Athrawon Newydd Gymhwyso – ANG

Sesiynau hyfforddi / briffio cenedlaethol blynyddol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) ac athrawon sy’n ymwneud â chefnogi’r broses sefydlu statudol

Yn 2020-21, bydd newidiadau sylweddol i reoliadau sefydlu, a bydd yn bwysicach nag erioed bod pob Mentor Sefydlu ysgol (MS), ANG a Gwiriwr Allanol (GA) yn cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi. Bydd ystod o sesiynau pwrpasol ar gyfer pob rôl.

  • Dylai ysgolion enwebu MS i fynychu sesiwn hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi recriwtio athro a fydd yn ANG ym mis Medi ar hyn o bryd, gan fod y mwyafrif o ysgolion yn cyflogi ANG yn y pen draw ar gontractau rhan amser / amser llawn neu ar gyflenwad tymor byr ar ryw adeg trwy’r flwyddyn academaidd.

Mae’r rheoliadau newydd yn cynnwys newidiadau i rolau a chyfrifoldebau, canllawiau statudol a llywio a defnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol. Bydd dealltwriaeth gadarn o’r holl newidiadau hyn yn sicrhau bod gan bob ANG yng Nghymru’r hawl i gefnogaeth ac arweiniad trwy gydol eu cyfnod sefydlu.

Cynhelir y sesiynau’n mewn fformat ar-lein am 2 awr ac fe’u hwylusir gan yr arweinwyr sefydlu rhanbarthol o’r 4 consortiwm. Fe’u trefnwyd yn hyblyg i gynnwys bore, prynhawn, cyfnos ac un dydd Sadwrn fel y gall pawb sy’n rhan o’r broses ddewis y dyddiad a’r amser sydd fwyaf cyfleus iddynt.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys pecyn darllen paratoadol, gweddarllediad a gweithgareddau dilynol rhanbarthol. Bydd pob MS a GA yn derbyn cyllid ar gyfer eu rhyddhau i gymryd rhan yn yr hyfforddiant a chwblhau’r aseiniadau. Telir costau rhyddhau ar ôl cwblhau’r holl weithgareddau.

Sicrhewch fod pob ANG, MS a GA sy’n gweithio yn eich ysgol yn cael eu rhybuddio am y gwahoddiad hwn i ymuno â’r hyfforddiant perthnasol ar eu cyfer ar y diwrnod a’r dyddiad sydd fwyaf cyfleus iddynt.

 

Dolenni i ffurflenni archebu:

ANG: https://bit.ly/3089kXT 

GA a MS: https://bit.ly/2CqW1JV

 


SYLWCH DYDDIADAU PAN YN ATEB CWESTIWN 6

HYFFORDDIANT MENTORIAID SEFYDLU

Dyddiad

Amser

Cyfrwng

08/09/2020 09.30 S / EM
10/09/2020 13.30 C / Welsh Medium (WM)
11/09/2020 13.30 S / English Medium (EM)
17/09/2020 15.30 S / EM
18/09/2020 15.30 C / WM
19/09/2020 (Dydd Sadwrn) 09.00 Cymraeg a EM
24/09/2020 09.30 S / EM
05/10/2020 09.30 Cymraeg a EM
13/10/2020 13.30 Cymraeg a EM
18/11/2020 13.30 S / EM
10/12/2020 15.30 Cymraeg a EM

HYFFORDDIANT ANG

Dyddiad

Amser

Cyfrwng

08/09/2020 13.30 S /English Medium (EM)
10/09/2020 09.30 C / Welsh Medium (WM)
11/09/2020 10.30 S /EM
17/09/2020 15.30 S /EM
18/09/2020 10.30 C / WM
19/09/2020     (Dydd Sadwrn) 09.00 Cymraeg a EM
24/09/2020 09.30 C / WM
24/09/2020 13:30 EM
05/10/2020 15.30 EM
13/10/2020 09.30 Cymraeg a EM
18/11/2020 10.30 Cymraeg a EM
10/12/2020 13.30 Cymraeg a EM

HYFFORDDIANT GWIRWYR ALLANOL

Dyddiad

Amser

Cyfrwng

09/09/2020

09.30

S /English Medium (EM)

14/09/2020

10.30

C / Welsh Medium (WM)

15/09/2020

10.30

S /EM

21/09/2020

13.30

S /EM

22/09/2020

13.30

C / WM

23/09/2020

15.30

S /EM

06/10/2020

09.30

S /EM

13/10/2020

13.30

S /EM

15/10/2020

13.30

C / WM

04/11/2020

09.30

S /EM

  220                     Dyddiadau Hyfforddiant Awdurdodau Lleol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

AWDURDOD LLEOL DYDDIADAU HYFFORDDIANT AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLTWCH Â’R CYDLYNYDD SEFYDLU ALl CYFEIRIAD E-BOST
Ynys Môn a Gwynedd 01/10/2020
22/10/2020
Owen Davies (Ynys Môn)
Diane Jones & Ffion Griffiths (Gwynedd)
owendavies@ynysmon.gov.uk
dianejones3@gwynedd.llyw.cymru
ffionmairhughes@gwynedd.llyw.cymru
Conwy

                           30/11/2020

                           01/12/2020

                           02/12/2020

Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
Sir Ddinbych

                           08/12/2020

Eifion Roberts a Joanna Jones

eifion.roberts@enfys.net

Joanna.x.jones@denbighshire.gov.uk

 

Sir y Fflint

03/11/2020

10/11/2020

11/11/2020

17/11/2020

24/11/2020

 01/12/2020

Helen Crich helenmcrich@outlook.com
Wrecsam   Siwan Meirion ac Elinor Doherty siwan.meirion@wrexham.gov.uk
elinor.doherty@wrexham.gov.uk

Canllawiau ANGon – Ebrill 2020

Mae cynrychiolwyr y 4 consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” a cwpl o fideos i’r ANGon i egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth allan ychydig wythnosau yn ôl.

Cyswllt y Fideo ar YouTube

Ffurflen Parhad Dysgu ag Addysgu

Trefniadau Sefydlu ANG yn Ystod COVID-19 – Cwestiynau Cyffredin

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol

ieuanjones@gwegogledd.cymru  /  ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol:

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU E-BOST
YNYS MÔN Owen Davies OwenDavies@ynysmon.gov.uk
GWYNEDD Diane Jones a Ffion Griffiths dianejones3@gwynedd.llyw.cymru
ffionmairhughes@gwynedd.llyw.cymru
CONWY Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
SIR DDINBYCH Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
SIR Y FFLINT Helen M. Crich helenmcrich@outlook.com
WRECSAM Siwan Meirion a Elinor Doherty Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk
Elinor.Doherty@wrexham.gov.uk