Select Page

‘Mentora Mewn Addysg’

DYDD MAWRTH, 5 MAWRTH 2019 – 9:00YB-4:00YP – NEUADD GYNHADLEDD NANTLLE, SAFLE’R NORMAL, PRIFYSGOL BANGOR

Mae’n bleser mawr gan Jeremy Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithredol CaBan, eich gwahodd i gynhadledd ar fentora ar gyfer ysgolion sy’n awyddus i fod yn rhan o bartneriaeth CaBan ac o addysg gychwynnol athrawon yn y dyfodol yng ngogledd Cymru.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Gynhadledd Nantlle ar Safle’r Normal ym Mangor rhwng 9am a 4pm, ddydd Mawrth, 5ed Mawrth.

Y siaradwr gwadd fydd Yr Athro Philippa Cordingley, sydd yn arbenigwr rhyngwladol cydnabyddedig ym maes defnyddio tystiolaeth i ddatblygu polisi ac ymarfer addysg. Mae’n arwain nifer o brojectau addysgol, yn cynnwys datblygu’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Mentora a Hyfforddi.

 Mae hwn yn gyfle cyffrous i’ch ysgol fod yn rhan o bartneriaeth newydd ac arloesol CaBan, rhwng ysgolion, GWE, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer a fydd yn darparu addysg gychwynnol athrawon (AGA) ragorol ar draws Gogledd Cymru o 2019 ymlaen.

Bydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn cael cydnabyddiaeth ariannol. Fodd bynnag, yn bwysicach, bydd eich staff yn cael datblygiad proffesiynol mewn agweddau fel mentora, ymchwil ac ymarfer adfyfyriol. Lle mae ysgolion yn hyfforddi ac yn datblygu athrawon dan hyfforddiant, ceir effaith gadarnhaol ar safonau addysgu a dysgu o fewn yr ysgol gyfan, gan helpu yr un pryd i ddatblygu gweithlu’r dyfodol. Mae adolygiad Llywodraeth Cymru o AGA wedi arwain at “gam gweithredu allweddol” (Ein Cenhadaeth Genedlaethol 2017 -21) sef cryfhau partneriaethau rhwng prifysgolion ac ysgolion i gynllunio a chynnal y rhaglenni hyn ar y cyd.  Nid oes amheuaeth na fydd disgwyl i bob ysgol gymryd rhan mewn gwaith AGA wrth i hynny ddatblygu.

Felly, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Fangor ar 5ed Mawrth.

Darperir cinio a choffi/te yn ystod y dydd. Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y digwyddiad.

Defnyddiwch y ffurflen gofrestru ar-lein i gadarnhau a fyddwch chi’n mynychu ai peidio. Caniateir hyd at ddau i fynychu o bob ysgol.

Ymatebwch erbyn 20/02/2019.