Diwrnod 2 – Y Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Llythrennedd

Arwain Dysgu ac Addysgu: Llythrennedd 2016-17
Diwrnod 2 – Dydd Mawrth, 7 Chwefror 2017, 8:45yb – 4:00yp, Gwesty Deganwy Quay, Conwy
Cyflwyniad i Ddiwrnod 2 y Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Llythrennedd

 

‘Darllen er Pleser a Sut i’w Addysgu’ gan Prue Goodwin, darlithiwr o fri rhyngwladol ar lythrennedd a llyfrau plant.

Ar y cyd â BookTrust Cymru, mae Tîm Llythrennedd a Rhifedd GwE yn gwahodd athrawon ysgolion cynradd ac Arweinwyr Saesneg/Llythrennedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn i gyfarfod â Prue Goodwin (awdur The Literate Classroom a darlithiwr ar Lythrennedd a Llyfrau Plant) i drafod pwysigrwydd darllen er pleser mewn dosbarthiadau cynradd. Bydd Prue hefyd yn rhannu cyngor ymarferol a syniadau am sut i ddewis a defnyddio llyfrau da gyda phob disgybl.

Yn ystod y prynhawn, byddwch yn dod i ddeall mwy am fanteision darllen er pleser, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol a fydd yn rhoi hwb i’ch hyder wrth ddewis a defnyddio llyfrau newydd gwych a mynd â gweithgareddau newydd a syniadau am lyfrau efo chi o The Great Book Guide.

Bydd y diwrnod, a gynigir am ddim, yn rhoi cyfle i chi wella eich dealltwriaeth o bwysigrwydd darllen er pleser o safbwynt dysgwyr drwy edrych ar waith ymchwil; trafod syniadau a mentrau ar gyfer annog disgyblion i ddarllen er pleser, ar lawr y dosbarth ac yn y cartref; a chael syniadau am ba lyfrau newydd i’w defnyddio i ysbrydoli disgyblion a pha weithgareddau i’w cynnal i hybu darllen er pleser yn y dosbarth.

Cinio

Book Trust Cymru: ymchwil, adnoddau a llenyddiaeth

Rhannu dysgu / adborth ar gynnydd / tasgau yn yr ysgol

Llunio Cynlluniau Gweithredu ar sail CDY / tasg osod

I gadarnhau eich presenoldeb, cliciwch yma