Cynnig Proffesiynol GwE

Digwyddiadau Cynnig GwE

Ewch ar G6 i gofrestru.

Digwyddiadau:

24/03/2021 – 30/04/2021

Dyddiad

Cyfrwng

ANG – Gweithdy Diwrnod 2b: Lles ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) (Dwyieithog) 24/03/2021 Ddwyieithog
Prosiect Asesu Ffurfiannol/ Shirley Clarke – CYFARFOD ADOLYGU HAEN 3 (YSGOLION MÔN) 24/03/2021 Cymraeg
Prosiect Asesu Ffurfiannol/ Shirley Clarke – CYFARFOD ADOLYGU HAEN 3 (YSGOLION CONWY) 25/03/2021 Ddwyieithog
360 Safe Cymru – Gweminar byw/ar alw (Dwyieithog) 14/04/2021 Ddwyieithog
360 Safe Cymru – Gweminar byw/ar alw (Cyfrwng Cymraeg) 14/04/2021 Cymraeg
360 Safe Cymru – Gweminar byw/ ar alw (Cyfrwng Saesneg) 15/04/2021 Saesneg
Rhwydwaith Tymhorol y Cyfnod Sylfaen (Cyfrwng Saesneg) 28/04/2021 Saesneg
Rhwydwaith Tymhorol y Cyfnod Sylfaen (Cyfrwng Cymraeg) 29/04/2021 Cymraeg

Cynnig Proffesiynol GwE

Mae cynnig proffesiynol GwE eleni wedi ei resymoli ac yn canolbwyntio ar 5 prif faes sef Lles, Y Daith Ddiwygio, Datblygu’r Gweithlu, Cyflymu’r Dysgu a Dysgu Digidol. Mae’n parhau i gynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i holl staff yr ysgol, o gymorthyddion dysgu sydd eisiau cymhwyster Cynorthwywyr Addysg Lefel Uwch i raglen ddatblygol ar gyfer penaethiaid strategol. Mae’r cynnig bellach wedi ei addasu fel ein bod yn gallu ei gynnig yn rhithiol mewn sesiynau byw, cyflwyniadau mewn webinarau a hefyd recordiad o sesiynau byw. Mae hyn yn sicrhau’r hyblygrwydd i chi fel ymarferwyr allu troi at y Dysgu Proffesiynol ar amser sydd yn eich gweddu chi a’r ysgol.

Yn ogystal, bydd y cynnig yn ymateb yn benodol i anghenion penodol clystyrau ac ysgolion sy’n cydweithio. Yn dilyn trafodaeth efo’r Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant bydd yn bosib i’r clwstwr adnabod Rhaglen Ddysgu Broffesiynol hyblyg sydd yn ymateb yn unigryw i anghenion y dalgylch. Rhydd hyn gyfle euraidd i’r dalgylchoedd ddatblygu Cwricwlwm sydd yn lleol a hefyd cryfhau’r agwedd o fod yn ysgolion sydd yn hunan wella trwy gydweithio effeithiol. Mae hyn oll yn sicrhau fod yr hyfforddiant yn cael ei gynnig ar sail egwyddorion ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu.

Mae cynnig proffesiynol GwE wedi’i gynllunio i ymateb i ddatblygu unigolion ar lawr y dosbarth, ymateb i agweddau ysgol gyfan, cefnogi clystyrau o ysgolion ac ymateb i anghenion Awdurdodau Lleol. Mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar adnabyddiaeth gadarn yr Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant o’u hysgolion unigol, ar anghenion clystyrau penodol ac ar ddyheadau’r Awdurdodau Lleol a blaenoriaethau cenedlaethol.

Mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru wedi’u gwreiddio yn yr holl hyfforddiant ac mae 4 diben y cwricwlwm yn flaenllaw ym meddyliau’r cyflwynwyr wrth iddynt fynd ati i gynllunio hyfforddiant perthnasol, cyfredol a chyffrous.

Fel rhan o gynnig dysgu proffesiynol GwE ar draws yr agenda trawsnewid addysgol, byddwn yn parhau i weithredu’n integredig  er mwyn plethu’r agweddau hyn gyda’i gilydd. Byddwn hefyd yn parhau i gefnogi a datblygu ymhellach y gwaith cydweithio ar draws clystyrau trwy edrych ar y continwwm 3-16.  Trwy weithio’n agos ag arweinwyr, byddwn yn adnabod adnoddau a meysydd dysgu proffesiynol i gynnwys y 12 Egwyddor Addysgegol o fewn y cyd-destun ehangach o ddysgu ac addysgu, asesu, a dylunio a chynllunio’r cwricwlwm ar lefel ysgol.

Cliciwch yma i lawr lwytho copi o’r llawlyfr.