“Cracio’r Cod”

Ar 19 Mehefin, 2017 lansiodd Kirsty Williams, y Gweinidog dros Addysg, gynllun “Cracio’r Cod”. Yma, amlinellir sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r consortia addysg rhanbarthol, prifysgolion, colegau a diwydiant, i ddatblygu cyfleoedd codio mewn ysgolion.

Bydd GwE yn lansio rhaglen “Cracio’r Cod” ym mis Medi 2017 drwy ofyn i ysgolion fynegi diddordeb mewn cymryd rhan, a datblygu eu clybiau codio a’u gweithgareddau codio eu hunain. Bydd ein Harweinwyr Digidol presennol yn cefnogi’r rhaglen, a bydd gan Gydlynydd Cracio’r Cod penodedig dri chyfnod cofrestru neilltuol, sef Hydref 2017, Gwanwyn 2018 a Haf 2018.

Oherwydd ymateb uchel iawn, mae ceisiadau i ysgolion gymryd rhan yn rhaglen ‘Cracio’r Côd’ rŵan wedi cau. Os ydych wedi bod yn aflwyddiannus yn arwyddo eich ysgol yna bydd mwy o gyfleoedd ar gael yn y dyfodol.