Rôl yr Ymarferwyr Arweiniol

Cynllun Cefnogi Ysgolion ar gyfer Cyflwyno’r Manylebau TGAU Diwygiedig: 2016-2017

Rôl yr Ymarferwyr Arweiniol

Cyflwyniad:

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i GwE ar gyfer 2016-17 i gefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer cyflwyno’r manylebau TGAU diwygiedig i’w haddysgu gyntaf ym mis Medi 2016 a Medi 2017, a hefyd i ariannu cymorth ‘gweddilliol’ ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf, Saesneg Iaith a Mathemateg TGAU a gyflwynwyd ym mis Medi 2015.

Cyflwynir llawer o gymwysterau TGAU diwygiedig i’w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2016 a Medi 2017. Mae’r newidiadau angenrheidiol i addysgu’r manylebau hyn yn sylweddol, yn enwedig mewn pynciau penodol, ac mae’r amser paratoi ar gyfer llawer o bynciau yn gyfyngedig iawn.

Amserlen ar gyfer cyflwyno Cymwysterau TGAU diwygiedig:

Elfen arwyddocaol o gynllun cymorth GwE ar gyfer ysgolion yw sefydlu system ‘Ymarferwyr Arweiniol’ ar gyfer pob pwnc ar draws y Rhanbarth er mwyn:

 • darparu cefnogaeth briodol i ysgolion gyflwyno’r manylebau TGAU diwygiedig yn llwyddiannus
 • sefydlu system ‘hunan-wella’ a ‘hunangynhaliol’ gynaliadwy ymysg ysgolion

a hefyd sicrhau bod cymorth ac arweiniad i ysgolion yn parhau ar ddiwedd y cyfnod y grant, a bod y cymorth a’r arweiniad hwn yn cael ei ddarparu gan yr ysgolion eu hunain.

System ‘Ymarferwyr Arweiniol’:

Ar gyfer pob pwnc, mae GwE wedi penodi 3 ‘Ymarferwr Arweiniol’ – un ar gyfer pob Hwb (Gwynedd/Môn, Conwy/Sir Ddinbych, Sir y Fflint/Wrecsam). Yn ogystal, penodwyd un o’r tri fel ‘Ymarferwr Arweiniol’ Rhanbarthol i gydlynu’r cymorth ar draws y Rhanbarth. Bydd pob ‘Ymarferwr Arweiniol’ yn cael eu rhyddhau ar gyfer nifer penodol o ddyddiau i wneud y gwaith:

Rôl ‘Ymarferwyr Arweiniol’:

1. Ymarferwr Arweiniol Rhanbarthol: Bydd rôl yr Ymarferydd Arweiniol Rhanbarthol yn cynnwys:

 • cydweithio ag Ymgynghorydd Her pynciol GwE / TGAU i sicrhau bod ysgolion yn cael cymorth priodol i weithredu’r manylebau TGAU diwygiedig
 • gweithredu fel pwynt cyswllt GwE gyda’r Consortia arall (ERW / CSC / EAS) a CBAC
 • cydlynu gwaith y ddau Ymarferwr Arweiniol Hwb er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y Rhanbarth
 • bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion y ddau Awdurdod yn eu Hwb

2. Ymarferwr Arweiniol Hwb: Bydd rôl yr Ymarferwyr Arweiniol Hwb yn cynnwys:

 • cadw mewn cysylltiad â’r Ymarferwr Arweiniol Rhanbarthol er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y Rhanbarth
 • bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion y ddau Awdurdod yn eu Hwb

Rhagwelir y bydd gwaith yr Ymarferwyr Arweiniol o fewn eu Hybiau yn cynnwys:

 • dadansoddi’r manylebau diwygiedig a’u cymharu â manylebau presennol i adnabod newidiadau/meysydd sy’n peri pryder
 • adolygu deunyddiau asesu
 • sefydlu, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd tymhorol â Phenaethiaid Pwnc o fewn eu ALl / Hwb (lle nad ydynt eisoes yn bodoli). Ffocws y cyfarfodydd hyn fydd y manylebau TGAU diwygiedig a pha gymorth sydd ei hangen i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu yn llwyddiannus
 • adnabod ac ymateb i’r gefnogaeth sydd ei hangen gan ysgolion
 • ymateb i ysgolion sy’n gofyn am gymorth ychwanegol mewn perthynas â chyflwyno’r manylebau diwygiedig
 • creu adnoddau / deunyddiau (os oes angen) i gefnogi ysgolion (bydd angen i unrhyw adnoddau / deunyddiau a ddatblygir fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)
 • trefnu HMS ar gyfer agweddau sydd wedi’u hadnabod
 • mynychu cyfarfodydd gyda’r ddau Ymarferwr Arweiniol pwnc arall a / neu GwE i rannu datblygiadau ac i sicrhau cysondeb ar draws y Rhanbarth