Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ac Asesiadau Personol 2018/19 – Canllaw cyflym i ysgolion

 • Diben y profion papur cenedlaethol ac asesiadau personol ar-lein yw rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr ym mlynyddoedd 2 i 9 er mwyn cynllunio camau nesaf yr addysgu a’r dysgu. Nid yw Llywodraeth Cymru nac Estyn yn rhoi eu barn ar ysgolion yn seiliedig ar ganlyniadau profion.
 • Mae asesiadau personol yn cael eu cyflwyno’n raddol dros gyfnod o dair blynedd a byddant yn cymryd lle’r profion papur cenedlaethol. Cychwynnodd hyn gyda’r Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) a ddaeth ar gael i ysgolion ym mis Rhagfyr 2018. Bydd yr Asesiad Personol Darllen ar gael yn 2019/20 a bydd yr Asesiad Personol Rhifedd (Rhesymu) ar gael yn 2020/21.
 • Ym mlwyddyn academaidd 2018/19, mae’n ofynnol i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9 gymryd y Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) ar bapur, a’r Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ar-lein.

PROFION CENEDLAETHOL

 • Yn 2019 dyma ddyddiadau’r profion papur ar gyfer Darllen a Rhifedd (Rhesymu):
  – ysgolion cynradd – 7 i 14 Mai
  – ysgolion uwchradd ac ysgolion canol – 29 Ebrill i 14 Mai
 • Dosberthir deunyddiau’r profion i ysgolion uwchradd yn ystod yr wythnos yn cychwyn 8 Ebrill. Dosberthir deunyddiau’r profion i ysgolion cynradd i ysgolion yn ystod yr wythnos yn cychwyn 29 Ebrill. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ddeunyddiau prawf ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â wgto@nationaltests.cymru neu ffoniwch 029 2026 5327.
 • Mae canllawiau ar weinyddu’r profion ar gael yn y ddogfen Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – Llawlyfr Gweinyddu Profion 2018/19.
 • Ni ddylai ysgolion dreulio amser yn ‘ymarfer’ cwestiynau profion. Y sgiliau a asesir yw’r rhai sydd wedi cael sylw yn yr ystafell ddosbarth gydol y flwyddyn.
 • Dylai’r holl drefniadau mynediad (e.e. amser ychwanegol) fod yn seiliedig ar drefniadau arferol yr ystafell ddosbarth ar gyfer dysgwyr unigol (gweler y llawlyfr, tudalen 44).
 • Os yw pennaeth yn penderfynu na all dysgwr gweithio ar lefel eu grŵp blwyddyn cwricwlwm nhw, mae’n rhaid gofyn am gymeradwyaeth y consortiwm neu’r awdurdod lleol perthnasol, gan ddibynnu ar drefniadau lleol (llawlyfr, tudalen 56).
 • Ar ôl cyfnod cynnal y profion gallwch ddefnyddio’r adnoddau diagnostig sydd ar gael ar wefan Dysgu Cymru neu’r rhai a ddarperir gan eich consortiwm rhanbarthol i fapio ymatebion eich dysgwyr.

ASESIADAU PERSONOL

 • Gellir addasu’r asesiadau personol sy’n golygu bod y cwestiynau’n seiliedig ar ymateb y dysgwr i’r cwestiwn blaenorol. Felly cyflwynir cwestiynau i ddysgwyr sy’n cyd-fynd â’u sgiliau unigol mewn rhifedd (a darllen o flwyddyn academaidd 2019/20) ac sy’n eu herio.
 • Mae gan ysgolion yr hyblygrwydd i drefnu asesiad ar unrhyw adeg yn y flwyddyn academaidd y maen nhw’n ystyried yn fanteisiol i lywio’r dysgu a’r addysgu.
 • Mae’n ofynnol i ddysgwyr sefyll yr Asesiad Personol Rhifedd Cenedlaethol (Gweithdrefnol) unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19. Gall ysgolion hefyd ddefnyddio’r asesiad unwaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn academaidd.
 • Mae canllawiau ar weinyddu’r asesiadau ar gael yn Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – Llawlyfr gweinyddu profion 2018/19.
 • Mae animeiddiad sy’n rhoi trosolwg byr o’r asesiadau, Cwestiynau Cyffredin a chanllawiau TG ar gael yn Dysgu Cymru. Gall ysgolion archebu lle ar weminar o’r dudalen hon hefyd.
 • Mae aelodau staff a dysgwyr yn cael mynediad i asesiadau personol drwy Hwb, platfform dysgu ar-lein Llywodraeth Cymru, gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi Hwb. Unwaith maen nhw ar y wefan asesiadau, bydd aelodau staff yn cael mynediad at y canllawiau a’r fideos. Gall aelodau staff a dysgwyr gael mynediad at asesiadau ymgyfarwyddo hefyd er mwyn gweld y mathau o gwestiynau a sut i weithio drwy’r asesiadau.
 • Nid oes terfyn amser i’r asesiadau felly gall dysgwyr weithio drwy’r cwestiynau ar eu cyflymder eu hunain, a gall aelodau staff oedi asesiadau er mwyn rhoi seibiant i ddysgwyr.
 • Mae’r asesiadau’n cyd-fynd â thechnolegau cynorthwyol safonol ac mae fersiynau wedi’u haddasu ar gael.
 • Mae adroddiadau amrywiol ar ddysgwyr unigol a grwpiau/dosbarthiadau ar gael wedi i’r asesiadau gael eu gwneud.
 • Am ragor o gymorth gyda’r asesiadau personol, gall ysgolion gysylltu â Desg Cymorth Asesiadau ar 029 2026 5099 neu cymorth@asesiadaupersonol.cymru. Gall ysgolion archebu lle ar weminar hefyd gan ddefnyddio’r ddolen uchod.
 • Os yw ysgolion am ddarparu adborth ar yr asesiadau personol, mae arolwg ar gael ar hafan y wefan asesiadau.

Cliciwch yma am gopi o’r canllaw.