Rhaglen Datblygu Darpar CALU

2024 - CYLCH 9

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.


Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 dymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Cyflwynir y rhaglen drwy sesiynau wyneb yng wyneb.

Bydd y Rhaglen yn cael ei gynnal rhwng Medi 2024 ac Mawrth 2025 [2 ddiwrnod y tymor]

Bydd sesiynau yn cael eu cynnal dros ddiwrnod – yn ystod oriau ysgol.

 

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir gwneud cais i fynychu Cylch 9 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

Mae ceisiadau ar gyfer Cylch 9 ar agor.

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 13/06/2024.

Dolen ar gyfer ffurflen ymgeisio: https://forms.office.com/e/Hwkna7jzvi

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru
CSC Rebecca Roach Rebecca.Roach@cscjes@org.uk
EAS Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
Partneriaeth Heulwen Lloyd Heulwen.Lloyd@Partneriaeth.cymru
Partneriaid Addysg Canol Cymru Alwyn Ward (Ceredigion)
Sarah Perdue (Powys)
Alwyn.Ward@ceredigion.gov.uk
Sarah.Perdue@powys.gov.uk

 

2024 - CYLCH 8

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 dymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Cyflwynir y rhaglen drwy sesiynau wyneb yng wyneb.

Bydd y Rhaglen yn cael ei gynnal rhwng Ionawr 2024 ac Mehefin 2024 [2 ddiwrnod y tymor]

Bydd sesiynau yn cael eu cynnal dros ddiwrnod – yn ystod oriau ysgol.

 

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir gwneud cais i fynychu Cylch 8 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

Mae ceisiadau ar gyfer Cylch 8 wedi cau. Bydd manylion ar gyfer y cylch nesaf [Cylch 9] yn cael eu rhannu ddiwedd mis Mawrth 2024.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru
CSC Rebecca Roach Rebecca.Roach@cscjes@org.uk
EAS Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
Partneriaeth Heulwen Lloyd Heulwen.Lloyd@Partneriaeth.cymru
Partneriaid Addysg Canol Cymru Alwyn Ward (Ceredigion)
Sarah Perdue (Powys)
Alwyn.Ward@ceredigion.gov.uk
Sarah.Perdue@powys.gov.uk

 

2023-2024 - CYLCH 7

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 dymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Cyflwynir y rhaglen drwy sesiynau wyneb yng wyneb.

Bydd y Rhaglen yn rhedeg rhwng Medi 2023 ac Ebrill 2024 – dyddiadau i ddilyn.

Bydd sesiynau yn cael eu cynnal dros ddiwrnod – yn ystod oriau ysgol.

 

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir gwneud cais i fynychu Cylch 7 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

https://forms.office.com/e/nHL5udrJvX

DYDDIAD CAU: 19/06/2023

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru
CSC Ailsa Newton Ailsa.Newton@cscjes.org.uk
EAS Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
Partneriaeth Heulwen Lloyd Heulwen.Lloyd@Partneriaeth.cymru
Partneriaid Addysg Canol Cymru

Alwyn Ward (Ceredigion)
Sarah Perdue (Powys)

Alwyn.Ward@ceredigion.gov.uk
Sarah.Perdue@powys.gov.uk

 

2022-2023 - CYLCH 6

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 dymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o sesiynau wyneb yng wyneb, a chyfarfodydd TEAMS.

Bydd y Rhaglen yn rhedeg rhwng Ionawr 2023 a Gorffennaf 2023 – dyddiau penodol i ddilyn.

Bydd cyflwyno’r rhaglen yn gyfuniad o astudio hunan gyfeiriedig a chefnogaeth ar-lein.

Bydd sesiynau yn cael eu cynnal dros ddiwrnod – yn ystod oriau ysgol.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir gwneud cais i fynychu Cylch 6 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

https://forms.office.com/r/iZr8KWPdSX

DYDDIAD CAU: 05/12/2022

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
GwE Wendy Williams WendyWilliams@gwegogledd.cymru
CSC Ailsa Newton Ailsa.Newton@cscjes.org.uk
EAS Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
Partneriaeth Heulwen Lloyd Heulwen.Lloyd@Partneriaeth.cymru
Partneriaid Addysg Canol Cymru

Alwyn Ward (Ceredigion)

Sarah Perdue (Powys)

Alwyn.Ward@ceredigion.gov.uk

Sarah.Perdue@powys.gov.uk

 

2022-2023 - CYLCH 5

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 dymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o sesiynau wyneb yng wyneb, a chyfarfodydd TEAMS.

Bydd y Rhaglen yn rhedeg rhwng Medi 2022 a Mawrth 2023, gyda dyddiadau penodol i’w trefnu.

Bydd cyflwyno’r rhaglen yn gyfuniad o astudio hunan gyfeiriedig a chefnogaeth ar-lein.

Bydd sesiynau wyneb yng wyneb yn cael eu cynnal fesul diwrnod, a sesiynau TEAMS dros hanner diwrnod – yn ystod oriau gwaith.

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir gwneud cais i fynychu Cylch 5 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

https://forms.office.com/r/9q6BxNScJK

 

DYDDIAD CAU: DYDD IAU, 23 MEHEFIN 2022

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CD Cheryl Roberts Cheryl.Roberts@cscjes.org.uk
GCA Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
ERW Heulwen Lloyd heulwen.lloyd@erw.org.uk
GwE Wendy Williams calu@gwegogledd.cymru

 

2021-2022 - CYLCH 4

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 dymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, nid yw’n bosibl cynnig rhaglen wyneb i wyneb.

Bydd y Rhaglen yn rhedeg rhwng Ionawr 2022 a Gorffennaf 2022, gyda dyddiadau penodol i’w trefnu.

Bydd cyflwyno’r rhaglen yn gyfuniad o astudio hunan gyfeiriedig, cefnogaeth ar-lein a gweminarau. Bydd y gweminarau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag agweddau craidd ar y rhaglen ac i ddelio â chwestiynau. Bydd pob gweminar yn para dim mwy na dwy awr a bydd yn digwydd yn ystod y diwrnod ysgol. Os oes angen, bydd angen i ysgolion ryddhau ymgeiswyr o’u cyfrifoldebau am yr amseroedd hyn, yn yr un modd ag y byddent pe bai ymgeisydd yn mynychu cwrs wyneb i wyneb.

 

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir gwneud cais i fynychu Cylch 4 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y safonau proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

https://forms.office.com/r/h345W5Q4Ls

 

DYDDIAD CAU WEDI EI YMESTYN: 26 TACHWEDD 2021

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CD Cheryl Roberts Cheryl.Roberts@cscjes.org.uk
GCA Rachel Cowell Rachel.Cowell@sewaleseas.org.uk
ERW Heulwen Lloyd heulwen.lloyd@erw.org.uk
GwE Wendy Williams calu@gwegogledd.cymru

 

2021-2022 - CYLCH 3

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 – 3 thymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

 

 

Dull Cyflwyno

Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, nid yw’n bosibl cynnig rhaglen wyneb i wyneb.

Bydd y Rhaglen yn rhedeg rhwng Medi 2021 a Mawrth 2022, gyda dyddiadau penodol i’w trefnu.

Bydd cyflwyno’r rhaglen yn gyfuniad o astudio hunan gyfeiriedig, cefnogaeth ar-lein a gweminarau. Bydd y gweminarau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag agweddau craidd ar y rhaglen ac i ddelio â chwestiynau. Bydd pob gweminar yn para dim mwy na dwy awr a bydd yn digwydd yn ystod y diwrnod ysgol. Os oes angen, bydd angen i ysgolion ryddhau ymgeiswyr o’u cyfrifoldebau am yr amseroedd hyn, yn yr un modd ag y byddent pe bai ymgeisydd yn mynychu cwrs wyneb i wyneb.

 

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Ymgeisio

Gellir cyrchu Cylch 3 o’r Rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a ddarperir gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen CALU uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y safonau proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Ymgeisio

https://tinyurl.com/Ymgeisio

 

DYDDIAD CAU: 18 MEHEFIN 2021

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CD Cheryl Roberts Cheryl.Roberts@cscjes.org.uk
GCA Daniel Davies daniel.davies@sewaleseas.org.uk
ERW Heulwen Lloyd heulwen.lloyd@erw.org.uk
GwE Wendy Williams calu@gwegogledd.cymru

 

2020-2021

RHAGLEN DATBLYGU DARPAR CALU

Rhaglen  genedlaethol newydd yw hon a gydlynir gan gonsortia rhanbarthol, sy’n defnyddio ystod o bartneriaid hwyluso, mewn cydweithrediad ag Awdurdodau Lleol.

 

Cynulleidfa

Nod y Rhaglen Ddarpar CALU uchelgeisiol hon yw cefnogi’r Cynorthwywyr Addysgu mwyaf profiadol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach a nodi eu parodrwydd ar gyfer Asesiad CALU.

 

Diben

Mae’n rhaglen 4 diwrnod (cyfwerth) a ddarperir dros 2 – 3 thymor ac mae’n archwilio’r safonau proffesiynol newydd yn fanwl. Mae’r rhaglen yn archwilio rôl hanfodol Cynorthwywyr Addysgu wrth gynorthwyo’r disgyblion a’r ysgolion i gyflawni amcanion y Genhadaeth Genedlaethol, Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu a datblygu’r Cwricwlwm Newydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae’r Cynorthwywyr Addysgu mewn sefyllfa gref iawn i nodi eu parodrwydd ar gyfer asesiad CALU.

 

Sesiwn Wybodaeth

Gwyliwch y sesiwn wybodaeth cyn ymgeisio 

https://www.youtube.com/watch?v=vuAKpGTefZI

Dull Cyflwyno

Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, nid yw’n bosibl cynnig rhaglen wyneb i wyneb.

Bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng Ionawr 2021 a Medi 2021, gyda dyddiadau penodol i’w trefnu.

Bydd cyflwyno’r rhaglen yn gyfuniad o astudio hunan gyfeiriedig, cefnogaeth ar-lein a gweminarau. Bydd y gweminarau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag agweddau craidd ar y rhaglen ac i ddelio â chwestiynau. Ni fydd pob gweminar yn para mwy na dwy awr a bydd yn digwydd yn ystod y diwrnod ysgol. Os oes angen, bydd angen i ysgolion ryddhau ymgeiswyr o’u cyfrifoldebau am yr amseroedd hyn, yn yr un modd ag y byddent pe bai ymgeisydd yn mynychu cwrs wyneb i wyneb.

 

Bydd y rhaglen ddatblygu hon yn cynnwys 4 modiwl:

Modiwl 1  Dysgu Proffesiynol, Cyd-destun Cenedlaethol a Chydweithio

Modiwl 2  Dylanwadu ar Ddysgu, Mireinio Addysgu a Chydweithio

Modiwl 3  Hyrwyddo Dysgu a Chydweithio

Modiwl 4  Arweinyddiaeth, Arloesi a Chydweithio

 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau darnau byr o waith ysgrifenedig am ystod o weithgareddau y maent yn ymwneud â hwy, gan gynnwys gwersi gyda disgybl unigol, grŵp bach a dosbarth cyfan. Gallai gweithgareddau eraill gynnwys pethau fel ymweliadau addysgol, cyfarfodydd a sefyllfaoedd ysgol bob dydd eraill.

Cofnodir y darnau ysgrifennu hyn, Myfyrdod Dysgu Proffesiynol (MDP) trwy gydol y rhaglen ac fe’u cyflwynir ar ôl y sesiwn olaf i gefnogi’r asesiad CALU.

 

Cofrestru

Gellir cyrchu’r rhaglen trwy broses ymgeisio genedlaethol a bydd yn cael ei darparu gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid gan gynnwys Awdurdodau Lleol.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y rhaglen HLTA uchelgeisiol rhaid i ymgeiswyr:

 • meddu ar ddigon o brofiad a sgiliau arbenigol i dystiolaethu arfer hynod effeithiol yn erbyn y safonau proffesiynol ar gyfer Cynorthwyo Addysgu.
 • bod â neu yn barod i ennill y cymwysterau lefel 2 gofynnol. (Gall ymgeiswyr heb gymwysterau Lefel 2 wneud cais am y rhaglen hon ond rhaid iddynt gyrraedd Lefel 2 cyn yr asesiad).
 • bod â rhywfaint o brofiad o arwain y dysgu ar gyfer dosbarthiadau cyfan heb bresenoldeb athro cymwys. Efallai y bydd cynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad cyfyngedig o hyn yn canfod y gellir trefnu digon o gyfleoedd i addysgu dosbarthiadau o fewn amserlen y rhaglen. Gofynnir i benaethiaid gadarnhau bod ymgeiswyr wedi cael neu y byddant yn cael y cyfleoedd hyn.
 • cael cefnogaeth lawn eu Pennaeth a bydd yn ofynnol iddo gymeradwyo’r cais.

 

Er mwyn gwneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen dylai’r unigolyn:

 1. Drafod ei haddasrwydd â’i bennaeth neu ei rheolwr llinell fel sy’n briodol
 2. Cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau erbyn y dyddiad cau gan ddefnyddio’r ddolen ymgeisio.

 

 

Dolen Gofrestru

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-2B-cnSAVlEkHSc3Uz23f5UNUU4MlJVNFVJWVhDS0RMOUczUEFJRDE3Qi4u

 

DYDDIAD CAU: 20 TACHWEDD 2020

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr uchod, cysylltwch â’ch cydlynydd rhanbarthol fel y manylir isod.

RHANBARTH CYDLYNYDD CYSWLLT
CD Cheryl Roberts Cheryl.Roberts@cscjes.org.uk
GCA Daniel Davies daniel.davies@sewaleseas.org.uk
ERW Heulwen Lloyd heulwen.lloyd@erw.org.uk
GwE Wendy Williams calu@gwegogledd.cymru
hlta@gwenorth.wales

 

2019-2020

 

RHAGLEN GENEDLAETHOL NEWYDD AR GYFER DARPAR CALU [YN ARWAIN AT ASESIAD CALU]

Cynhaliwyd y sesiynau gwybodaeth i gyd bellach.

Cliciwch yma am gopi o’r poster.

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’r Cyflwyniad.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Ann Grenet
Rheolwr Dysgu Proffesiynol

calu@gwegogledd.cymru

01286 685044