Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

Llwybr Dysgu Cymorthyddion Dysgu

2019-2020

Darperir dwy raglen ar draws Cymru ar gyfer cymorthyddion dysgu:

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu wrth eu gwaith

Bydd y ddwy raglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Yn ogystal, cynhelir Diwrnod Datblygu Cenedlaethol CALU ym mis Chwefror 2020.

Ad-delir costau llanw i ysgolion ar raddfa a gytunwyd yn genedlaethol.  Cofrestrir drwy G6.

 

RHAGLEN SEFYDLU AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU NEWYDD

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (a benodwyd yn y ddwy flynedd diwethaf).

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol.

Edrychir ar:

 • rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol
 • sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cymhorthydd dysgu
 • newidiadau ym myd Addysg a pha mor berthnasol yr ydynt yn lleoliadau’r cymorthyddion

 

Gweler y calendr isod gyda’r dyddiadau a’r lleoliadau:

 

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
1 Hydref 2019 Carfan A Diwrnod 1 [cyfrwng Cymraeg] OpTIC, Llanelwy
1 Hydref 2019 Carfan A Diwrnod 1 [cyfrwng Saesneg]
16 Ionawr 2020 Carfan A Diwrnod 2 [cyfrwng Cymraeg]
16 Ionawr 2020 Carfan A Diwrnod 2 [cyfrwng Saesneg]
8 Hydref 2019 Carfan B Diwrnod 1 [cyfrwng Cymraeg] Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
8 Hydref 2019 Carfan B Diwrnod 1 [cyfrwng Saesneg]
23 Ionawr 2020 Carfan B Diwrnod 2 [cyfrwng Cymraeg]
23 Ionawr 2020    Carfan B Diwrnod 2 [cyfrwng Saesneg]

 

RHAGLEN AR GYFER CYMORTHYDDION DYSGU WRTH EU GWAITH

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Bydd y rhaglen yn cwmpasu:

 • rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol
 • sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cymhorthydd dysgu
 • newidiadau ym myd Addysg a pha mor berthnasol yr ydynt yn eu lleoliadau eu hunain
 • creu a gwella rhwydweithiau a chydweithio proffesiynol ymysg cymorthyddion dysgu o fewn a rhwng ysgolion

 

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU WRTH EU GWAITH LLEOLIAD
7 Tachwedd 2019 Carfan A Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg) Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
7 Tachwedd 2019 Carfan A Diwrnod 1 (cyfrwng Saesneg)
6 Chwefror 2020 Carfan A Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
6 Chwefror 2020 Carfan A Diwrnod 2 (cyfrwng Saesneg)
14 Tachwedd 2019 Carfan B Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg) Plas Menai, Caernarfon
14 Tachwedd 2019 Carfan B Diwrnod 1 (cyfrwng Saesneg)
25 Chwefror 2020 Carfan B Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
25 Chwefror 2020 Carfan B Diwrnod 2 (cyfrwng Saesneg)
19 Tachwedd 2019 Carfan C Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg) OpTIC, Llanelwy
19 Tachwedd 2019 Carfan C Diwrnod 1 (cyfrwng Saesneg)
27 Chwefror 2020 Carfan C Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
27 Chwefror 2020 Carfan C Diwrnod 2 (cyfrwng Saesneg)
 21 Tachwedd 2019 Carfan D Diwrnod 1 (cyfrwng Cymraeg)
Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin
 3 Mawrth 2020 Carfan D Diwrnod 2 (cyfrwng Cymraeg)
 28 Tachwedd 2019 Carfan D Diwrnod 1 (Cyfrwng Cymraeg)  Clwb Golff Nefyn
 19 Mawrth 2020   Carfan D Diwrnod 2 (Cyfrwng Cymraeg) 

 

 

DIWRNOD DATBLYGU CENEDLAETHOL CALU

Cynhelir Diwrnod Datblygu cenedlaethol CALU ar 6 Mawrth yn Venue Cymru yn Llandudno.  Mae’r Diwrnod ar gyfer cymorthyddion sydd â statws CALU.  Ceir cyfle i weld esiamplau o arfer dda mewn ysgolion ar draws rhanbarth GwE.

Bydd dau siaradwr gwadd: Mike Gershon, arbenigwr mewn addysgu, a’r Athro Neil Frude o “The Happiness Consultancy”.

Nid oes ffi ar gyfer mynychu’r Diwrnod Datblygu ac ad-delir costau llanw CALU.

Cofrestrwch trwy G6.

RHAGOR O FANYLION I’W GAEL YMA.

Tymor yr Hydref 2018

Darperir tair rhaglen ar draws Cymru ar gyfer Cymorthyddion Dysgu:

 • Sefydlu ar gyfer cymorthyddion dysgu newydd
 • Hyfforddiant ar gyfer cymorthyddion dysgu wrth eu gwaith
 • Darpar CALU

Bydd y dair rhaglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.

Gallwch gofrestru ar y rhaglenni trwy G6.

 

Rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen sefydlu i gymorthyddion dysgu newydd (apwyntiwyd yn y ddwy flynedd diwethaf).

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Fe’i llunnir yn arbennig i gymorthyddion dysgu newydd, a bydd yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a mynd i’r afael â gwerthoedd ac agweddau craidd y safonau proffesiynol. Cynhelir dau ddiwrnod llawn a thelir costau llanw i ysgolion.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar fy rôl
 • Defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais er mwyn gwella fy arferion o ddydd i ddydd
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun: Safonau Proffesiynol Drafft ar gyfer Cefnogi’r Addysgu, Llwybr Hyfforddiant Cenedlaethol, Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
18 Medi 2018 Carfan A Diwrnod 1 Glasdir, Llanrwst
15 Ionawr 2019 Carfan A Diwrnod 2
25 Medi 2018 Carfan B Diwrnod 1 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
22 Ionawr 2019 Carfan B Diwrnod 2

 

Rhaglen ar gyfer cymorthyddion dysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i gymorthyddion dysgu sydd wedi bod mewn swydd ers dwy flynedd neu fwy, fyddai’n croesawu diweddariad ar gyd-destun newidiol y proffesiwn.

Darperir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan GwE. Bydd y rhaglen yn rhoi gwybodaeth am y safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu harferion ac ystod o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol.

Edrychir ar:

 • Rôl y cymhorthydd dysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol cymaint â phosibl
 • Y polisïau a’r arferion sy’n sail i arferion
 • Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 • Newid cyd-destun
 • Gwrando, cwestiynu ac adborth da i ddysgwyr
 • Cefnogi a herio pob dysgwr yn briodol, ac addasu i anghenion pawb

Gweler y calendr isod ar gyfer dyddiadau a lleoliadau:

DYDDIADAU SEFYDLU LLEOLIAD
14 Tachwedd 2018 Carfan A Diwrnod 1 Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug
06 Chwefror 2019 Carfan A Diwrnod 2
20 Tachwedd 2018 Carfan B Diwrnod 1 Tŷ Menai, Bangor
07 Chwefror 2019 Carfan B Diwrnod 2
22 Tachwedd 2018 Carfan C Diwrnod 1 OpTIC, Llanelwy
14 Chwefror 2019 Carfan C Diwrnod 2

 

Hyfforddiant Cenedlaethol ar gyfer Darpar CALU

Rhaglen 1-diwrnod ar gyfer cymorthyddion dysgu sydd â diddordeb mewn dilyn y rhaglen CALU yn 2018-19.  Mae hwn yn gyfle i gael gwybodaeth ehangach, i rwydweithio, cydweithio a datblygu’n broffesiynol.

DYDDIAD IAITH LLEOLIAD
15 Tachwedd 2018 Cyfrwng Saesneg Linden House, Yr Wyddgrug
15 Tachwedd 2018 Cyfrwng Cymraeg Tŷ Menai, Bangor

 


 

Cynhadledd Cenedlaethol CALU

DYDD GWENER, 22 CHWEFROR 2019 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO

 

Am ragor o fanylion, anfonwch e-bost at calu@gwegogledd.cymru 

COFRESTRWCH DRWY G6.