Select Page

Ymresymu Myfyriol: O fod yn Ddibrofiad i fod yn Arbenigwr

Mae datblygu sgiliau ymresymu gyda dysgwyr yn gymleth. Mae angen iddynt ddysgu meddwl yn systematig a datblygu’r gallu i fynegi meddwl o’r fath yn glir, yn gryno ac yn rhesymegol.  Mae angen pwyslais cyfartal ar y ddwy agwedd hon ar ymresymu, a rhaid ystyried dilyniant yn y naill a’r llall.  Beth fyddem  yn ei ddisgwyl gan resymwr dibrofiad o’i gymharu â rhesymwr sy’n hen law arni?  Sut allwn ni helpu dysgwyr i symud ymlaen i’r lefel arbenigol?

Mae’r rhaglen hon yn cynnig dilyniant 5-cam NRICH fel fframwaith i gefnogi athrawon a dysgwyr gyda’r agwedd benodol hon ar ddatrys problemau. Archwilir tasgau NRICH am gyfleoedd i ymresymu mewn gwahanol ffyrdd ac at wahanol ddibenion.

A derbyn bod plant yn annhebygol o symud yn ddidrafferth o un cam i’r nesaf, ond yn hytrach yn symud i fyny ac i lawr y sbectrwm gan sefydlogi ar gam penodol sy’n disgrifio orau eu gallu i ymresymu ar unrhyw un adeg, byddwn yn trafod pa dasgau ac addysgeg all helpu dysgwyr i ddod yn ymresymwyr arbenigol, o safbwynt yr athro a’r dysgwr.

Am ragor o wybodaeth am NRICH, dilynwch y ddolen hon.

Unrhyw gwestiynau pellach, anfonwch e-bost i llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru 

DYDDIAD LLEOLIAD AMSER COFRESTRU
Dydd Mawrth, 12 Chwefror 2019 Tŷ Menai, Bangor 9:00yb – 4:00yp COFRESTRWCH DRWY G6
Dydd Mercher, 13 Chwefror 2019 Village Hotel [St Davids], Ewloe 9:00yb – 4:00yp COFRESTRWCH DRWY G6
Dydd Mawrth, 05 Mawrth 2019 Venue Cymru, Llandudno 9:00yb – 4:00yp COFRESTRWCH DRWY G6