Select Page

Cynhadledd Flynyddol Genedlaethol Penaethiaid – Lansio Model Cenedlaethol Cymru ar gyfer Dysgu Proffesiynol

Pan gyhoeddwyd Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, gan Lywodraeth Cymru, fe wnaeth y Llywodraeth, ymrwymiad i greu dull cenedlaethol o fynd i’r afael â Dysgu Proffesiynol ar gyfer yr holl ymarferwyr mewn ysgolion yng Nghymru, yn Hydref 2018. Ers hynny maent wedi gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid ar draws y Llywodraeth, yr haenen ganol ac mewn ysgolion, i ddatblygu’r fodel, ac i sicrhau ei fod wedi ei sefydlu ar y dystiolaeth gadarnaf sydd ar gael parthed sut mae Dysgu Proffesiynol yn gweithio mewn ysgolion. Bydd y model yn sail i’w polisïau a’u dyraniad adnoddau ar gyfer Dysgu Porffesiynol; bydd yn darparu canllawiau ar gyfer cynllunio a chyflenwi Dysgu Proffesiynol, a bydd yn fodd i ymarferwyr ac arweinwyr mewn ysgolion wybod eu hawliau o ran Dysgu Proffesiynol. Bydd y model yn cael ei lansio’n ffurfiol mewn pedwar digwyddiad rhanbarthol yn Hydref 2018.

Hoffent eich gwahodd i fynychu Cynhadledd yr Hydref sy’n cael ei gynnal ar 15 Tachwedd ym Mhrifysgol Bangor.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y Model Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol newydd, a beth y mae’n ei olygu ar gyfer penaethiaid ac athrwaon ar draws Cymru. Bydd yn cynnwys cyfraniadau gan feddylwyr strategol allweddol ar draws Cymru, sydd wedi cefnogi’r cwricwlwm a’r broses ddiwygio ehangach, gan gynnwys yr Athro Graham Donaldson, yr Athro Mick Waters a Philippa Cordingley.

I fynychu, cofrestrwch ar y ddolen hon.