hunan wella’ yn hytrach na gweithredu yn y ffordd draddodiadol a rhoi secondiad i ymarferwyr i gynghori ysgolion, neu brynu arbenigedd o’r tu allan.

Yn ystod y ddwy flynedd bu’r ‘Ysgolion Arweiniol’ yn::

 • cynhyrchu adnoddau enghreifftiol drafft –adnoddau i ddysgwyr ac athrawon
 • cynnal cyfres o weithdai ym mhob hwb (Mȏn/Gwynedd, Conwy/Dinbych a Fflint/Wrecsam)
 • mynychu fforymau pynciol ym mhob Awdurdod
 • rhoi cymorth i ysgolion unigol yn ôl y galw

Yn ogystal, trefnodd GwE Gynhadledd Genedlaethol ym mis Mawrth 2015 i dynnu sylw at arferion da wrth ymateb i agenda PISA.

Cefnogaeth i Ysgolion – 2016-17

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2016-17 i’r Consortia gefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer cyflwyno’r manylebau TGAU diwygiedig i’w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016 a mis Medi 2017, a hefyd i ariannu cymorth ‘gweddilliol’ ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf, Saesneg Iaith a mathemateg a gyflwynwyd ym mis Medi 2015.

Bydd nifer o gymwysterau TGAU diwygiedig yn cael eu haddysgu o fis Medi 2016 a mis Medi 2017 (gweler isod). Mae’r newidiadau sydd eu hangen i addysgu’r manylebau hyn yn sylweddol, yn enwedig mewn rhai pynciau, ac mae’r amser paratoi i nifer o bynciau yn fyr iawn.

Bydd y cyllid sydd ar gael yn caniatáu i GwE:

 • flaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer y TGAU newydd i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2016, gan gynnwys parhau’r gefnogaeth i ysgolion ar gyfer y gyfres TGAU gwyddoniaeth newydd
 • cynllunio ar gyfer cefnogaeth ‘weddilliol’ ar gyfer TGAU mewn Cymraeg Iaith Gyntaf, Saesneg Iaith a mathemateg
 • cychwyn cynllunio’r gefnogaeth i ysgolion ar gyfer y TGAU newydd sy’n cael eu cyflwyno i’w haddysgu gyntaf o fis Medi 2017
 • cefnogi’r symudiad tuag at ‘system hunan-wella’ a ‘hunan-gefnogi’ ar gyfer y pynciau hyn
 • datblygu dull ‘cyd-adeiladu’ yn cynnwys Cymwysterau Cymru, CBAC a Llywodraeth Cymru
 • adeiladu ar, a gwella ar y gwaith a ddechreuwyd yn 2014-15 a 2015-16.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyllido CBAC i ddarparu adnoddau ychwanegol ac i gynnal sesiynau hyfforddi. Y bwriad yw y dylai’r ddarpariaeth gan CBAC ategu yn hytrach na dyblygu’r gwaith yn y Consortia.

Pan fo angen am gomisiynu canolog ar gyfer adnoddau cynllunio ysgol (megis cynlluniau gwaith ac ati), gwneir hyn trwy Gonsortiwm Arweiniol, gyda’r adnoddau ar gael yn genedlaethol. Bydd y dull hwn yn cynyddu cynhwysedd Consortia i ddarparu cymorth i ysgolion ar draws yr ystod pynciau.

Amserlen Cyflwyno’r Cymwysterau TGAU Diwygiedig

Cynllun Cefnogaeth GwE

Nod cynllun cefnogaeth GwE yw:

 • darparu cefnogaeth briodol i ysgolion gyflwyno’r manylebau TGAU diwygiedig yn llwyddiannus
 • sefydlu system hunan-gefnogi a hunangynhaliol gynaliadwy ymysg ysgolion

gan sicrhau bod y gynhaliaeth a’r gefnogaeth i ysgolion yn parhau ar ddiwedd cyfnod y grant, a bod y gynhaliaeth a’r gefnogaeth yn cael eu darparu gan yr ysgolion eu hunain.
Rhennir y cynllun yn ddau linyn:

 • secondiadau blwyddyn:
 • sefydlu cyfundrefn ‘Ymarferwyr Arweiniol’ ym mhob pwnc ar draws y Rhanbarth

1. Secondiadau:

Penodi staff ar secondiad blwyddyn i’r Swyddi a ganlyn: 

 • Ymgynghorydd Her – Gwyddoniaeth (llawn amser am flwyddyn) 
 • Ymgynghorydd Her – TGAU (llawn amser am flwyddyn): i gydlynu’r cynllun cefnogaeth 
 • Ymgynghorydd Her – Cymraeg (rhan amser am flwyddyn)

am y flwyddyn addysgol 2016-17.

2. Cyfundrefn ‘Ymarferwyr Arweiniol’

Ar gyfer pob pwnc, penodi: 

 • ‘Ymarferwr Arweiniol’ ar gyfer y Rhanbarth i gydlynu’r gefnogaeth ar draws y Rhanbarth. Bydd yr ‘Ymarferwr Arweiniol’ yn athro ac yn cael ei ryddhau am nifer penodedig o ddyddiau (gyda chytundeb ei ysgol) i ymgymryd â’r gwaith. Bydd yr ‘Ymarferwr Arweiniol’ yn cydweithio â’r Ymgynghorydd Her pynciol/TGAU, yn gyswllt GwE gyda’r consortia eraill a CBAC, a hefyd yn gyswllt i ysgolion y ddau Awdurdod o fewn ei Hwb.
 • Dau ‘Ymarferwr Arweiniol’ ar gyfer yr Hybiau – yn cydweithio â’r ‘Ymarferwr Arweiniol’ Rhanbarthol ac yn gyswllt i ysgolion y ddau Awdurdod o fewn eu Hybiau.

Llinell Amser

Rhaid defnyddio’r cyllid yn y flwyddyn ariannol 2016-17, ac nid oes modd cadw cyllid i ariannu gweithgareddau yn ystod tymor yr haf 2017.