Select Page

Llafaredd GwE (Oracy@GwE)

“Mae siarad a gwrando wrth wraidd iaith – yn sylfeini ar gyfer darllen ac ysgrifennu, ac yn sgiliau hanfodol i feddwl a chyfathrebu”.  – Education Endowment Foundation, 2015

Gwahoddir ceisiadau gan ysgolion i gymryd rhan yng Ngharfan 2 y prosiect arbenigol, Llafaredd GwE (Oracy@GwE) sy’n ceisio  cael plant i wneud mwy o gynnydd yn eu dysgu drwy ddatblygu  llafaredd. Canolbwyntir yn arbennig ar Lafaredd mewn mathemateg.

Mae’r prosiect yn seiliedig ar ymholi, ac fe’i ariennir yn rhannol gan dîm Llythrennedd a Rhifedd GwE. Fe’i bwriedir yn benodol ar gyfer ysgolion cynradd sydd ag Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd ac/neu aelod o’r UDA, a allai weithio gydag arbenigwyr o Education Works Ltd, yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-2019. Byddant yn edrych ar strategaethau dysgu ac addysgu effeithlon, eu datblygu, a’u rhoi ar waith. Bwriad y rhain yw codi safonau cyflawniad a lles ar draws yr ysgol gynradd.

Drwy gyllido hyn yn rhannol, mae modd i staff fynychu ‘dyddiau hyfforddiant’ a chynnal gweithgareddau yn ôl yn yr ysgol.  Bydd canllaw a chefnogaeth, cam wrth gam, a disgwylir i ysgolion ddatblygu a chyflwyno eu canfyddiadau ar ddiwedd y prosiect.

Fe’ch gwahoddir i wneud cais drwy anfon e-bost yn uniongyrchol i’r cyfeiriad llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru, cyn 6 Gorffennaf 2018.

Mae croeso i chi gysylltu â Vicky Lees neu Manon Esyllt Davies, ar y cyfeiriad e-bost uchod, os hoffech drafod unrhyw beth arall ymhellach.

Gweler y ffurflen gais isod:

Llafaredd GwE – Ffurflen Gais