Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol mewn partneriaeth â GwE: Datblygu Creadigrwydd ar draws y rhanbarth

CEFNDIR

Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn raglen ar y cyd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru sy’n ceisio hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion trwy feithrin creadigrwydd athrawon a dysgwyr er mwyn codi cyrhaeddiad.

Rydym ni, ynghyd â’n partneriaid yn GwE yn cydnabod bod gan ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ran i’w chwarae wrth arddangos a rhannu arferion newydd ac sy’n dod i’r amlwg gydag ysgolion eraill tra hefyd, gan ymgorffori dysgu creadigol ymhellach yn eu lleoliad eu hunain.

Mae themâu allweddol fel dysgu trwy brofiad, cyfoethogi a datblygu sgiliau creadigol, fel y’u mynegir yng Nghwricwlwm newydd Cymru hefyd yn ganolog i’r cynllun, sy’n cael ei gydnabod fwyfwy fel rhaglen allweddol wrth helpu i baratoi ysgolion ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Rydym yn falch o allu darparu cyllid ychwanegol i nifer cyfyngedig o Ysgolion Creadigol Arweiniol a fydd yn cael eu penodi trwy anfon mynegiant o ddiddordeb. Bydd yr arian yn caniatáu iddynt weithio gydag ysgol bartner i gyflwyno ysgol newydd i’r rhaglen, gan weithio ar y cyd i wreiddio a datblygu egwyddorion dysgu creadigol.

 

BETH MAE HYN YN EI OLYGU I CHI?

Gan nad ydych eto wedi cymryd rhan yn y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae eich ysgol yn gymwys i ddod yn ysgol bartner a gallwch gyflwyno mynegiant o ddiddordeb i gymryd rhan yn y cyfle hwn. Bydd y llinyn hwn yn cyflwyno addysgeg, profiadau a sgiliau dysgu creadigol i’ch ysgol a bydd hefyd yn eich helpu i baratoi ar gyfer diwygio’r cwricwlwm.

 

SUT BYDD Y LLINYN GWAITH YN GWEITHIO?

Fe’ch gwahoddir i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb erbyn 6 Ionawr 2020 (5pm). Bydd eich mynegiant o ddiddordeb yn cael ei asesu a’i ystyried ochr yn ochr â’r rhai a gyflwynwyd gan ein Hysgolion Creadigol Arweiniol presennol sy’n dymuno parhau â’u taith ddysgu greadigol trwy gydweithio ag ysgol bartner.

Yn amodol ar eich mynegiant o ddiddordeb yn cael ei gymeradwyo a ninnau’n eich paru ag Ysgol Greadigol Arweiniol addas, byddwch yn derbyn:

 • Hyfforddiant mewn addysgeg dysgu creadigol a datblygiad proffesiynol parhaus;
 • Cefnogaeth gan eich ysgol bartner ac Asiant Creadigol i ddyfeisio a gweithredu prosiect byr neu raglen waith sy’n gysylltiedig â blaenoriaethau datblygu ysgolion unigol;
 • Cefnogaeth i ddod o hyd i ymagweddau creadigol at lythrennedd, rhifedd a lleihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol rhwng dysgwyr difreintiedig a’u cyfoedion;
 • Y cyfle i weithio, ac i gymryd rhan mewn myfyrio gydag Ymarferwyr Creadigol yn yr ystafell ddosbarth i drawsnewid addysgu a dysgu;
 • Cefnogaeth i werthuso’r prosiect ac ymgorffori newidiadau mewn arferion addysgu gan arwain at effaith gynaliadwy;

 

Gall ysgolion gyflawni eu gweithgaredd unrhyw bryd rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2020. Bydd y gwerthusiad yn digwydd rhwng mis Mawrth ac Ebrill 2020.

 

PA GEFNOGAETH Y BYDD YSGOLION LLWYDDIANNUS YN EI DERBYN?

Bydd gofyn i athro fynychu diwrnod dysgu proffesiynol rhagarweiniol yn Glasdir, Llanrwst ar 31 Ionawr. Yn dilyn hyn, byddant yn derbyn cefnogaeth barhaus gan Ysgol Greadigol Arweiniol ac Asiant Creadigol; byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth ac ymyrraeth gan Ymarferydd Creadigol a fydd yn gweithio ochr yn ochr â’r athro a’i ddosbarth am dros gyfnod o 4 wythnos.

 

SUT FYDD Y MYNEGIADAU O DDIDDORDEB YN CAEL EU HASESU?

Mae hwn yn gyfle cyffrous sy’n ceisio rhannu’r arfer rhagorol sy’n deillio o’r cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ac sy’n ceisio efelychu egwyddorion cefnogaeth ysgol i ysgol a’r model Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu.

Asesir mynegiant cymwys o ysgolion nad ydynt wedi cymryd rhan yn yr Ysgol Greadigol Arweiniol yn erbyn eu:

 • Deallusrwydd o amcanion Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a’u hymrwymiad i ddatblygu sgiliau creadigol athrawon a dysgwyr.
 • Gyda’r capasiti ac ymrwymiad i gefnogaeth a chydweithio ysgol i ysgol.
 • Parodrwydd i ymgysylltu ag Ymarferwyr Creadigol allanol a dangos dealltwriaeth o fanteision cydweithredu â phartneriaid y tu allan i’r sector addysg.
 • Syniadau ac uchelgais i ddefnyddio’r llinyn i gefnogi gweithredu’r cwricwlwm newydd.

 

BETH SYDD ANGEN I MI EI WNEUD?

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn bartner i Ysgol Greadigol Arweiniol dylech:

 • Dechreuwch gael sgyrsiau gyda staff a nodi athro a dosbarth a fyddai’n barod i gymryd rhan.
 • Meddyliwch sut y byddwch chi’n creu capasiti yn eich ysgol i:
  • Caniatáu i’r athro ddod  â’r y diwrnod rhagarweiniol dysgu creadigol ar 31 Ionawr 2020 yn Glasdir, Llanrwst;
  • Caniatáu i’r athro fod yn rhan o drafodaethau cynllunio, myfyrio a gwerthuso;
  • Sicrhewch fod y prosiect yn cael ei rannu gyda’r holl staff wrth iddo gael ei weithredu a lle mae effeithiau’n cael eu gweld.

Os penderfynwch wneud cais, gofynnwn ichi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb trwy e-bost i Arweinydd Rhanbarthol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer eich rhanbarth (manylion isod). Y dyddiad cau yw 6 Ionawr 2020 (5pm).

Ar gyfer eich mynegiant o ddiddordeb, defnyddiwch y penawdau a roddir isod a dywedwch wrthym:

 • Enw a chyfeiriad eich ysgol. Hefyd, rhowch enw, rôl, e-bost a rhif ffôn y prif gyswllt i ni.
 • Pam rydych chi am fod yn Ysgol bartner Greadigol (uchafswm o 200 gair).
 • Dywedwch wrthym sut ymatebodd eich athrawon i’r cyfle i ddod yn bartner yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ac os oes unrhyw athrawon wedi mynegi diddordeb i gael rôl weithredol (uchafswm o 100 gair).
 • Pa gyfleoedd y gallai gweithio gyda phartneriaid allanol eu cynnig i’ch ysgol (uchafswm o 150 gair).
 • Sut y byddwch yn creu’r gallu yn eich ysgol i gyflawni’ch ymrwymiadau fel partner Arweiniol yn yr Ysgol Greadigol a chyflwyno’r rhaglen yn effeithiol (uchafswm o 150 gair).
 • Sut y byddwch chi’n rhannu’r gwaith gyda’r holl staff a’ch cymuned ysgol ehangach (uchafswm o 150 gair).
 • Pa heriau y gallai fod angen i chi eu goresgyn i gychwyn y rhaglen hon yn eich ysgol (uchafswm o 150 gair).
 • Pa flaenoriaeth genedlaethol ydych chi’n rhagweld mynd i’r afael â hi trwy eich prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol (Uchafswm o 150 gair).

 

Sicrhewch hefyd fod Pennaeth eich ysgol wedi llofnodi eich mynegiant o ddiddordeb.

Mae’n bwysig eich bod yn dilyn y strwythur hwn gan ei fod yn ein helpu i gymharu tebygolrwydd rhwng ysgolion arweiniol a phartner fel rhan o’n proses asesu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymdrin â phob agwedd ar bob adran orau ag y gallwch.

Am fwy  o wybodaeth am y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, dilynwch y ddolen hon i’r parth Dysgu Creadigol ar Hwb i weld ystod o astudiaethau achos o ysgolion ledled Cymru.

ANGEN GWYBODAETH NEU GEFNOGAETH BELLACH?

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch ag Arweinydd Rhanbarthol Cyngor Celfyddydau Cymru:

Rhanbarth GwE

Nia Richards, Arweinydd Rhanbarthol

07710 026081 /  nia.richards@celf.cymru