Select Page

Rhaglen Ysgolion ‘Arweiniol’ – Cracio’r Cod

CRYNODEB
Cydnabyddiaeth a chefnogaeth ychwanegol i ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig, sy’n cynnwys hyfforddiant ac ardystiad drwy FutureLearn a sefydliad Raspberry Pi.

AMCANION
I’r ysgol/unigolyn: Bydd aelodau’n gwella eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gysyniadau rhaglennu allweddol, gan symud o ddefnyddio codio yn seiliedig ar flociau i godio yn seiliedig ar destun. Byddant yn gallu datblygu dull yr ysgol o addysgu meddwl yn gyfrifiadurol a chodio, ar draws y cwricwlwm.

I GwE a’r rhaglen ‘Cracio’r Cod’ ehangach: Datblygu capasiti rhanbarthol i gefnogi gweithgarwch pellach a gweithio clwstwr ym maes meddwl yn gyfrifiadurol, codio a chyfrifiadureg.

Y cyllid sydd ar gael: Cyfraniad o £2k fesul ysgol i hwyluso presenoldeb staff mewn digwyddiadau hyfforddi a phrynu adnoddau ychwanegol os oes angen.

Disgwyliadau: Bod staff addysgu a enwebir yn mynychu bob sesiwn, a bod yr aelod staff hwnnw yn gyson. Bydd disgwyl i aelodau helpu gyda datblygu staff addysgu eraill yn yr ysgol a’r clwstwr. Bydd disgwyl iddynt hefyd helpu gyda chefnogi’r rhaglen ‘Cracio’r Cod’ wrth iddi ddatblygu ymhellach yn y rhanbarth.

Dadansoddiad o’r cynnig DPP:

DIWRNOD ORIAU CWRS
1 4 Addysgu rhaglennu yn y Cynradd
2 4 Addysgu rhaglennu yn y Cynradd
3 4 O Scratch i Python: Symud o raglennu ar sail blociau i raglennu ar sail testun
4 4 O Scratch i Python: Symud o raglennu yn seiliedig ar flociau i raglennu yn seiliedig ar destun
5 4 Programming 101: Cyflwyniad i Python ar gyfer Addysgwyr
6 4 Programming 101: Cyflwyniad i Python ar gyfer Addysgwyr

Cyflwynir yr hyfforddiant mewn bloc 2-ddiwrnod ar y dyddiadau a ganlyn:
13-14 Chwefror 2019, 13-14 Mawrth 2019 a 10-11 Ebrill 2019

Bydd angen cwblhau astudiaeth annibynnol a thasgau rhwng sesiynau, fydd hefyd yn cynnwys darparu tystiolaeth o sut y defnyddiwyd yr hyfforddiant gyda disgyblion yn yr ysgol.

Ardystir bob cwrs unigol drwy FutureLearn a sefydliad Raspberry Pi. Detholwyd y cynnwys gan ei fod yn rhan o’r hyn sydd gan y National Centre for Computing Education i’w gynnig – menter gan lywodraeth y DU i wella addysgu Cyfrifiadura a gyrru’r diddordeb mewn Cyfrifiadureg.

Mae’r cyrsiau ar gael ar-lein, ynghyd â chynnwys ychwanegol priodol. Golyga hyn y gall aelodau adolygu’r cynnwys yn eu hamser eu hunain os oes angen ac er mwyn cwblhau’r tasgau astudiaeth annibynnol. Mae croeso i chi gael golwg ar gynnwys y cyrsiau drwy glicio’r dolenni (mae angen cofrestru ar-lein). Os oes gennych gwestiynau am y rhaglen, cysylltwch ag Alex Clewett, cydlynydd Cracio’r Cod, GwE – alex.clewett@hwbcymru.net

Er mwyn gwneud cais ar gyfer y rhaglen, cwblhewch y ffurflen hon. Rhowch gymaint o fanylion ag y bo modd: https://goo.gl/forms/iifnviFwz44CdhWr1