Mynediad i gwricwlwm llawn, Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad – Mynediad i gwricwlwm llawn, Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog dros Addysg, heddiw wedi lansio ymgynghoriad 8 wythnos yn gofyn am farn ar gynlluniau i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad i’r cwricwlwm llawn gan gynnwys Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.

Mae Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (y cyfeirir ati fel addysg rhyw yn y ddeddfwriaeth ar hyn o bryd) ill dau yn statudol yn y cwricwlwm presennol, a byddant yn statudol yn y cwricwlwm newydd, o Medi 2022.

Dywed y Gweinidog yn ei datganiad ei bod yn bwriadu sicrhau ei bod yn ofynnol i bob plentyn a pherson ifanc astudio Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn y cwricwlwm newydd ‘ yn hytrach na’r arfer presennol lle y gall rhieni atal eu plant rhag mynychu gwersi Addysg Grefyddol ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.  Nod yr ymgynghoriad yw canfod beth fyddai goblygiadau ymarferol penderfyniad o’r fath o fewn ysgolion ac i rieni a dysgwyr. 

Ar gyfer Addysg Grefyddol rydym hefyd yn ymgynghori ar newid yr enw i Grefyddau a Bydolygon – i adlewyrchu cwmpas ehangach y maes pwnc hwn yn y cwricwlwm newydd a fydd yn cynnwys safbwyntiau nad ydynt yn grefyddol.

Nod yr ymgynghoriad yw casglu amrywiaeth eang o safbwyntiau cyn gwneud penderfyniad terfynol a bydd yn rhoi cyfle i rieni, athrawon, pobl ifanc a rhanddeiliaid helpu i lunio’r maes pwysig hwn.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 28 Tachwedd 2019

Ymgynghoriad: cymru/sicrhau-mynediad-y cwricwlwm llawn