Select Page

CPCP

CPCP 2017-2018

Rhaglen genedlaethol yw’r CPCP, sy’n cael ei chyflwyno’n rhanbarthol gan y pedwar consortiwm.

Mae’n cynnwys asesiad trylwyr yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth ac yn rhoi ffocws ar dystiolaethu ymarfer proffesiynol.

Gweler dolen i’r dudalen CPCP ar wefan Dysgu Cymru.

GwE

Cynghorir holl darpar ymgeiswyr CPCP i fynychu un o’r sesiynau briffio gyda’u Pennaeth. Cynhelir sesiynau briffio ar draws rhanbarth GwE yn ystod yr wythnos yn cychwyn 5 Mehefin.

Sesiynau Gwybodaeth 2017-2018

Gweler y ddogfen pdf am ragor o ddyddiadau a lleoliadau ar draws Cymru. Mae croeso i chi fynychu un o’r rhain os nad yw dyddiadau sesiynau GwE yn gyfleus:

Isod gweler gopi o gyflwyniad PowerPoint o’r Sesiynau Gwybodaeth:

Dyma’r amserlen ymgeisio ar gyfer 2017-2018

 

Mehefin-Medi 2017 Ymgeiswyr i drafod yr Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU) a’r cais gyda’u Pennaeth
Erbyn 13:00 ar 18 Medi 2017 Ymgeiswyr i gyflwyno i GwE (cpcp@gwegogledd.cymru neu npqh@gwenorth.wales):

 • ffurflen gais wedi ei harwyddo gan yr ymgeisydd a’r pennaeth/ cadeirydd y llywodraethwyr (fformat Word, llofnod electroneg, gan ddefnyddio’r templed ar wefan GwE)
 • AAU (fformat Word + copi PDF).
Rhwng 18 Medi a 9 Hydref 2017 GwE i drefnu i’r ffurflenni gael eu cwblhau gan yr Ymgynghorwyr Her a’r Swyddogion Ardystio
Erbyn 13 Hydref 2017 Ymgeiswyr sy’n cael eu derbyn ar y rhaglen yn cael eu hysbysu o hynny gan GwE, gyda chopi o’r ffurflen gais terfynol.
O’r 16 Hydref 2017 ymlaen Cyfnod cefnogaeth yn cychwyn i ymgeiswyr.
w/c 23 Hydref 2017 Dau ddiwrnod o Ddatblygiad Arweinyddiaeth i ymgeiswyr
Erbyn 13:00 ar 31 Ionawr 2018 Ymgeiswyr yn cyflwyno eu templed CPCP i GwE (cpcp@gwegogledd.cymru / npqh@gwenorth.wales)
Rhwng 5 a 23 Chwefror 2018  Canolfan Asesu
w/c 12 Mawrth 2018 Ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o’r canlyniad
w/c 21 Mai 2018  Diwrnod Datblygu cenedlaethol

Dyma’r ffurflen gais CPCP ar gyfer 2017-18. Bydd angen ei chyflwyno – yn dilyn trafodaeth gyda’ch Pennaeth a chyda’r adran Pennaeth o’r ffurflen wedi ei chwblhau – i cpcp@gwegogledd.cymru erbyn 1:00yp ar 18 Medi 2017.

 

Dyma’r ffurflen Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU) wag sydd rhaid ei defnyddio. Bydd angen i chi gyflwyno hon gyda’ch ffurflen gais ar ffurf Word (+ copi PDF) erbyn 1:00yp ar 18 Medi 2017 i cpcp@gwegogledd.cymru.

SYLWCH hefyd fod uchafswm geiriau ar y ddogfen AAU – ni fydd geiriau ychwanegol yn cael eu cyfrif.

Ni fydd unrhyw fersiwn arall o’r AAU yn cael ei derbyn!

 

 

Bydd y cyflwyniad Powerpoint hwn yn eich cynorthwyo i gwblhau’r AAU.

 

Dyma rai enghreifftiau o AAUau wedi eu cwblhau.

 

Cyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â: Marian Wyn Williams (cpcp@gwegogledd.cymru) (01286) 679976

 

CPCP 2016-2017

Rhaglen genedlaethol yw’r CPCP, sy’n cael ei chyflwyno’n rhanbarthol gan y pedwar consortiwm.

Mae’n cynnwys asesiad trylwyr yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth ac yn rhoi ffocws ar dystiolaethu ymarfer proffesiynol.

Dyma’r broses CPCP:

 • Cyflwyno cais

 

 • Hysbysu
 • Cefnogaeth a Datblygiad:

 

 • – Hyfforddi ar gyfer Arweinyddiaeth
  – Gweithgaredd Arweinyddiaeth
  – Paratoi at y Ganolfan Asesu
  – Rhwydweithio
 • Asesiad:
  – Cyflwyno tystiolaeth o’ch ymarfer proffesiynol gan gynnwys eich AAU diweddaraf (Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol)
  – Canolfan Asesu Rhanbarthol a chymedroli
  – Cymedroli cenedlaethol

Amserlen CPCP 2016-2017

Cefnogaeth gan Hyfforddwr Arweinyddiaeth

O Tachwedd/Rhagfyr

AAU diweddaraf wedi’i gyflwyno i’r Consortiwm. (1yp ar ffurf PDF) cpcp@gwegogledd.cymru 01/03/2017
Canolfannau Asesu 06/03/2017 – 17/03/2017
Cyfarfod Cymedroli Cenedlaethol 28/03/2017
Canlyniadau i ymgeiswyr 03/04/2017
Dyddiad cau ar gyfer apelio 10/05/2017
Cyfarfod y panel apêl (yn ystod yr wythnos) 22/05/2017
Seremoni raddio (yn ystod yr wythnos) 03/07/2017

 

Ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch ag Ann Grenet / Marian Williams trwy e-bostio cpcp@gwegogledd.cymru neu trwy ffonio (01286) 679976.