Select Page

Hyfforddiant Delwedd Gorfforol

Mae Ysgol Aberconwy yn awyddus i hybu delwedd gorfforol gadarnhaol ymhlith myfyrwyr, ac wedi adnabod y byddai eu staff yn croesawu hyfforddiant yn y maes hwn. Yn unol â hyn, maent wedi archebu sesiwn bore gyda darparwr allanol, a hoffent estyn gwahoddiad i ysgolion eraill (o unrhyw sector) anfon cynrychiolwyr os credant y byddai’r hyfforddiant o fudd iddynt.

CYFLE HYFFORDDIANT: Hybu Delwedd Gorfforol Gadarnhaol yn yr Ysgol Uwchradd

DARPARWR: ‘Creative Education’

LLEOLIAD: Ysgol Aberconwy

DYDDIAD: 29 Mawrth 2019

COST: Disgwylir cyfraniad o £50 gan bawb sy’n mynychu.

DYDDIAD CAU AR GYFER GWNEUD CAIS: 28 Chwefror 2019

MANYLION Y CWRS:

Hybu Delwedd Gorfforol Gadarnhaol yn yr Ysgol Uwchradd
Gall hybu delwedd gorfforol gadarnhaol fel rhan o’r cwricwlwm ein helpu i fynd i’r afael â delwedd gorfforol negyddol, sy’n ofid cyffredin ymhlith ein myfyrwyr, gan arwain yn aml at hunan barch isel , neu broblemau iechyd meddwl hyd yn oed. Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o bwysigrwydd delwedd gorfforol a hefyd yn cynnig adnoddau i chi addysgu hyd at 4 gwers ar ddelwedd gorfforol i’ch dosbarth cofrestru neu ddosbarth ABGI. Byddwch yn ymgyfarwyddo â’r deunyddiau ac yn cael dealltwriaeth gadarn o’r materion sy’n debygol o godi o ganlyniad i’r gwersi, a sut i fynd i’r afael â’r rhain.

CYNNWYS Y CWRS

·         Deall beth yw delwedd gorfforol a pham y mae’n bwysig
·         Deall pam y mae gan rai myfyrwyr ddelwedd gorfforol negyddol a goblygiadau hyn
·         Archwilio delfrydau o harddwch ar draws y byd
·         Edrych yn feirniadol ar y cyswllt rhwng delwedd gorfforol a’r cyfryngau
·         Datblygu sgiliau i wrthsefyll delweddau o harddwch nad ydynt yn llesol
·         Deall beth yw ‘siarad tew’ a sut i fynd i’r afael â hyn
·        Addysgu gwerth canmoliaeth a deall cryfderau personol

I ARCHEBU LLE, CYSYLLTWCH Â LYNN JONES DRWY E-BOST AT lynn.jones@aberconwy.conwy.sch.uk