Athrawon Newydd Gymhwyso – ANG

Hyfforddiant rhanbarthol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), tymor y Gwanwyn 2021

Cofrestru trwy G6

Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant, bydd angen cyfrif personol yn G6 arnoch.

Oes nad oes gennych gyfrif eisoes, gweler y cyfarwyddiadau yma: https://www.gwegogledd.cymru/cyfarwyddiaduron-g6/

Ymholiadau: ang@gwegogledd.cymru

Teitl / Title

Sector

Dyddiad / Date

Cychwyn / Start

Gorffen / Finish

Iaith / Language

Cyfrwng / Medium

Gweithdy Diwrnod 2: Diweddariad Cwricwlwm Cymru i ANG

Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16

15/03/21

1yp

3:30yp

Cymraeg

Ar lein / Online

Gweithdy Diwrnod 2: Diweddariad Cwricwlwm Cymru i ANG

Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16

16/03/21

1yp

3:30yp

Cymraeg

Ar lein / Online

Day 2 Workshop: Welsh Curriculum Update for NQTs

Primary; Secondary, Special; 3-16

16/03/21

9am

11:30am

English

Online / Ar lein

Day 2 Workshop: Welsh Curriculum Update for NQTs

Primary; Secondary, Special; 3-16

19/03/21

9am

11:30am

English

Online / Ar lein

Gweithdy Diwrnod 2b: Lles ar draws y Cwricwlwm i ANG

Cynradd; Uwchradd; Arbennig; 3-16

17/03/21

9yb

12yp

Cymraeg

Ar lein / Online

Workshop Day 2b: Well-being across the Curriculum for NQTs

Primary; Secondary, Special; 3-16

18/03/21

9am

12pm

English

Online / Ar lein

 

 

Teitl Sector Dyddiad Cychwyn Gorffen Iaith Cyfrwng
Literacy KS2 19.01.21 09:15 12:15 English Teams / Zoom
Literacy Foundation Phase 19.01.21 12:45 15:30 English Teams / Zoom
Numeracy KS2 20.01.21 09:15 12:15 English Teams / Zoom
Numeracy Foundation Phase 20.01.21 12:45 15:30 English Teams / Zoom
Llythrennedd CA2 21.01.21 09:15 12:15 Cymraeg Teams / Zoom
Llythrennedd Cyfnod Sylfaen 21.01.21 12:45 15:30 Cymraeg Teams / Zoom
Rhifedd CA2 22.01.21 09:15 12:15 Cymraeg Teams / Zoom
Rhifedd Cyfnod Sylfaen 22.01.21 12:45 15:30 Cymraeg Teams / Zoom

 

 

 

 

Teitl

 

Sector Dyddiad Cychwyn Gorffen Iaith Cyfrwng
Literacy KS3/4 27.01.21 09:15 12:15 English Teams / Zoom
Llythrennedd CA3/4 27.01.21 12:45 15:30 Cymraeg Teams / Zoom
Numeracy KS3/4 28.01.21 12:45 15:30 English Teams / Zoom
Rhifedd CA3/4 28.01.21 09:15 12:15 Cymraeg Teams / Zoom

 

 

 

Teitl/

Title

Sector

Dyddiad/

Date

Cychwyn/

Start

Gorffen/

Finish

Iaith/

Language

 Cyfrwng/

Meduim

 

   
Literacy KS2 26.01.21 15.30 18.00 English Zoom    
Numeracy KS2 27.01.21 15.30 18.00 English Zoom    
Rhifedd CA2 03.02.21 15.30 18.00 Cymraeg Zoom    
Llythrennedd CA2 08.02.21 15.30 18.00 Cymraeg Zoom    

Canllawiau Ymsefydlu ANG 2021 NQT induction Guidelines

Bydd y rhestr chwarae hon yn gymorth i chi gwblhau’r cyfnod Ymsefydlu ar gyfer Athrawon newydd Gymhwyso yng Nghymru 2020-21.

 

 

Sesiynau hyfforddi / briffio cenedlaethol blynyddol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) ac athrawon sy’n ymwneud â chefnogi’r broses sefydlu statudol

Yn 2020-21, bydd newidiadau sylweddol i reoliadau sefydlu, a bydd yn bwysicach nag erioed bod pob Mentor Sefydlu ysgol (MS), ANG a Gwiriwr Allanol (GA) yn cymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi. Bydd ystod o sesiynau pwrpasol ar gyfer pob rôl.

Dylai ysgolion enwebu MS i fynychu sesiwn hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi recriwtio athro a fydd yn ANG ym mis Medi ar hyn o bryd, gan fod y mwyafrif o ysgolion yn cyflogi ANG yn y pen draw ar gontractau rhan amser / amser llawn neu ar gyflenwad tymor byr ar ryw adeg trwy’r flwyddyn academaidd.

Mae’r rheoliadau newydd yn cynnwys newidiadau i rolau a chyfrifoldebau, canllawiau statudol a llywio a defnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol. Bydd dealltwriaeth gadarn o’r holl newidiadau hyn yn sicrhau bod gan bob ANG yng Nghymru’r hawl i gefnogaeth ac arweiniad trwy gydol eu cyfnod sefydlu.

Cynhelir y sesiynau’n mewn fformat ar-lein am 2 awr ac fe’u hwylusir gan yr arweinwyr sefydlu rhanbarthol o’r 4 consortiwm. Fe’u trefnwyd yn hyblyg i gynnwys bore, prynhawn, cyfnos ac un dydd Sadwrn fel y gall pawb sy’n rhan o’r broses ddewis y dyddiad a’r amser sydd fwyaf cyfleus iddynt.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys pecyn darllen paratoadol, gweddarllediad a gweithgareddau dilynol rhanbarthol. Bydd pob MS a GA yn derbyn cyllid ar gyfer eu rhyddhau i gymryd rhan yn yr hyfforddiant a chwblhau’r aseiniadau. Telir costau rhyddhau ar ôl cwblhau’r holl weithgareddau.

Sicrhewch fod pob ANG, MS a GA sy’n gweithio yn eich ysgol yn cael eu rhybuddio am y gwahoddiad hwn i ymuno â’r hyfforddiant perthnasol ar eu cyfer ar y diwrnod a’r dyddiad sydd fwyaf cyfleus iddynt.

Canllawiau ANGon – Ebrill 2020

Mae cynrychiolwyr y 4 consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” a cwpl o fideos i’r ANGon i egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth allan ychydig wythnosau yn ôl.

ANG – Sesiwn Gwybodaeth 2020-21

 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol

ieuanjones@gwegogledd.cymru  /  ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol:

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU E-BOST
YNYS MÔN Owen Davies OwenDavies@ynysmon.gov.uk
GWYNEDD Diane Jones a Ffion Griffiths dianejones3@gwynedd.llyw.cymru
ffionmairhughes@gwynedd.llyw.cymru
CONWY Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
SIR DDINBYCH Eifion Roberts a Joanna Jones

eifion.roberts@enfys.net

Joanna.x.jones@denbighshire.gov.uk

 

SIR Y FFLINT Helen M. Crich helenmcrich@outlook.com
WRECSAM Siwan Meirion a Sian Harrison

Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk 

Sian.Harrison@wrexham.gov.uk