Cynhadledd sy’n edrych ar sut y gall ymgysylltu â ‘dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd’ sicrhau newid

Dymuna GwE mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru estyn gwahoddiad i chi i Gynhadledd sy’n edrych ar sut y gall ymgysylltu â ‘dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd’ sicrhau newid

Dydd Mercher 3 Gorffennaf

Venue Cymru

9.00 yb – 3.30 yp

Er mwyn cofrestru cliciwch ar y linc isod:

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-ryngwladol-syn-edrych-yn-benodol-ar-ddinasyddiaeth-fyd-eang-international-conference-tickets-62706788693

Dymuna GwE mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru estyn gwahoddiad i chi i Gynhadledd sy’n edrych ar sut y gall ymgysylltu â ‘dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd’ sicrhau newid

Dydd Mercher 3 Gorffennaf

Venue Cymru

9.00 yb – 3.30 yp

Yn ystod y diwrnod, cewch gyfle i:

Ymgysylltu ag One World, Y Comisiynydd Plant a Senedd Ieuenctid Cymru.

Archwilio ymchwil byd-eang a datblygiadau yn ysgolion ein rhanbarth.

·Sicrhau bod ffocws ar ‘Future Ready’ yn natblygiad y cwricwlwm

Gwella diddordeb dysgwyr ac ysgolion yn Amcanion Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig

Creu cyfleoedd ystyrlon ar gyfer Llais y Dysgwr

Magu hyder ein bod yn datblygu dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd.

Datblygu strategaethau i gynyddu diddordeb ac ysgogiad disgyblion.

Caiff dysgwyr:

Gyfleoedd i ddod yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith.

Cyfleoedd i ddod yn ddinasyddion cyfrifol wrth iddynt fynd i’r afael â heriau lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Meddwl am sut y gall ysgolion weithredu’n gadarnhaol i wella bywyd pobl yn eu cynefin, yng Nghymru a’r tu hwnt.

Creu rhwydweithiau ystyrlon

Defnyddio technoleg i hwyluso cydweithredu byd-eang (Google Hangouts, FlipGrid)

Er mwyn cofrestru cliciwch ar y linc isod:

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-ryngwladol-syn-edrych-yn-benodol-ar-ddinasyddiaeth-fyd-eang-international-conference-tickets-62706788693

 

 

 

GwE in collaboration with Welsh Government wishes to invite you to a Conference exploring how engaging with ‘ethical, informed citizens of Wales and the world’ can bring about change

Wednesday 3 July

Venue Cymru.

9.00 am – 3.30 pm

During the day you will get the opportunity to:

Engage with One World, Children’s Commissioner and Welsh Youth Parliament.

Explore global research and developments with Schools in our Region

Ensure that curriculum development has a focus on ‘Future Ready’

Improvements in learners and schools engagement in the Sustainable Development Goals from the UN.

Provide the opportunity for meaningful Pupil Voice.

Develop confidence that we are developing ethical, informed citizens of Wales and the world.

Develop strategies to increase levels of engagement and motivation in pupils.

Learners will:

Have the opportunities to become enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work.

Opportunities to become responsible citizens, as they engage critically with local, national and global challenges.

Think about how schools can take positive action to improve the lives of people in their cynefin, in Wales and in the wider world

Create meaningful school networks.

Use technology to allow global collaboration (Google Hangouts, FlipGrid)

To register please click on the link below:

https://www.eventbrite.com/e/cynhadledd-ryngwladol-syn-edrych-yn-benodol-ar-ddinasyddiaeth-fyd-eang-international-conference-tickets-62706788693