Select Page

Difreintedd

Adroddiad ar ddefnydd y GAD mewn Ysgolion Uwchradd

Yn dilyn ymweld â sampl o ysgolion uwchradd y rhanbarth, paratowyd adroddiad gan ddau o’n penaethiaid, sef Mr Paul Matthews-Jones a Mrs Pam McClean, ar y defnydd a wneir o’r GAD yn yr ysgolion hyn. Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad i ddarllen am arferion yr ysgolion sydd wedi llwyddo i godi cyrhaeddiad dysgwyr PYD, a’r argymhellion gweithredu i GwE ac i ysgolion. 

Adroddiad ar ddefnydd y GAD UWCHRADD

Ar y dudalen hon fe welwch y holl adnoddau sydd ar gael ar wneud defnydd gorau o’r Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae’r adnoddau yn gyfuniad o gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru, Estyn, ffynonellau allanol eraill a’r Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA).

Cyhoeddiad Newydd gan ‘Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg’ – Gwneud Defnydd Effeithiol o Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar: Adnodd i Arweinwyr ac Ymarferwyr

DOGFEN NODYN AM Y CYNNWYS
FFYNHONNELL
Pecyn cymorth ymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd i ysgolion Casgliad o adnoddau i helpu ysgolion i gynnwys teuluoedd a chymunedau yn nysg eu plant.  LlC
Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o raglen Llywodraeth Cymru a’i phedair thema allweddol sy’n mynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a thangyflawni addysgol mewn ysgolion. Mae’n rhoi crynodeb o’r hyn sydd wedi’i wneud dan y rhaglen rhwng mis Mehefin 2014 a Mis Mai 2015 a’r hyn y bwriedir ei wneud rhwng mis Mehefin 2015 a mis Mai 2016. Mae ymgynghori â rhanddeiliaid, gan gynnwys ymgynghori ar y Strategaeth Tlodi Plant, wedi darparu sail ar gyfer ein cynlluniau ar gyfer 2015-16.  LlC, Gorffennaf 2015
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio rhaglen Llywodraeth Cymru a’i phedair thema allweddol sy’n mynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a thangyflawniad addysgol mewn ysgolion.  LlC, Mehefin 2014
Mae’r ddogfen hon yn edrych ar ddeg ymagwedd systematig sydd wedi cael eu hadnabod gan Estyn fel rhai sy’n cael eu defnyddio’n llwyddiannus gan ysgolion i fynd i’r afael ag effaith tlodi.  Estyn, 2012
Pwrpas y ddogfen hon, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yw cynnig cyngor ymarferol i ysgolion ar sut i wneud y defnydd gorau o’r Grant Amddifadedd Disgyblion.  LlC, Ebrill 2014
Cynlluniwyd y poster hwn er mwyn cyflwyno’r wyth maes ymarfer allweddol allan o Becyn Ymddiriedolaeth Sutton.  LlC, 2014
Mae’r ddogfen hon gan Estyn yn cynnwys arweiniad i arolygwyr ar ddod i farn ar ba mor effeithiol y mae ysgolion (cynradd, uwchradd ac arbennig) yn lleihau effaith tlodi ar gyflawniad disgyblion.  Estyn, Medi 2014
Mae’r siart lif hon yn gymorth i ysgolion benderfynu a yw eu cynlluniau ar gyfer gwario’r GAD yn cyd-fynd â chanllawiau cyllido LlC.  LlC, 2015
Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth am y fethodoleg a ddefnyddiwyd gan yr Arsyllfa wrth baratoi eu hastudiaethau achos ar leihau effaith tlodi ar gyflawniad addysgol. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Glan Gele yn trafod pwysigrwydd cael cynllun strategol i fynd i’r afael ag effaith tlodi, sy’n canolbwyntio ar arweinyddiaeth, defnyddio staff, strategaethau dysgu ac addysgu llwyddiannus ac ymwneud â rhieni a’r gymuned. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol y Dderi yn trafod defnyddio data i adnabod disgyblion sy’n llithro’n ôl ac y mae’r ysgol yn eu hadnabod fel rhai i dderbyn ymyriad priodol gan staff arbenigol, a sut y caiff hyn effaith gadarnhaol ar hunan hyder Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Uwchradd Pencoed yn trafod defnyddio data yn effeithiol i gefnogi uchelgais pobl ifanc fel eu bod yn datblygu’r dyfalbarhad i wireddu eu potensial, ac i adnabod disgyblion sy’n llithro’n ôl ac sy’n cael eu cefnogi gan ymyriadau effeithiol. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Hen Felin yn trafod datblygu’r gweithlu trwy hyfforddiant staff, hunanarfarnu ac arweinyddiaeth ddosranedig. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Uwchradd Tywyn yn trafod adnabod disgyblion sy’n tangyflawni a datblygu ystod o strategaethau i wella eu perfformiad, gan gynnwys profiadau dysgu ychwanegol ac ymwneud â rhieni. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Gyfun Oakdale yn trafod perthynas bositif o ansawdd uchel yn seiliedig ar barch, a ddatblygwyd ar draws yr ysgol dan arweiniad yr UDRh trwy ddilyn fframwaith ar gyfer lles disgyblion a staff. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Bishop Gore yn trafod cefnogi dysgwyr sy’n tangyflawni i gyrraedd eu graddau targed trwy ddysgu ac addysgu arloesol, cwricwlwm sy’n seiliedig ar sgiliau a chefnogaeth bersonol i adolygu. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Bassaleg yn trafod strategaethau addysgu megis adborth i ddysgwyr, datblygu sgiliau meddwl a dysgu gyda chymheiriaid.  Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol Gynradd Mount Street yn trafod ymwneud â rhieni a theuluoedd er mwyn goresgyn rhwystrau diwylliannol a’r her o fod yn ddysgwr sydd â’r Saesneg yn iaith ychwanegol iddo. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ysgol GC St Mark, Hwlffordd yn trafod lles dysgwyr bregus ac ymwneud â rhieni a theuluoedd pobl ifanc er mwyn gofalu bod dysgu yn gallu digwydd yn fwy effeithiol. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon o Ffederasiwn Ysgolion Cymunedol Ely, Caerau yn trafod cryfhau partneriaethau cymunedol ac ymlyniad efo rhieni a theuluoedd. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r astudiaeth achos hon, sef Cynllun Gweithredu a Strategaeth Sir y Fflint, yn trafod cryfhau cysylltiadau cymunedol ac ymlyniad efo rhieni a theuluoedd. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mehefin 2014
Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar y Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar.  LlC, 2015
Mae’r adnodd hwn yn gymorth i wneud defnydd effeithiol o’r GAD yn ogystal â sicrhau bod unrhyw wariant arfaethedig gan ysgolion yn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru a’r consortiwm rhanbarthol. Bydd yn gymorth i ysgolion benderfynu pa ymyriadau fydd orau ar gyfer eu disgyblion yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf. Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Mawrth 2014
Mynd i’r afael â difreintedd a chodi safonau Mynd i’r afael â difreintedd a chodi safonau. Mae lleihau effaith tlodi yn flaenoriaeth i bob ysgol. Estyn, 2015
 Adnoddau Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru