CPCP

Y CYMHWYSTER PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL AR GYFER PRIFATHRAWIAETH [CPCP]

Dylid dychwelyd ceisiadau ar gyfer CPCP 2019-2020 i’r Consortiwm erbyn 1:00yp Ddydd Llun, 16 Medi 2019.


Dyddiadau’r Sesiynau Briffio

Er mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn gwbl wybodus, cynhelir nifer o sesiynau briffio ledled Cymru, ac argymhellir y dylai pob ymarferydd sy’n ystyried ymgeisio fod yn bresennol. Lle’n bosib, argymhellir y dylai Penaethiaid fynychu gyda’r darpar ymgeisydd.

Mae’r CPCP yn rhaglen genedlaethol ac, o’r herwydd, bydd pob un o’r sesiynau briffio yn darparu’r un wybodaeth; felly, gallwch fynd i’r sesiwn sydd fwyaf cyfleus o ran amser a lleoliad. Nid oes angen cofrestru ymlaen llaw.

Isod, dangosir manylion yr holl sesiynau briffio ledled Cymru:

Cynhelir pob sesiwn friffio rhwng 4:00yp – 5:00yp

Ysgol U. Llanwern, Casnewydd, NP18 2YE

EAS & CSC

07/05/2019

Canolfan Griffith Jones, Heol yr Orsaf, Sanclêr, SA33 4BT

ERW

07/05/2019

CAB Felin-fach, Llanbedr Pont Steffan SA48 8AG

ERW

09/05/2019

Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru Caernarfon, Gwynedd LL55 1UE

GwE

13/05/2019

Holiday Inn, Gogledd yr M4, Tongwynlais, Caerdydd CF15 7AD

CSC & EAS

14/05/2019

Holiday Inn Westbound A55, CH7 6HB

GwE

14/05/2019

Gwesty’r Village, Heol Langdon, Abertawe SA1 8QY

ERW

16/05/2019

Ysgol U. Y Drenewydd, Heol Dolfor, Y Drenewydd SY16 1JE

ERW

20/05/2019

Y Pant, Ysgol Gyfun y Pant, Heol y Bont-faen, Tonysguboriau, Pont-y-clun, Rhondda Cynon Taf CF72 8YQ

CSC

21/05/2019

Glasdir, Llanrwst

GwE

13/06/2019 [Sesiwn Ychwanegol]

 

Y CYMHWYSTER PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL AR GYFER PRIFATHRAWIAETH [CPCP] 2019-2020

Mae’r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) yn orfodol ar gyfer pob athro sy’n symud i’w swydd Pennaeth gyntaf yng Nghymru.


A ddylwn ymgeisio am y CPCP?

Mae’r CPCP yn benodol ar gyfer ymarferwyr sy’n ceisio am swydd Pennaeth fel eu swydd nesaf. Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y CPCP, rhaid bod yr ymgeiswyr:

 • yn athrawon cymwysedig sydd wedi cofrestru fel athrawon gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru;
 • yn ymarferwyr sydd â phrofiad addas ac sy’n bwriadu bod yn Benaethiaid yn y dyfodol agos. Bod yn Brifathro yw’r cam nesaf yn eu gyrfa (nid yw Penaethiaid dros dro nad ydynt yn dymuno cael swydd Pennaeth barhaol yn gymwys i gymryd rhan);
 • wedi cyrraedd cam yn eu gyrfa lle gallant ddarparu tystiolaeth gref i arddangos profiad sylweddol o arweinyddiaeth ar lefel ysgol gyfan, yn ogystal â chyrhaeddiad yn unol â’r Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol  [y Safonau Proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth]
 • yn barod i rannu dysgu a datblygiad â swyddogion cymorth a chyd-weithwyr eraill, gan gynnwys enghreifftiau ac astudiaethau achos o’r profiadau a gafwyd yn ystod eu gyrfa ac sydd wedi eu paratoi ar gyfer prifathrawiaeth.

Gwneud cais

 • Dylech drafod eich cais a’ch Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (ASA) gyda’ch Pennaeth, a fydd, o bosib, am ei drafod â’r Ymgynghorydd Her.
 • Os ydych wedi cael cytundeb eich Pennaeth, bydd yn llenwi ac yn llofnodi’r cais ac yn ei ddychwelyd atoch.
 • Rhaid i chi anfon eich cais a’r ASA wedi ei gwblhau at y Consortiwm cyn 1pm ar 16/09/2019. Bydd y Consortiwm yn trefnu i’r Swyddog Ardystio ystyried y cais a gwneud argymhelliad.
 • Rhaid cyflwyno ceisiadau i’ch Consortiwm lleol:

 

CSC csc_npqh@rctcbc.gov.uk 01443 281411
EAS Business.Support@sewaleseas.org.uk 01443 864963
ERW cpcp@erw.org.uk 01267 245637
GwE cpcp@gwegogledd.cymru 01286 679976


Amserlen

Cyflwyno ffurflen gais ac ASA erbyn 1pm

16/09/2019

Swyddog Ardystio i ddychwelyd y cais

23/09/2019

Hysbysu’r ymgeisydd o’r canlyniad ac enw’r Hyfforddwr Arweinyddiaeth

26/09/2019

Diwrnod 1. Diwrnod Datblygu CPCP Cenedlaethol (pob ymgeisydd) Gogledd Cymru

15/10/2019

Diwrnod 2. Arddulliau Arwain (Caerdydd)

19/11/2019

Diwrnod 2. Arddulliau Arwain (Abertawe)

20/11/2019

Diwrnod 2. Arddulliau Arwain (Llandudno)

26/11/2019

Cefnogaeth ar gael o

14/10/2019

Cyflwyno Deunyddiau Asesu Ymgeiswyr 1pm

17/01/2020

Canolfan Asesu  

03/02/20 -14/02/20

Hysbysu’r ymgeiswyr o’r canlyniadau (anfon y llythyrau)

04/03/2020

Dyddiad cau ar gyfer apelio

02/04/2020

Diwrnod Datblygu a Dathlu CPCP Cenedlaethol

Mai 2020

 


Rhagor o wybodaeth

Darperir rhagor o wybodaeth, templedi a ffurflenni cais isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr uchod, cysylltwch â’ch Cydlynydd Rhanbarthol:

 

Consortiwm Cydlynydd Rhanbarthol Manylion Cyswllt

CSC

Jendy Hillier

Jendy.h.hillier@cscjes.org.uk
01443 827555

EAS

Peter Jenkins

peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
07904 644749

ERW

Tom Fanning

tom.fanning@erw.org.uk
01267 245637

GwE

Rhys Williams / Ann Grenet

cpcp@gwegogledd.cymru
01286 679976

 


Dogfennau CPCP 

 

Sesiynau Briffio

 

Pecyn Cais

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Templedi ar  gyfer Deunyddiaeth Asesu Ymgeiswyr

CYMHWYSTER PROFFESIYNOL CENEDLAETHOL AR GYFER PRIFATHRAWIAETH [CPCP] 2018-2019

Mae’r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) yn orfodol ar gyfer pob athro neu athrawes sy’n symud i’w swydd gyntaf fel pennaeth yng Nghymru.

 

A ddylwn gyflwyno cais am y CPCP?

 • Prifathrawiaeth yw cam nesaf fy ngyrfa
 • Rwyf eisiau bod yn bennaeth a byddaf yn chwilio’n frwd am fy swydd barhaol gyntaf
 • Rwyf yn gallu arddangos fy nghyrhaeddiad yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol

 

Sesiynau Gwybodaeth 2018-2019

Mae’r rhaglen ar gyfer 2018/19 yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol ac mae’n hanfodol eich bod yn derbyn manylion am y cynnwys a’r broses er mwyn penderfynu os dymunwch wneud cais.

Er mwyn sicrhau eich bod yn llawn ymwybodol o’r broses, trefnir nifer o sesiynau briffio ar draws Cymru ar ddiwedd tymor yr haf ac ar gychwyn tymor yr hydref.  Arghymhellir eich bod yn mynychu un o’r rhain gyda’ch Pennaeth.

Mae CPCP yn raglen cenedlaethol ac, yn hyn o beth, mae pob sesiwn briffio yn darparu’r un wybodaeth, felly gallwch fynychu’r sesiwn sydd fwyaf cyfleus i chi o ran lleoliad.  Nid oes angen cofrestru ymlaen llaw. Ceir manylion llawn yr holl sesiynau briffio ar draws Cymru isod.

 

Cyflwyno cais

 • Dylech drafod eich cais a’ch Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth (ASA) gyda’ch Pennaeth, a fydd, o bosibl, am ei drafod gyda’r Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant
 • Os ydych wedi cael cytundeb eich Pennaeth, bydd yn llenwi ac yn llofnodi’r cais ac yn ei ddychwelyd atoch
 • Rhaid i chi anfon eich cais ymlaen i’r Consortiwm [cpcp@gwegogledd.cymru] cyn 1pm ar y dyddiad y cytunwyd arno. Bydd y Consortiwm yn trefnu i’r Swyddog Ardystio ystyried y cais a gwneud argymhelliad

 

 Amserlen CPCP
 Cyflwyno ffurflen gais erbyn 1:00yp [cpcp@gwegogledd.cymru]  08/10/2018
 Swyddog Ardystio i ddychwelyd y cais  19/10/2018
 Hysbysu’r ymgeisydd o’r canlyniad ac enw’r un sy’n cefnogi  24/10/2018
 Diwrnod cenedlaethol [Gwesty’r Marriott, Abertawe]  06/11/2018
 Cefnogaeth o  12/11/2018
 Cyflwyno templedi erbyn 1:00yp  01/02/2019
 Canolfannau Asesu  04/03/2019 – 15/03/2019
 Cymedroli Cenedlaethol  22/03/2019
 Canlyniadau i Ymgeiswyr  03/04/2019
 Dyddiadau Cau ar gyfer Apelio  07/05/2019
 Y Panel Apêl, w/c  13/05/2019
 Diwrnod Datblygu Cenedlaethol [De] w/c  22/05/2019

 

Dogfennaeth CPCP

 Dyddiadau Sesiynau Briffio Cyflwyniad Briffio CPCP 2018-2019 
 Ffurflen Gais CPCP – 2018-2019
Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth Templed Tasg Arweinyddiaeth Templed Proffil Gyrfa
Cadarnhad o’r Rhaglen Datblygiad Personol    

 

Cysylltwch â’ch Cydlynydd Rhanbarthol gydag unrhyw ymholiadau:

 CONSORTIWM  CYDLYNYDD RHANBARTHOL MANYLION CYSWLLT
 Consortiwm Canolbarth y De  Jendy Hiller  Jendy.h.hillier@cscjes.co.uk
01443 827555
 Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru  Peter Jenkins  peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
07904 644749
 ERW  Tom Fanning  tom.fanning@erw.org.uk
07740 434169
 GwE  Rhys Williams  cpcp@gwegogledd.cymru
 01286 679976

 

 

CPCP 2017-2018

Rhaglen genedlaethol yw’r CPCP, sy’n cael ei chyflwyno’n rhanbarthol gan y pedwar consortiwm.

Mae’n cynnwys asesiad trylwyr yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth ac yn rhoi ffocws ar dystiolaethu ymarfer proffesiynol.

Gweler dolen i’r dudalen CPCP ar wefan Dysgu Cymru.

GwE

Cynghorir holl darpar ymgeiswyr CPCP i fynychu un o’r sesiynau briffio gyda’u Pennaeth. Cynhelir sesiynau briffio ar draws rhanbarth GwE yn ystod yr wythnos yn cychwyn 5 Mehefin.

Sesiynau Gwybodaeth 2017-2018

Gweler y ddogfen pdf am ragor o ddyddiadau a lleoliadau ar draws Cymru. Mae croeso i chi fynychu un o’r rhain os nad yw dyddiadau sesiynau GwE yn gyfleus:

Isod gweler gopi o gyflwyniad PowerPoint o’r Sesiynau Gwybodaeth:

Dyma’r amserlen ymgeisio ar gyfer 2017-2018

 

Mehefin-Medi 2017 Ymgeiswyr i drafod yr Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU) a’r cais gyda’u Pennaeth
Erbyn 13:00 ar 18 Medi 2017 Ymgeiswyr i gyflwyno i GwE (cpcp@gwegogledd.cymru neu npqh@gwenorth.wales):

 • ffurflen gais wedi ei harwyddo gan yr ymgeisydd a’r pennaeth/ cadeirydd y llywodraethwyr (fformat Word, llofnod electroneg, gan ddefnyddio’r templed ar wefan GwE)
 • AAU (fformat Word + copi PDF).
Rhwng 18 Medi a 9 Hydref 2017 GwE i drefnu i’r ffurflenni gael eu cwblhau gan yr Ymgynghorwyr Her a’r Swyddogion Ardystio
Erbyn 13 Hydref 2017 Ymgeiswyr sy’n cael eu derbyn ar y rhaglen yn cael eu hysbysu o hynny gan GwE, gyda chopi o’r ffurflen gais terfynol.
O’r 16 Hydref 2017 ymlaen Cyfnod cefnogaeth yn cychwyn i ymgeiswyr.
w/c 23 Hydref 2017 Dau ddiwrnod o Ddatblygiad Arweinyddiaeth i ymgeiswyr
Erbyn 13:00 ar 31 Ionawr 2018 Ymgeiswyr yn cyflwyno eu templed CPCP i GwE (cpcp@gwegogledd.cymru / npqh@gwenorth.wales)
Rhwng 5 a 23 Chwefror 2018  Canolfan Asesu
w/c 12 Mawrth 2018 Ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o’r canlyniad
w/c 21 Mai 2018  Diwrnod Datblygu cenedlaethol

Dyma’r ffurflen gais CPCP ar gyfer 2017-18. Bydd angen ei chyflwyno – yn dilyn trafodaeth gyda’ch Pennaeth a chyda’r adran Pennaeth o’r ffurflen wedi ei chwblhau – i cpcp@gwegogledd.cymru erbyn 1:00yp ar 18 Medi 2017.

 

Dyma’r ffurflen Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU) wag sydd rhaid ei defnyddio. Bydd angen i chi gyflwyno hon gyda’ch ffurflen gais ar ffurf Word (+ copi PDF) erbyn 1:00yp ar 18 Medi 2017 i cpcp@gwegogledd.cymru.

SYLWCH hefyd fod uchafswm geiriau ar y ddogfen AAU – ni fydd geiriau ychwanegol yn cael eu cyfrif.

Ni fydd unrhyw fersiwn arall o’r AAU yn cael ei derbyn!

 

 

Bydd y cyflwyniad Powerpoint hwn yn eich cynorthwyo i gwblhau’r AAU.

 

Dyma rai enghreifftiau o AAUau wedi eu cwblhau.

 

Cyswllt

Am fwy o fanylion cysylltwch â: Marian Wyn Williams (cpcp@gwegogledd.cymru) (01286) 679976

 

CPCP 2016-2017

Rhaglen genedlaethol yw’r CPCP, sy’n cael ei chyflwyno’n rhanbarthol gan y pedwar consortiwm.

Mae’n cynnwys asesiad trylwyr yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth ac yn rhoi ffocws ar dystiolaethu ymarfer proffesiynol.

Dyma’r broses CPCP:

 • Cyflwyno cais

 

 • Hysbysu
 • Cefnogaeth a Datblygiad:

 

 • – Hyfforddi ar gyfer Arweinyddiaeth
  – Gweithgaredd Arweinyddiaeth
  – Paratoi at y Ganolfan Asesu
  – Rhwydweithio
 • Asesiad:
  – Cyflwyno tystiolaeth o’ch ymarfer proffesiynol gan gynnwys eich AAU diweddaraf (Adolygiad Arweinyddiaeth Unigol)
  – Canolfan Asesu Rhanbarthol a chymedroli
  – Cymedroli cenedlaethol

Amserlen CPCP 2016-2017

Cefnogaeth gan Hyfforddwr Arweinyddiaeth

O Tachwedd/Rhagfyr

AAU diweddaraf wedi’i gyflwyno i’r Consortiwm. (1yp ar ffurf PDF) cpcp@gwegogledd.cymru 01/03/2017
Canolfannau Asesu 06/03/2017 – 17/03/2017
Cyfarfod Cymedroli Cenedlaethol 28/03/2017
Canlyniadau i ymgeiswyr 03/04/2017
Dyddiad cau ar gyfer apelio 10/05/2017
Cyfarfod y panel apêl (yn ystod yr wythnos) 22/05/2017
Seremoni raddio (yn ystod yr wythnos) 03/07/2017

 

Ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch ag Ann Grenet / Marian Williams trwy e-bostio cpcp@gwegogledd.cymru neu trwy ffonio (01286) 679976.