Rhannu Llyfrau i Hybu Sgiliau Iaith a Chymdeithasol-Emosiynol 2020

A yw eich ysgol gynradd eisiau gwellhau parodrwydd ysgol a’ch perthynas gyda rhieni?

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o ddadansoddiad peilot o raglen Rhannu Llyfrau i rieni? 

Os felly, rydym yn eich gwahodd i ymuno a phrosiect cyffroes …

Os oes gennych ddiddordeb ymuno a’r astudiaeth hon, gyrrwch ebost i Claire Owen psu4ed@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 383627

Beth yw rhaglen Rhannu Llyfrau a sut y bydd o fudd i’m hysgol?

Mae’r rhaglen Rhannu Llyfrau yn cynnwys saith sesiwn:

 • Adeiladu a chyfoethogi iaith
 • Cysylltu’r cynnwys i brofiad y plentyn
 • Rhifau a chymhariaethau
 • Teimladau
 • Bwriadau
 • Safbwyntiau
 • Cryfhau perthnasau

Nod y rhaglen yw i wellhau lefel sgiliau rhyngweithio rhieni trwy ddarparu sgiliau ymgysylltu positif; gall hyn o bosibl wellhau parodrwydd plentyn ar gyfer yr ysgol. Caiff sesiynau eu rhedeg pob wythnos am ddwy awr. Bydd yr awr gyntaf yn cynnwys gwybodaeth am bwnc yr wythnos gyda esiamplau fideo o strategaethau positif o rieni a plant yn edrych ar lyfrau. Yn ystod yr ail awr, ymunai plant yn y sesiwn i ymarfer y syniadau a derbyn awgrymiadau a chefnogaeth am sut i ymgysylltu ei plentyn mewn rhannu llyfrau, i atgyfnerthu dysgu. Caiff aseiniadau eu gosod wedyn am yr wythnos.

Gall Rhannu Llyfrau fod o fudd i’ch ysgol yn y ffyrdd yma:

 • I wellhau sgiliau iaith, sylw a deallusrwydd cymdeithasol/emosiynol.
 • I ddarparu sgiliau ychwanegol i staff ysgol a rhieni mewn hybu iaith a sylw.
 • I gryfhau y berthynas rhwng rhieni a’r ysgol er mwyn cefnogi’r disgyblion.
 • I hybu’r defnydd o ymyraethau ar sail tystiolaeth i godi safonau mewn parodrwydd ysgol.

Sut ydym yn gwybod bod Rhannu Llyfrau yn effeithiol?

Mae Rhannu Llyfrau yn un o bedwar rhaglen o’r enw Rhiantu ar gyfer Iechyd Gydol Oes, a ddatblygwyd gan y Sefydliad Iechyd y Byd, sy’n disgrifio strategaethau allweddol ag offer i hybu perthnasau positif rhiant-plentyn. Mae’r rhaglen Rhannu Llyfrau wedi’i selio ar waith gyda theuluoedd plant mewn gwlad incwm canolog/isel (De Affrica) gydag unigolion mewn risg o oediad datblygiad gwybyddol, cymdeithasol, ag ymddygiadol oherwydd anfantais cymdeithasol. Dangosir ymchwil effeithiolrwydd y rhaglen mewn gwellhau datblygiad gwybyddol a sylw. Yn ddiweddar, mae’r rhaglen Rhannu Llyfrau wedi’i addasu ar gyfer rhieni plant 3-5 mlwydd oed a cafodd ei dreialu’n llwyddiannus mewn pedair ysgol ar draws Gogledd Cymru. Roedd y rhieni a’r ysgolion yn canmoladwy iawn o’r rhaglen a roedd canlyniadau calonogol yn nhermau gwelliannau mewn iaith, ymddygiad, a sgiliau cymdeithasol-emosiynol plant. Rydym nawr yn ymchwilio effeithiau’r rhaglen gyda sampl mwy. Byddem yn recriwtio ysgolion ar draws Gogledd Cymru erbyn Ionawr 2020. Bydd ysgolion yn cael eu didoli ar hap i unai dderbyn yr hyfforddiant yn syth (Mawrth 2020) neu nes ymlaen (Medi 2020). Bydd y rhai sy’n cael yr hyfforddiant ym Mawrth yn rhedeg y rhaglen ar ôl gwyliau’r Pasg.

Pa ddisgyblion/staff wnaiff gael budd o Rannu Llyfrau?

Mae’r rhaglen Rhannu Llyfrau wedi’i addasu ar gyfer aelodau staff ysgol sy’n gweithio gyda phlant oed cyn-ysgol. Mae’r rhaglen yn cael ei ddarparu ar gyfer rhieni plant 3-5 mlwydd oed.

Beth fydd angen i ysgolion gyfrannu?

Er mwyn i’r prosiect redeg yn effeithiol, mae cyfraniadau pwysig i bob ysgol sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth. Bydd angen i bob ysgol:

 • Adnabod un aelod o staff sydd efo diddordeb mewn rhedeg y rhaglen erbyn diwedd Rhagfyr 2020.
 • Adnabod rhieni/gofalwyr plant 3-5 mlwydd oed sydd efo diddordeb cymryd rhan a gyrru’i manylion i’r tîm ymchwil erbyn diwedd Ionawr 2020.
 • Sicrhau fod yr aelod staff yn cael amser i fynychu’r hyfforddiant dau ddiwrnod (Mawrth/Medi 2020) a dwy awr pob wythnos (saith wythnos) i redeg y rhaglen Rhannu Llyfrau (ar ôl gwyliau’r Pasg/tymor yr Hydref 2020).

Beth yw’r gost i bob ysgol?

Bydd DIM cost i’ch ysgol am gymryd rhan yn y prosiect hwn.

Sut y byddem yn mesur effaith?

Gofynnir i staff dysgu, rhieni a phlant gwbwlhau ychydig o holiaduron ag asesiadau sy’n mesur ymddygiad a chymhwysedd. Bydd hefyd arsylwad 20-munud o’r rhiant a’r plentyn yn y cartref. Bydd yr arsylwad yn cynnwys 10-munud o chwarae a 10-munud o rannu llyfr, a caiff ei recordio ar fideo ar gyfer dadansoddiad yn ddiweddarach. Mewn ymchwil diweddarach, adroddodd rhieni foddhad gyda’r arsylwadau a nad oeddem yn ymwythiol nag anghyffyrddus.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os oes gennych ddiddordeb ymuno a’r astudiaeth neu eisiau mwy o wybodaeth, gyrrwch ebost i psu4ed@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 383758.

Tîm Prosiect:

ENW RÔL SEFYDLIAD MANYLION CYSWLLT
Yr Athro Judy Hutchings Cyfarwyddwr Canolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth (CYCST), Prifysgol Bangor

j.hutchings@bangor.ac.uk
Swyddfa: 01248 383758

Dr Margiad Williams

Swyddog Ymchwil

CYCST, Prifysgol Bangor

margiad.williams@bangor.ac.uk
Swyddfa: 01248 383627

Claire Owen

Myfyriwr PhD

CYCST, Prifysgol Bangor

psu4ed@bangor.ac.uk
Swyddfa: 01248 383758