Cyfarfodydd adolygu Ysgolion Haen 3 Prosiect Asesu ffurfiannol Rhanbarthol [Shirley Clarke]

PROSIECT SHIRLEY CLARKE, CYFARFOD ADOLYGU 1

RHAGLEN Y CYFARFOD

[Bydd YCG o GwE hefyd yn bresennol ar y diwrnod i gymryd rhan yn yr adolygiad]

Pob athro Haen 3 i fynychu, gan ddod ag enghreifftiau o waith y maent wedi’i wneud gyda nhw lle’n briodol i’w dangos/trafod – e.e. adnoddau, llyfr disgybl, posteri, lluniau o arddangosfeydd, erthyglau neu lyfrau defnyddiol.

PWRPAS Y CYFARFOD ADOLYGU

Cyfle i athrawon ddod ynghyd â rhannu eu cynnydd hyd yn hyn, a’u syniadau, trafod unrhyw broblemau / sut maen nhw’n rheoli’r prosiect ayb.

AMSER

Dylai’r cyfarfod  cyfan gymryd tua 2 awr 30 munud.

RHAGLEN TRAFODAETH ADOLYGU

Athrawon Haen 3 i weithio mewn grwpiau cyfnodau dysgu (tua 4 ym mhob grŵp – yn dibynnu ar faint y tîm llawn), bydd trafodaethau’n fwy defnyddiol o siarad gydag athrawon sy’n dysgu’r un grwpiau oedran.

Trafodaethau  grŵp 10 munud ar bob un or agweddau y gofynnwyd i’r athrawon arbrofi â nhw.

Ar gyfer pob agwedd, un athro i fod yn ysgrifenydd a llefarydd (pawb i wneud hyn yn ei dro).  

Defnyddio papur A3 i gofnodi sylwadau gan nodi enwau’r ysglion sy;n trafod ar ben y papur os gwelwch yn dda. Dylid cofnodi’n gryno gweithgarwch, effaith ar ddysgu disgyblion, unrhyw “broblem neu bryder” ac efallai ddatrysiad.

Ar ôl trafod agwedd, ceir  sesiwn adborth  –   llefarydd pob grŵp i roi adborth cryno i’r tîm er mwyn rhannu profiadau,llwyddiannau,  unrhyw ansawsterau a datrysiadau posib.

Yr adborth i roi ffocws ar yr effaith ar y dysgu a’r dystiolaeth o hyn, yn hytrach na gormod o fanylion am yr hyn a wnaethpwyd.  Mae’r adborth gan bob grŵp yn arwain at drafodaeth ddefnyddiol o lwyddiannau a chaiff problemau eu rhannu a’u harchwilio

Meysydd i’w trafod:

  • Meddylfryd twf ,’pwerau dysgu’, diagram bullseye (parth dysgu)
  • Partneriaid Trafod
  • Cwestiynu er mwyn canfod  gwybodaeth flaenorol
  • Deilliannau Dysgu ( allan o gyd destun)  a Meini prawf llwyddiant ( disgyblion yn ei pennu)
  • Dileu grwpiau gallu/ gwobrwyo

Sylweddolir na fydd pawb  wedi arbrofi gyda phob maes eto efallai  –  ond mae cyfle yma I  bawb rannu profiadau fbydd hyn yn  fuddiol wrth barhau gyda’r ymchwil

Dylai’r adolygiad uchod gymryd oddeutu 1 awr 30 munud

Y papurau A3 i’w casglu ar ddiwedd y sesiwn a’u rhoi i’r YCG – mae hyn er mwyn casglu gwybodaeth a sicrhau cefnogaeth ar gyfer camau nesaf y prosiect. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i GwE wrth sicrhau bod cynnwys hyfforddiant dydd 2 ym mis Mawrth yn diwallu anghenion ysgolion Haen 3 yn llawn.

GWEITHGARWCH PELLACH POSIB [AR ÔL TRAFODAETH ADOLYGU]

  • Lle’n addas a pherthnasol , taith o gwmpas yr ysgol/ dosbarthiadau penodol efallai
  • Athrawon Haen 1 i rannu gwybodaeth am eu gwaith ymchwil nhw , sydd yn parhau i fynd yn ei flaen dangos tystiolaeth / arfer dda gwahanol agweddau 
  • Gydag ysgolion uwchradd , trafodaeth bellach am ddulliau gweithredu mewn cyd destun uwchradd
  • Trefnu unrhyw weithgarwch / ymweliadau cefnogol pellach yn ôl yr angen a dymuniadau’r ysgolion ,  gynnwys cydweithio traws sector.   

YSGOLION CYNRADD AC ARBENNIG [IONAWR 2020]

 

YSGOLION HAEN 3 LLEOLIAD DYDDIAD AC AMSER
Cae Top
Dolbadarn
Glanadda
Llandwrog
Feinwnda
Llanllechid
Penisarwaun
Rhosgadfan
Rhostryfan
Santes Helen
Pendalar
Ysgol Tregarth 17/01/2020 am 13:00
Abersoch
Abererch
Llanbedrog
Borhty Gest
Llangybi
Dyffryn Dulas
Penal
O.M. Edwards
Dyffryn Ardudwy
Llanbedr
Hafod Lon
Ysgol Cefn Coch 29/01/2020 am 13:00
Goronwy Owen
Cemaes
Amlwch
Penysarn
Bryngwran
Rhyd y Llan
Pencarnisiog
Morswyn
Bodffordd
Talwrn
Henblas
Llanbedrgoch
Esceifiog
Y Bont
Ysgol Llannerch-y-medd 23/01/2020 rhwng 9:30 a 11:30
Cybi
Santes Fair
Kingsland
Rhosneigr
Y Tywyn
Parc y Bont
Llanfairpwll
Pentraeth
Brynsiencyn
Biwmares
Llandegfan
Ysgol Llannerch-y-medd 23/01/2020 rhwng 13:15 a 15:15
Holl ysgolion Haen 3 Conwy Ysgol Deganwy 29/01/2020 am 13:30
Holl ysgolion Haen 3 Dinbych Ysgol Glan Clwyd 14/01/2020 am 13:00
Holl ysgolion Haen 3 Wrecsam Ysgol Fictoria 21/01/2020 am 13:00
Bryn Gwalia
Bryn Pennant
Brynford
Drury
Lixwm
Maesglas
Mountain Lane
Parc y llan
Queensferry
Westwood
Pen Coch
Maes Hyfryd
Ysgol Cae’r Nant 21/01/2020 am 13:00
Derwen
Derwenfa
Ffederasiwn Gwernymynydd
Gwynedd
Penarlâg
Ffederasiwn Trelogan a Gronant
St David’s CP
St Ethelwold’s
St Mary’s CP
Wepre
Wood Memorial
Ysgol y Foel
Ysgol Sandycroft 27/01/2020 am 13:00

Ysgolion Uwchradd (Ionawr/Chwefror 2020)

YSGOLION LLEOLIAD DYDDIAD AC AMSER

Haen 3:
Bryn Elian, John Bright, St Joseph’s, Denbigh High

Haen 2:
Aberconwy, Emrys ap Iwan , Brynhyfryd, Prestatyn High, Rhyl High, St Brigid’s

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno 23/01/2020 am 13:00

Haen 3:
Glan y Môr, Botwnnog, Tywyn, Godre’r Berwyn

Haen 2:
Eifionydd, Ardudwy, Bro Idris, Moelwyn

Plas Tan y Bwlch 29/01/2020 am 13:00

Haen 3:
Brynrefail, Dyffryn Ogwen, Friars, Llangefni, Syr Thomas  Jones

Haen 2:
Dyffryn Nantlle Syr Hugh Owen Tryfan , Bodedern , Caergybi.
Eifionydd, Ardudwy, Bro Idris, Molewyn

Glyder Fawr [Penrallt] 30/01/2020 am 13:00

Haen 3
Richard Gwyn , Elfed ,

Haen 2
 Maes Garmon, Castell Alun , Hawarden High, St David’s,
Alun , Argoed , Connah’s Quay

GwE, Linden House, Yr Wyddgrug 04/02/2020 am 13:00