Cynnig Proffesiynol GwE

Mae cynnig proffesiynol GwE yn un cynhwysfawr ac eang sy’n cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i holl staff yr ysgol, o gymorthyddion dysgu sydd eisiau cymhwyster Cynorthwywyr Addysg Lefel Uwch i Raglen Datblygu Darpar Arweinwyr, Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol a chymhwyster CPCP ar gyfer darpar benaethiaid. Mae hefyd yn cynnwys cyfleoedd Dysgu Proffesiynol amrywiol eraill sydd yn cynnwys, er enghraifft: Llythrennedd a Rhifedd yn y cynradd, pynciau craidd yn yr uwchradd, cynllunio’r cwricwlwm a llesiant.

Mae’r gwasanaeth wedi esblygu i gynnig hyfforddiant ar sail egwyddorion ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu. Mae’n canolbwyntio ar ddysgu proffesiynol yn seiliedig ar roi cefnogaeth mewn amrywiol ffurf, gan gynnwys rhaglenni dysgu proffesiynol penodol oddi ar y safle, dysgu o bell, mentora a chydweithio ysgol-i-ysgol effeithiol. Mae hyn oll yn hybu hunan wella ac addysgeg gyda’r nod o ledaenu arfer dda.

Mae cynnig proffesiynol GwE wedi’i gynllunio i ymateb i ddatblygu unigolion ar lawr y dosbarth, ymateb i agweddau ysgol gyfan, cefnogi clystyrau o ysgolion ac ymateb i anghenion ALl. Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar adnabyddiaeth gadarn yr Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant o’u hysgolion unigol, ar anghenion clystyrau penodol ac ar ddyheadau’r ALl a blaenoriaethau cenedlaethol.

Mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru wedi’u gwreiddio yn yr holl hyfforddiant ac mae 4 diben y cwricwlwm yn flaenllaw ym meddyliau’r cyflwynwyr wrth iddynt fynd ati i gynllunio hyfforddiant perthnasol, cyfredol a chyffrous.

Fel rhan o gynnig dysgu proffesiynol GwE ar draws yr agenda trawsnewid addysgol, byddwn yn parhau i gynnal ein dulliau gweithredu integredig ym mhob agwedd.  Fel rhan o hyn, byddwn yn parhau i gefnogi a datblygu ymhellach y gwaith cydweithio ar draws clystyrau trwy edrych ar y continwwm 3-16.  Trwy weithio’n agos ac arweinwyr, byddwn yn adnabod adnoddau a meysydd dysgu proffesiynol i gynnwys y 12 Egwyddor Addysgegol o fewn y cyd-destun ehangach o ddysgu ac addysgu, asesu, rhwydweithiau MDaPh a dylunio a chynllunio’r cwricwlwm ar lefel ysgol.

Cliciwch yma i lawr lwytho copi o’r llawlyfr.

Cliciwch yma am gopi o galendr cynnig GwE 2019-2020.