Select Page


Prosiect Rhanbarthol Shirley Clarke

Timau Ymchwil Gweithredol Asesu Ffurfiannol

Mae lle i hyd at 200 o ysgolion y rhanbarth i ymuno â haen 2 y prosiect cyffrous hwn ar gyfer 2018-2019.

Y bwriad ydy bod pob ysgol ar draws y rhanbarth yn rhan o’r prosiect erbyn 2019-20. Mae’n cael ei weithredu mewn 3 haen:

Haen1
2017-2018
Mae Shirley Clarke ar hyn o bryd yn gweithio gyda 2 dîm ymchwil sy’n cynnwys 27 o ysgolion ar draws y rhanbarth ar ddatblygu gwahanol agweddau o asesu ffurfiannol ac addysgeg.
Haen 2
2018-2019
Y bwriad ydy i un o’r 27 ysgolion Haen 1, mewn cydweithrediad gyda GwE, arwain tua 6-8 o ysgolion mewn ymchwil tebyg.
Haen 3
2019-2020
Gweddill ysgolion y rhanbarth yn ymuno , gan weithio mewn timau ymchwil o
3-4 ysgol.

O weithio fel hyn, hyderir yn fawr y bydd llawer o rwydweithau llwyddiannus wedi eu sefydlu ar draws y rhanbarth fydd yn gallu parhau i  ymchwilio, arloesi a chydweithio i ddatblygu arferion da ym maes pedagogiaeth i’r dyfodol.

Bydd yr ysgolion a ddewisir ar gyfer Haen 2 yn gweithio mewn timau ymchwil gweithredol o 6-8 ysgol drwy gydol 2018-19 gan ddilyn gwaith Shirley Clarke, un o’r arbenigwyr rhyngwladol mwyaf ar asesu ffurfiannol. Mae ei gwaith gydag ysgolion y rhanbarth ar hyn o bryd yn gyffrous a blaengar ac eisoes yn dwyn ffrwyth ar sawl lefel.

Mae’r gwaith hwn yn taro blaenoriaethau CGY sawl ysgol ac yn ateb gofynion nifer fawr o flaenoriaethau cenedlaethol a lleol i’r dyfodol megis:

  • ‘Addysg yng Nghymru :Cenhadaeth ein Cenedl’ a pharatoadau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru
  • Ysgolion yng Nghymru fel sefydliadau sy’n dysgu – y 7 maes allweddol
  • Defnyddio ymchwil i ddatblygu arferion blaengar a chyfoes mewn pedagogiaeth
  • Datblygu ymhellach hinsawdd o gydweithio a hunanwella effeithiol mewn ysgolion
  • Safonau proffesiynol cenedlaethol athrawon ac arweinwyr

Agenda genedlaethol lleihau baich gwaith athrawon

Yn fwy na hyn, mae’n gyfle gwych i holl athrawon y rhanbarth ddatblygu a dyfnhau eu sgiliau addysgu a’u dealltwriaeth o egwyddorion asesu ffurfiannol ac addysgeg ragorol. Bydd hyn, yn ei dro, yn datblygu ein disgyblion i fod y dysgwyr annibynnol a hyderus y maent yn haeddu bod.

Pwy fydd yn cael cymryd rhan?
Gwahoddir bob ysgol o bob sector ar draws y rhanbarth i wneud cais.
O gael eich dewis, bydd lle i ddau athro/ dwy athrawes o bob ysgol ar y prosiect. Bydd y ddau/ ddwy yma wedyn yn mynychu’r holl sesiynau hyfforddi ac adolygu ac yn arwain ar ddatblygiadau yn ôl yn yr ysgol.
Gall ysgolion bach ystyried gwneud cais  ar y cyd gan ryddhau un athro o bob ysgol a chydweithio.
Amserlen y prosiect: Medi 2018-2019
Diwrnod 1 – hyfforddiant Medi 2018 Venue Cymru 1 diwrnod
Mynychu  cyflwyniad gan Shirley Clarke ac arddangosfa  o waith  ysgolion Haen 1 Tachwedd Venue Cymru 0.5 diwrnod
Cyfarfod adolygu i aelodau tîm ymchwil o  6-8 ysgol  yn yr ysgol arweiniol Ionawr Ysgolion arweiniol amrywiol 0.5 diwrnod
Diwrnod 2  – hyfforddiant Ebrill Venue Cymru 1 diwrnod
Cyfarfod adolygu i aelodau tîm ymchwil o  6-8 ysgol  yn yr ysgol arweiniol Gorffennaf Ysgolion arweiniol amrywiol 0.5 diwrnod
Sesiwn  adolygu olaf ac arddangosfa  – y 6-8 ysgol a’r ysgol arweiniol i gynnal arddangosfa i’r ysgolion fydd yn dod yn rhan o Haen 3 y prosiect Medi 2019 Ysgolion arweiniol amrywiol 0.5 diwrnod
Beth fydd y disgwyliad ar yr ysgol  yn ystod y flwyddyn ?
  • Y ddau athro/dwy athrawes fydd yn arwain yn eich ysgol i fynychu’r sesiynau uchod. arbrofi a datblygu arferion addysgu da iawn  yn eu dosbarthiadau a lledaenu arferion da ar draws yr ysgol.
  • Y ddau athro/ dwy athrawes a’u disgyblion i lenwi holiaduron naill ben y gwaith – dau holiadur athrawon ac un i ddisgyblion  –  i gael mesur o effaith y prosiect
  • Y penaethiaid i gefnogi gofynion yn prosiect a chaniatau i’r athrawon arbrofi yn eu dosbarthiadau. Hefyd i hyrwyddo lledaeunu arferion da ar draws yr ysgol.
Beth fydd unrhyw ddisgwyliad  pellach ar yr ysgolion?
  • Y ddau athro i rannu ffrwyth eu gwaith mewn arddangosfa yn yr ysgol arweiniol.
  • Bod yn barod, mewn cydweithrediad gyda GwE, i arwain 3-4 o ysgolion Haen 3 i gynnal ymchwil a datblygiadau  tebyg  yn 2019-20.
Pwy fydd yn ariannu’r cydweithio?
Bydd GwE yn talu costau rhyddhau dau athro o bob ysgol am 4 diwrnod yr un a hefyd gostau’r hyfforddiant a chefnogaeth gan GwE a’r ysgolion arweiniol.

Bydd yr ysgolion yn ariannu unrhyw weithredu pellach yn ôl eu hangen e.e. ymweliadau ychwanegol i’r ysgolion arweiniol, rhyddhau athrawon  ar gyfer cynllunio  ymchwilio, cydweithio, arwain yn eu hysgolion.

Sut fydd GwE yn cydweithio gyda’r ysgolion yn ystod y prosiect?
Stella Gruffydd yw cydlynydd y rhanbarth.  Mae hefyd  dri Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant cyswllt i’r prosiect  sef Catrin Roberts ( Fflint a Wrecsam ), Gwenno Jones (Gwynedd a Môn)  a Paul  Davies  (Conwy a Dinbych).  Bydd YCG pob ysgol hefyd yn rhan o gefnogi’r cydweithio.
Sut fydd effaith y prosiect yn cael ei fesur?
Mae GwE yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor er mwyn casglu gwybodaeth a mesur effaith y cydweithio ar ansawdd yr addysgu ac ar brofiadau a datblygiad disgyblion. Bydd hyn yn bennaf  ar ffurf holiaduron i’r ysgolion a rhai cyfweliadau mewn ychydig o ysgolion. GwE a’r Brifysgol fydd yn gyfrifol am goladu ac adrodd ar y data.Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth drwy drafodaethau a thrwy gyfrwng adroddiadau byrion gan ysgolion ar effaith eu gweithredu.
Sut mae gwneud cais i fod yn rhan o dîm ymchwil ar gyfer Haen 2?
Llenwi ffurflen gais a’i hanfon drwy e-bost yn dwyn y teitl “Enw eich ysgolYmchwil gweithredol Shirley Clarke” at catrinmeirion@gwegogledd.cymru erbyn diwedd Dydd Llun Mehefin 12fed. Mae’r ffurflen gais ar gael ar safwe GwE, mae hefyd wedi ei e-bostio i bob ysgol.
Sut fydd yr ysgolion yn cael gwybod os ydynt wedi bod yn llwyddiannus?
Bydd yr ysgolion yn cael gwybod  drwy ebost erbyn Gorffennaf 6ed fan bellaf.
Angen mwy o wybodaeth ?
Cysylltwch gyda’ch YCG, neu gydag un o’ r YCG a enwir uchod.

Dogfennaeth

Poster – Haen 2 – Shirley Clarke
Haen 2 – Tîm Ymchwil – Shirley Clarke – Gwybodaeth i Ysgolion
Ffurflen Gais – Haen 2 – Prosiect Shirley Clarke