Y Diweddaraf am Asesiadau Personol

Bydd adroddiadau dysgwyr ar gael cyn hir a fydd yn cynnwys y man cychwyn ar gyfer cynnydd yn yr Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol), a hefyd sgôr safonedig ar sail oedran ar gyfer pob dysgwr. Ewch i’r wefan asesu i wirio pryd y byddant ar gael. Dylai’r adroddiadau hyn gael eu rhannu gyda rhieni a gofalwyr yn rhan o’r broses adrodd arferol.

Os nad yw ysgolion wedi amserlennu asesiadau ar gyfer dysgwyr, dylent fynd ati i wneud hynny nawr fel y gall yr asesiadau gael eu cwblhau cyn diwedd y tymor. Mae’n statudol i bob dysgwr rhwng Blwyddyn 2 a Blwyddyn 9 gael Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) unwaith yn ystod y flwyddyn ysgol. Mae eu gwneud yr ail dro yn ddewisol.

Cafodd gweminarau sy’n cynnig hyfforddiant ar amserlennu a chynnal yr asesiadau personol eu cyflwyno yn ystod tymor y gwanwyn. Bydd cyfres newydd yn dechrau yn yr hydref ac yn y cyfamser gall staff wrando ar recordiad sy’n mynd drwy’r holl fanylion hanfodol y bydd angen i chi wybod amdanynt ynghylch yr asesiadau. Mae’r recordiad ar gael ar y wefan asesu a thrwy’r ddolen yma.

Diolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion sy’n cymryd rhan yn y cynlluniau treialu ar gyfer yr Asesiadau Personol Llythrennedd yn Gymraeg ac yn Saesneg yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf. Mae eich cefnogaeth yn hollbwysig i sicrhau bod gwybodaeth am ymatebion dysgwyr i’r testunau a’r cwestiynau yn cael ei chasglu cyn y byddant yn mynd yn fyw i bob ysgol yn nhymor yr hydref.

Un o fanteision cyflwyno’r asesiadau ar-lein yn raddol dros gyfnod o dair blynedd yw bod modd ystyried yr adborth a gwneud unrhyw newidiadau sy’n ofynnol wrth i’r asesiadau gael eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod yr asesiadau yn gyfrwng gwerthfawr i gefnogi’r addysgu a’r dysgu. Mae ffurflen arolwg ar gael ar y wefan asesu os hoffech rannu eich barn am yr asesiadau a’ch profiad o’u defnyddio.

hwb.llyw.cymru/asesiadau-personol

Y ddesg gymorth: 029 2026 5099  cymorth@asesiadaupersonol.cymru