Haen 3 Prosiect ymchwil gweithredol rhanbarthol Asesu Ffurfiannol  –  GwE a Shirley Clarke

GWYBODAETH I YSGOLION

Gwahoddir  holl ysgolion y rhanbarth na fu eisoes yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn  i ymuno yn Haen 3 fydd yn digwydd dros y flwyddyn addysgol 2019-20.   Nid oes rhaid gwneud cais ffurfiol i ymuno  –  dim ond cofrestru drwy G6 erbyn  Mehefin 21.  

Fel y gwyddoch, mae’r prosiect yn mynd ymlaen ers 2017 ac yn profi’n llwyddiannus iawn yn ei effaith ar arferion athrawon ac  ar  hyder, annibyniaeth a chynnydd disgyblion. Mae hefyd yn paratoi ysgolion yn effeithiol ar gyfer  datblygiadau cenedlaethol ym myd addysg.

 

Faint fydd yn cael cymryd rhan?
Dau athro o bob ysgol. Mewn ysgolion llai gellir cydweithio gydag ysgol arall ac anfon un o bob safle

 

Beth fydd cost bod yn rhan o’r prosiect?
Ar gyfer Haen 3, bydd GwE yn darparu hyfforddiant ac adnoddau perthnasol.
Ond bydd angen i’r ysgolion dalu costau rhyddhau athrawon i fynychu hyfforddiant a chyfarfodydd adolygu.  Golyga hyn ryddhau’r athrawon prosiect am leiafswm o  1.5 diwrnod yn ystod y flwyddyn ariannol 2018-19  ac 1.5 diwrnod yn ystod 2019-20
Efallai y byddwch fel ysgolion yn dymuno rhyddhau athrawon ymhellach i gydweithio, ymchwilio,  ymweld ag ysgolion eraill. Mae hyn yn benderfyniad ysgol unigol.

 

Beth fydd y disgwyliad ar yr athrawon sy’n ymuno â’r prosiect ?
Y 2 athro i ymrwymo i holl weithgarwch y flwyddyn 
Ymchwilio ac arbrofi ar lawr dosbarth
Rhaeadru arfer dda ac arwain staff ysgol gyfan yn y maes
Llenwi holiaduron ar ddechrau, canol a diwedd y prosiect

 

Beth fydd rhaglen y flwyddyn?

GWEITHGARWCH

HYD

LLEOLIAD

DYDDIAD AC AMSER

Diwrnod hyfforddi 1 – dan arweiniad Shirley Clarke ei hun a GwE 1 diwrnod Venue Cymru, Llandudno 20/09/2019
9:00yb – 4:00yp
Mynychu arddangosfa o waith ymchwil ysgolion Haen 1 a 2 a’i effaith [sesiwn gwyll] 1.5 awr [gwyll] Ysgol Haen 1 / 2 Rhwng
30/09/2019 a 11/10/2019
Cyfarfod adolygu 1  – rhannu gwybodaeth am eich gwaith a’i effaith hyd yn hyn – I’w hwyluso gan GwE 0.5 diwrnod Ysgol Haen 1 / 2 Rhwng
20/01/2020 a 07/02/2020
Diwrnod hyfforddi 2 – GwE ac ysgolion arweiniol 1 diwrnod Venue Cymru 26 neu 27 Mawrth 2020
9:00yb – 4:00yp
[mynychu un yn unig]
Cyfarfod Adolygu 2 [yp] ac Arddangosfa [sesiwn gwyll] – I’w hwyluso gan GwE 0.5 diwrnod Ysgol Haen 1 / 2 Rhwng
22/06/2020 a 10/07/2020
9:00yb – 4:00yp

 

 

Gyda phwy fydd fy ysgol yn cydweithio?
Ar gyfer Haen 3, bydd cydweithio yn digwydd mewn grwpiau o glystyrau gydag ysgolion Haen 1 a 2 y clystyrau hyn yn cefnogi athrawon Haen 3.  Bydd YCG penodol o GwE yn gyswllt i bob grŵp.  Pan fydd pawb wedi cofrestru trefnir y grwpiau’r derfynol.

 

Sut fydd GwE yn cydweithio gyda’r ysgolion yn ystod y prosiect?
Stella Gruffydd yw cydlynydd rhanbarthol y prosiect hwn. Mae tîm o YCG ar draws y rhanbarth yn ei chefnogi. Bydd YCG ysgolion unigol ysgolion a chlystyrau yn hyrwyddo a chefnogi gwaith pob ysgol.

 

Sut fydd effaith y cydweithio yn cael ei fesur?
Mae GwE yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i gasglu gwybodaeth a mesur effaith y cydweithio ar ansawdd yr addysgu ac ar brofiadau a datblygiad disgyblion.
Bydd trafodaethau yn digwydd mewn ysgolion unigol gydag YCG i drafod effaith a chefnogi datblygiad pellach. 

 

Dyfyniadau athrawon y prosiect:

‘Mae’r prosiect wedi trawsnewid ein dulliau o addysgu.  Er mai newidiadau bach yr ydym wedi ei wneud i’r hyn oeddem yn ei wneud yn barod, mae’r effaith yn syfrdanol.  Rydym yn teimlo’n llawer iawn fwy hyderus yn ein hunain fel athrawon ac yn frwdfrydig i rannu’r hyn rydym wedi ei ddysgu gydag athrawon eraill. Pam?  Oherwydd ein bod yn gwybod fod yr hyn rydym yn ei wneud ac wedi ei dreialu o’r prosiect yn gweithio’

‘Mae wedi cael bod yn rhan o’r gwaith ymchwil, yr arbrofi a dysgu gyda’r disgyblion y llynedd ac eto eleni, y cydweithio gydag athrawon eraill, rhannu syniadau, adrodd yn ôl, wedi bod yn amhrisiadwy i fi fel unigolyn ac fel athro. ‘

 

 Diolch am eich diddordeb