Canllawiau a Gwasanaethau

Adnoddau defnyddiol

Defnyddiwch y dolenni a ganlyn i gael gafael ar wybodaeth bellach am y GDD a chefnogi dysgwyr bregus.

Gweler isod manylion y cyfleoedd a allai fod yn ddefnyddiol i’ch ysgol. Noder nad yw GwE o reidrwydd yn cymeradwyo nac yn sicrhau ansawdd y cyfleoedd isod. Cysylltwch â’r sefydliadau’n uniongyrchol os oes gennych ymholiadau.

Canllawiau ar beth yw’r GDD a sut i’w ddefnyddio i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

Canllawiau i ysgolion sy’n mynd i’r afael â thlodi mewn addysg ar gyfer dysgwyr 5-15 oed.

Llythyr yn egluro’r newid i’r enw a faint o gyllid sydd ar gael.

Y ffyrdd gorau o wella cyrhaeddiad dysgwyr 5-15 oed gaiff eu heffeithio gan dlodi.​

Siart lif i’ch helpu i ddarganfod a yw gweithgareddau arfaethedig yn gymwys ar gyfer y grant datblygu disgyblion.

Canllawiau i ysgolion ar GDD y Blynyddoedd Cynnar, a sut i’w ddefnyddio i helpu dysgwyr 3 a 4 oed gaiff eu heffeithio gan dlodi.

Y ffyrdd gorau o wella cyrhaeddiad dysgwyr 3 a 4 oed gaiff eu heffeithio gan dlodi.

Canllawiau ar gael arbenigedd o’r tu allan i helpu i fynd i’r afael ag effeithiau amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol.

Siart lif i’ch helpu i ddarganfod a yw gweithgareddau arfaethedig yn gymwys ar gyfer grant datblygu disgyblion y blynyddoedd cynnar.

Polisi a chefndir, gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Polisi a strategaeth: Ein rhaglen ar gyfer mynd i’r afael â’r cyswllt rhwng tlodi a thangyflawniad mewn ysgolion.

Adroddiad: Crynodeb o’r hyn a wnaed i leihau effaith tlodi ar dangyflawniad mewn ysgolion rhwng mis Mehefin 2014 a Mai 2015.

Adroddiad ac argymhelliad ar dargedu cyllid i wella deilliannau addysg.

Gwybodaeth i ysgolion a rhieni am brydau ysgol am ddim.

Gwybodaeth i ysgolion a rhieni am brydau ysgol am ddim.

Canllawiau ar ddarparu addysg gynhwysol a datblygu polisïau presenoldeb ac ymddygiad ysgolion.

Adroddiad Estyn ar fynd i’r afael â thlodi ac amddifadedd mewn ysgolion.