Rhaglen Genedlaethol i Ddatblygu Darpar Benaethiaid – Paratoi ar gyfer CPCP

PECYN CAIS:

FFURFLEN GAIS AR-LEIN

DYDDIAD CAU: 1 O’R GLOCH AR DDYDD GWENER, 17 IONAWR 2020

ADOLYGIAD SAFONAU ARWEINYDDIAETH [ASA]

NODER FOD YR ASA I’W GYFLWYNO ERBYN 1 O’R GLOCH AR 17/01/2020 HEFYD TRWY E-BOST I cpcp@gwegogledd.cymru 

Mae’r rhaglen datblygu 1-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol cyffroes ar gyfer arweinwyr ysgol profiadol o bob cwr o Gymru sy’n dymuno bod yn benaethiaid yn y dyfodol agos. Mae cwblhau’r rhaglen hon yn ddisgwyliad ar gyfer pob ymgeisydd CPCP y dyfodol.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon gan y Consortia Rhanbarthol a’u partneriaid, sy’n cynnwys Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Uwch. Mae’r rhaglen hon wedi’i chymeradwyo gan Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle ar gyfer achrediad, mewn partneriaeth â PCYDDS a Phrifysgol Bangor.

Y GYNULLEIDFA

Bydd y rhaglen hon ar gael i bob arweinydd ysgol profiadol sy’n credu ei fod yn arddangos cyrhaeddiad yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu & Arweinyddiaeth ac sy’n ystyried prifathrawiaeth fel cam nesaf realistig.

DIBEN

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod o effeithiol trwy hunanwerthuso a myfyrio, gan archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach. Bydd yn sicrhau tegwch o ran mynediad ar gyfer ymarferwyr ledled Cymru, ynghyd â chynnydd yn nifer yr ymgeiswyr o safon uchel am swyddi penaethiaid mewn ysgolion.

Bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgareddau cyfoethogi sy’n adeiladu ar brofiad blaenorol, a hynny er mwyn meithrin:

 • eu dealltwriaeth o rôl pennaeth effeithiol
 • eu sgiliau a’u priodoleddau trwy hunan-adolygu yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth
 • eu dealltwriaeth a’u gallu i gymhwyso amrywiaeth o sgiliau arweinyddiaeth mewn modd effeithiol
 • eu sgiliau cydweithredu trwy gymryd rhan effeithiol mewn rhwydweithiau cyfoedion
 • eu gwybodaeth a’u sgiliau ar gyfer datblygu eu hysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu a sicrhau llwyddiant yr agenda ddiwygio genedlaethol

Bydd y rhaglen yn galluogi’r cyfranogwyr i fyfyrio ar eu harfer proffesiynol eu hunain, ac i sicrhau eu bod wedi paratoi’n dda wrth

i ymgymryd ag asesiad ffurfiol ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP).

 

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CSC Emma Coates
Matthew Robbins
Emma.coates@cscjes.org.uk
matthew.robbins@cscjes.org.uk
EAS Peter Jenkins
Deb Woodward
peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
deb.woodward@sewaleseas.org.uk
ERW Tom Fanning
Hazel Faulkner
tom.fanning@erw.org.uk
hazel.faulkner@erw.org.uk
GwE Rhys Williams
Ann Grenet
edwardrhyswilliams@gwegogledd.cymru
cpcp@gwegogledd.cymru

DULL DARPARU

Cynhelir y rhaglen dros gyfnod o flwyddyn, ac mae’n gofyn am ymrwymiad sy’n gyfwerth â phum niwrnod rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr.

Darperir yr holl weithgareddau o fewn y rhaglen hon yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog.

Dyrennir Hyfforddwr Arweinyddiaeth i bob ymgeisydd, ynghyd ag aelodaeth o grŵp cyfoedion fel cefnogaeth trwy gydol y rhaglen.

 

AMSERLEN GWEITHGAREDD
Cyn y Rhaglen Adolygiad Safonau Arweinyddiaeth [ASA]
Ffurflen gais  
Modiwl Datblygu 1 – Gwneud Gwahaniaeth
 • Trosolwg o’r Rhaglen, gan gynnwys rôl yr Hyfforddwr Arweinyddiaeth a rhwydweithio
 • Rôl y Pennaeth
 • Ble’r ydym ni? – cyd-destun addysg yng Nghymru
 • Gweledigaeth – beth yw eich gweledigaeth? Datblygu gweledigaeth a rennir
 • Cynllunio Strategol – Adolygiad Hunanwerthuso a’r Rhaglen Gwella Ysgol
 • Tasg Profiad Arweinyddiaeth
Modiwl Datblygu 2 – Arweinyddiaeth [i]
 • Beth yw arweinyddiaeth effeithiol?
 • Pa fath o arweinydd ydw i?
 • Timau Effeithiol
 • Adnoddau Dynol
Modiwl Datblygu 3 – Arweinyddiaeth [ii]
 • Arddulliau Arweinyddiaeth – Cydweithredol, Gwasgaredig, Gweddnewidiol, Sefyllfaol
 • Rheoli Newid
 • Iechyd a Diogelwch
Modiwl Datblygu 4 – Arwain Addysgeg
 • Rôl y Pennaeth mewn Addysgu a Dysgu
 • Sicrhau Ansawdd
 • Defnyddio Data
 • Mesur ac Adrodd ar Effaith
 • Rheoli adnoddau, gan gynnwys Cyllid
Modiwl Datblygu 5 – Datblygu gweithlu’r ysgol yn effeithiol
 • Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu
 • Cynnal diwylliant cydweithredol yn yr ysgol a thu hwnt iddi
 • Cefnogi twf mewn eraill
 • Meithrin ac arwain diwylliant o arloesedd
 • Atebolrwydd eich hun ac eraill, gan gynnwys datblygu dulliau llywodraethu effeithiol
 • Diogelu

YMGEISIO

Croesewir ceisiadau gan uwch arweinwyr ysgolion ledled Cymru, sydd wedi profi eu gallu, sy’n credu eu bod yn arddangos cyrhaeddiad yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu & Arweinyddiaeth a bod prifathrawiaeth yn gam nesaf realistig iddynt.

Ffurflen Gais 

Dylai ceisiadau am y rhaglen hon gael eu hardystio gan Bennaeth eich ysgol neu gan eich rheolwr llinell, yn dilyn trafodaeth broffesiynol yn seiliedig ar gwblhau Adolygiad o Safonau Arweinyddiaeth (ASA).

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich cais yw 1yp ar 17/01/20.

Noder: Cais ar gyfer CPCP yw’r canlyniad disgwyliedig ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen hon.

SESIYNAU GWYBODAETH

Cynhaliwyd y sesiynau gwybodaeth i gyd bellach.

CLICIWCH YMA AM GOPI O’R CYFLWYNIAD.