Cynhadledd Llwyddiant i Bawb

Creu Diwylliant “Ysgolion sy’n Meithrin” o fewn Sefydliadau

Bydd GwE yn cynnal Cynhadledd i:

  • Uwch Reolwyr Ysgolion/UCD
  • Athrawon/Staff Dynodedig sy’n gweithio gyda Phlant sydd mewn Gofal/neu sy’n gyfrifol am Les
  • Cydlynwyr Plant Mewn Gofal / Penaethiaid Cynhwysiad/ADY Awdurdodau Lleol
  • 3ydd Sector ac partneriaid o fewn y maes llesiant plant a phobl ifanc

Pwrpas y gynhadledd yw codi ymwybyddiaeth o’r themâu allweddol sy’n codi yn y maes lles, o ran cefnogi plant sy’n derbyn gofal/dysgwyr bregus, a chysylltiadau â chodi cyflawniad addysgol.

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno, ddydd Mawrth, 6 Mawrth 2018.

Amser

09.15am – 16:00pm

Siaradwyr Gwadd

Sir John Timpson, CBE – Prif Weithredwr y busnes Timpson. Mae o, a’i ddiweddar wraig, Alex, wedi maethu dros 90 o blant ac wedi datblygu’r Rhaglen Ymlyniad i Ysgolion ynghyd a’i rôl blaengar o ran cefnogi dysgwyr bregus.

Athro Sally Holland – Comisiynydd Plant Cymru.

Gweithdai:

Bydd dewis o 10 gweithdy o fewn themâu allweddol llesiant plant a phobl ifanc ar gael yn ystod y gynhadledd.

Man Arddangos

Cewch gyfle hefyd i rwydweithio gydag amryfal asiantaethau/darparwyr sy’n cynnig cymorth a darpariaeth yn y maes lles i ysgolion ac awdurdodau lleol – o ran defnyddio’r GDD ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal neu blant PYD.