Select Page

Gwaith Ymchwil Gweithredol Cynradd – Ennyn Diddordeb Grwpiau o Ddysgwyr sy’n Tangyflawni mewn Mathemateg gan Ddefnyddio IZak9

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon CA2 i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous sy’n defnyddio’r adnodd masnachol IZak9 i ddatblygu rhuglder disgyblion gyda rhifau, eu sgiliau datrys problemau a’u gallu i resymu, gan ddefnyddio dull arloesol a chydweithredol.

Bwriedir y prosiect yn benodol ar gyfer athrawon blwyddyn 5 a 6, a bydd athrawon llwyddiannus yn arwain eu gwaith ymchwil gweithredol eu hunain i wella sut y caiff mathemateg ei dysgu a’i haddysgu.


CRYNODEB O’R CYNNWYS

  • Er mwyn cymryd rhan, bydd angen i ysgolion gael yr adnodd IZak9. Os oes angen, mae gan GwE becynnau IZak9 i’w benthyca i ysgolion dros gyfnod y prosiect.
  • Bydd gofyn i ysgolion gasglu data perthnasol a rhannu eu canfyddiadau ar ffurf astudiaeth achos, a gaiff ei chynnwys o fewn ‘Ysgol GwE’.
  • Caiff yr ysgolion sy’n cymryd rhan ddigon o gyfle i weithio gyda’i gilydd ar ddatblygu a chyflwyno gweithgareddau dysgu ac addysgu IZak9.

 

NOD:

  • Gwella’r modd yr addysgir ac y dysgir cysyniadau mathemategol a sgiliau rhesymu
  • Gwella dealltwriaeth gysyniadol disgyblion
  • Datblygu gallu disgyblion i roi gweithdrefnau a datrysiadau mathemategol mewn geiriau, gan ddefnyddio’r termau a’r eirfa gywir

 

DEILLIANNAU:

  • Deall yn well y camau a’r tasgau sy’n angenrheidiol er mwyn i ddisgyblion ddatblygu rhuglder a sgiliau rhesymu o fewn darpariaeth fathemategol sydd wedi’i chyfoethogi
  • Gwella cyfathrebu mathemategol
  • Ennyn diddordeb, yn enwedig grwpiau sy’n tangyflawni e.e. PYD, bechgyn a merched a MaTh.

 

HYFFORDDIANT

Bydd un diwrnod hyfforddiant. Bydd lle i 15 o athrawon, ar y mwyaf, ar draws y rhanbarth, felly y cyntaf i’r felin…

Sylwch mai drwy gyfrwng y Saesneg y darperir yr hyfforddiant gan gynrychiolydd o IZak9.

 

DYDDIAD:

19 Dachwedd 2018, Canolfan Fusnes Conwy